(12.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Je to druhé čtení a prosím, aby se za nemocného ministra zahraničí Cyrila Svobodu ujal slova předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, dovolte, abych odůvodnil návrh na ratifikaci Dohody o účasti České republiky a řady dalších republik a států, jak je uvedeno v nadpise tohoto textu, v Evropském hospodářském prostoru. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložila vláda Dohodu o účasti v EHP. Vláda schválila podpis dohody svým usnesením č. 1011 ze dne 13. října 2003.

Tato dohoda se uzavírá v návaznosti na Smlouvu o přistoupení k Evropské unii, neboť dohoda o EHP předpokládá, že vždy bude rozšířena o státy, které se stanou členy Evropské unie. Česká republika se zavázala vstoupit do EHP v rámci přístupových jednání.

Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni vstupu do Evropské unie nebyla dohoda všemi smluvními stranami ratifikována, je dohoda od 1. 5. na základě rozhodnutí Rady Evropy (?) a výměny dopisů prováděna prozatímně. Jen pro zajímavost - dohodu dosud neratifikovalo 8 starých členských států, např. Španělsko, Velká Británie a další.

Senát Parlamentu České republiky již vyslovil s ratifikací souhlas.

Pokud se týká vlastní dohody o EHP, jejím cílem je rozšířit vnitřní trh Evropské unie a spolupráci v některých souvisejících oblastech a politikách na tři další země, to je Norsko, Island a Lichtenštejnsko. To je podstata té věci. Hlavním cílem dohody je posílit obchodní a ekonomické vztahy mezi smluvními stranami a zajistit rovné podmínky soutěže s cílem vytvořit homogenní Evropský hospodářský prostor. V rámci EHP platí volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, nevytváří se však celní unie. Cla tedy zůstávají.

Dámy a pánové, myslím, že debata o jednání o dohodě o rozšíření Evropského hospodářského prostoru oproti původnímu očekávání se prodloužila, původně se počítalo s podpisem v Athénách 16. dubna 2003, a trvala téměř rok. Poslední komplikace nastaly z důvodu odmítnutí podpisu Lichtenštejnskem, které tak vyhrotilo situaci, když chtělo využít této dohody k řešení svých údajných majetkových nároků vůči České republice, resp. Slovensku. Následovala řada diplomatických jednání, jejichž výsledkem a zároveň úspěchem české diplomacie byla nakonec skutečnost, že dohoda byla podepsána všemi smluvními stranami s tím, že závěrečný akt obsahuje jak jednostrannou deklaraci Lichtenštejnska, tak na ni reagující deklaraci České, resp. Slovenské republiky.

Když to shrnu, doporučuji plénu Poslanecké sněmovny vyslovit souhlas s ratifikací Dohody o účasti v EHP. Dohoda je pro Českou republiku jednoznačně ekonomicky výhodná a její ratifikací naplníme závazek vyplývající z členství České republiky v Evropské unii.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu premiérovi Vladimíru Špidlovi. Návrh projednal zahraniční výbor, usnesení zahraničního výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 557/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Jana Mládka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, budu velmi stručný.

Smyslem této dohody je zajistit, aby i země, které buď odmítly v referendu účast v Evropské unii, nebo které jsou malé, se mohly účastnit výhod jednotného trhu Evropské unie s drobnými odchylkami. To je smysl této smlouvy.

Tak to projednal zahraniční výbor a schválil toto doporučení pro Poslaneckou sněmovnu:

Zahraniční výbor se dne 11. května 2004 vyjádřil k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu ratifikace Dohody o účasti České republiky - dále následuje 24 jmen členských států Evropské unie s těmito zeměmi - Republikou Island, Knížectví Lichtenštejnsko, Norským královstvím. Jde o sněmovní tisk 557.

Po odůvodnění prvním náměstkem ministra zahraničí Janem Kohoutem a po zpravodajské zprávě Jana Mládka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o účasti České republiky a dalších devíti nových členů Evropské unie v Evropském hospodářském prostoru.

Tento návrh měl jednoznačnou podporu zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mládkovi. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Dílem vás pozvu k hlasování, dílem poprosím o novou registraci a přečtu ještě jednou návrh na usnesení. Věřím, že jste všichni přihlášeni, takže slyšte!

"Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru."

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 188, které jsem právě zahájil. Děkuji. Kdo nesouhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ne". Děkuji, hlasování skončilo.

Ze 134 hlasujících bylo pro 131, proti nebyl nikdo, usnesení bylo tedy přijato.

 

Děkuji panu premiérovi i panu poslanci Mládkovi. Končím projednávání tohoto bodu.

Přerušuji 31. schůzi, vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin, kdy začne 32. schůze.

 

(Schůze přerušena ve 12.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP