(12.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

A my můžeme začít projednávat třetí čtení návrhu poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů, občanský soudní řád, je to tisk 413. (Námitky.)

Omlouvám se, já jsem vás nechtě mystifikoval. Takže projednáváme bod

 

55.
Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 414/ - třetí čtení

 

Pan poslanec Vilém Holáň za skupinu navrhovatelů a pan poslanec Jaroslav Krákora jakožto zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví už zaujali svá místa. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 414/5, a otevírám rozpravu.

Hlásí se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane místopředsedo, já se jenom hlásím k přecházejícímu hlasování o zákonu o rodině, kde jsem zjistil, že mám na sjetině ano, i když jsem se zdržel hlasování; ale nezpochybňuji výsledek hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Probíhá rozprava ve třetím čtení. Přihlášen není nikdo. Takže rozpravu končím. Ptám, zdali chce vystoupit pan poslanec Vilém Holáň se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Takže dávám slovo panu poslanci Krákorovi.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s procedurou při hlasování o sněmovním tisku 414. Za prvé - nejdříve by se mělo hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, je to bod A1 až A5, ale dá se o nich hlasovat jako o celku, neboť spolu věcně souvisejí, a jsou to pozměňovací návrhy přijaté výborem pro sociální politiky a zdravotnictví. Za druhé - hlasovat o pozměňovacím návrhu B poslance Janečka. Za třetí - hlasovat pod písmenem C pozměňovací návrh poslance Holáně. Za čtvrté - hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Slyšeli jsme návrh. Jiného názoru je paní poslankyně Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych poprosila pouze o jedno jediné oddělené hlasování, a to bod A - pozměňovací návrhy obsažené v návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, bod 4 odstavec třetí, jestli bychom mohli hlasovat odděleně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bod 4 odstavec 3 hlasovat zvlášť, chcete to z toho vyjmout. Dobře. Je to odstavec, který začíná: "Matka, která požádala o utajení…" Je tomu tak? (Souhlas.) Já nemám námitek proti tomuto návrhu a domnívám se, že není třeba tu proceduru podrobit hlasování, takže bychom postupovali tak, že bychom hlasovali o bodu A1 až A5 s výjimkou bodu, který paní poslankyně Talmanová navrhla k oddělenému hlasování, pak bychom hlasovali o bodu A4.3 - to je ten bod paní poslankyně Talmanové, pak písmeno B, písmeno C a celek. Je s tím souhlas? (Všeobecný souhlas.) Ano, je, budeme se tohoto postupu držet.

Ptám se na stanoviska. Pánové - navrhovateli a zpravodaji, myslím, že byste mi měli věnovat pozornost, protože nejen mě, ale nás všechny budou zajímat vaše stanoviska.

Jako o prvním návrhu budeme hlasovat o písmenu A s výjimkou bodu 4.3. Stanoviska? (Navrhovatel i zpravodaj doporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 183. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, pro bylo 110, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu A4 číslice 3 - odstavec "Matka, která požádala o utajení své osoby…". Stanovisko navrhovatele? (Doporučuje.) Stanovisko zpravodaje. (Doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 184. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, pro bylo 60, proti 39, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Návrh pana poslance Janečka pod písmenem B, týkající se účinnosti, předpokládám souhlas obou hlavních aktérů. (Navrhovatel i zpravodaj souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 185. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, pro bylo 112, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Návrh pod písmenem C poslance Viléma Holáně. Stanoviska? (Navrhovatel i zpravodaj doporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 186. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, pro bylo 103, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Nemýlím-li se, vyčerpali jsme všechny návrhy, o kterých bylo možno hlasovat. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Souhlas.)

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Takže nyní můžeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím. Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovní tisku 414, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 187. Kdo souhlasí s tímto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, pro bylo 88, proti 46. Návrh byl přijat.

Děkuji panu navrhovateli Vilému Holáňovi, panu zpravodaji Krákorovi a končím třetí čtení projednávání tohoto návrhu.

 

Poslanec Vilém Holáň: Já bych rád poděkoval všem, kteří podporovali ten zákon, ale také těm, kteří v průběhu půl roku se ho pokoušeli spolu se mnou upřesnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Dámy a pánové posledním bodem dopoledního jednání je bod

 

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky,
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky,
Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky
v Evropském hospodářském prostoru sjednaná mezi Českou republikou, Estonskou
republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou,
Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko
a Slovenskou republikou a Evropským společenstvím, Belgickým královstvím,
Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou,
Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou,
Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou,
Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným
královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie),
Republikou Island, Knížectvím Lichtenštejnsko, Norským královstvím
(státy Evropského sdružení volného obchodu)
/sněmovní tisk 557/ - druhé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP