Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. června 2004 v 9.02 hodin

Přítomno: 178 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám dobrý den. Zahajují druhý jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny, ač tomu někteří nebudete možná věřit, všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo z vás požádal, stejně jako já jsem dostal náhradní kartu č. 27, o vydání náhradní karty.

O omluvení své neúčasti z dnešního jednání požádali tito kolegyně a kolegové: Ludmila Brynychová, závažné osobní důvody, Eva Dundáčková, pobyt v zahraničí v rámci mezinárodního programu zaměřeného na boj s korupcí, Stanislav Grospič od 14 hodiny z důvodu lékařského vyšetření, Petr Kott ze zdravotních důvodů, Petr Lachnit z důvodu zahraniční služební cesty, Miloslav Vlček z důvodu rekonvalescence. Kolegové Pavel Hönig, Petr Ibl, Tomáš Kladívko a Jan Klas z důvodu zahraniční pracovní cesty do Itálie, kolegyně Kateřina Konečná a kolegové Jan Kavan, Vladimír Laštůvka a Václav Nájemník z důvodu zahraniční pracovní cesty do Sýrie.

Z členů vlády se omlouvá od 16 hodin do 16,30 hodin premiér Vladimír Špidla z důvodu přijetí velvyslance Indické republiky, ministr Vladimír Mlynář - účast na konferenci Evropské unie e-Government a návštěva Velké Británie a pan ministr Milan Urban, který je součástí vládní delegace na 8. petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru.

Na dnešní jednání jsme pevně zařadili následující body: 110, 7, 15 a 16 a po jejich projednání bychom pokračovali dalšími body z bloku druhých čtení. Ještě jednou tedy opakuji pořadí bodů: 110, 7, 15, 16 a následovat by měla druhá čtení.

Pan kolega Maštálka má náhradní kartu č. 1.

 

Zahajuji nyní projednávání bodu číslo

 

110.
Informace o stanoviscích, která bude česká vláda zastávat
na jednání Evropské rady (17. a 18. června, Brusel),
a to zejména k návrhu evropské ústavní smlouvy

 

K tomuto bodu vám byl rozdán materiálů s názvem Zpráva o průběhu Mezivládní konference k budoucímu uspořádání EU a návrh dalšího postupu delegace České republiky.

Prosím, aby úvodní slovo přednesl pověřený člen vlády, nejlépe asi pan premiér.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Červnové zasedání Evropské rady bývá…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, požádám vás o klid.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Červnové zasedání Evropské rady bývá tradičně věnováno politickému vyhodnocení naplňování priorit končícího předsednictví a diskusi o impulsech pro další působení unie. Na novém summitu se na jedné straně účastníci pokusí uzavřít Mezinárodní konferenci a přijmout evropskou ústavní smlouvu, která má předložit základy účinnějšímu fungování unie o 25 a více členech. Na straně druhé se Evropská rada v souvislosti s končícím funkčním obdobím stávající komise bude zabývat nominací kandidáta na předsedu nové komise a také na generálního tajemníka rady, který je zároveň vysokým představitelem unie pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Poprvé po čtyřech letech pak bude Evropská rada rozhodovat o udělení statusu kandidátské země dalšímu zájemci o členství v Evropské unii, tentokrát Chorvatsku. Pokud jde o Mezivládní konferenci, ta připravuje proces reforem základních smluv Evropské unie, který probíhá souběžně a do značné míry i komplementárně s procesem s rozšířením unie.

Zatímco 1. května byla završena významná etapa rozšiřovacího procesu, v tomto týdnu se pokusíme završit proces formování nové základní smlouvy unie, která se má stát základem úspěšného fungování rozšířené unie. Připomínám, že mnozí z nás dříve vyjadřovali své obavy, že na jednání Mezivládní konference nebudou mít přistupující země před 1. květnem dostatečnou váhu. Viděli jsme, že tomu tak nebylo. Cíl ukončit Mezivládní konferenci právě na červnovém zasedání přijali zástupci všech účastnických zemí na březnovém summitu. Všichni účastníci Mezinárodní konference také potvrdili zájem na přijetí nové základní smlouvy a všichni jsou si vědomi, že případný neúspěch projektu evropské ústavní smlouvy by ohrozil úspěšnost projektu unie. Otevřel by prostor pro spekulaci a snahy o vytváření tvrdých jader.

Delegace České republiky vychází na Mezivládní konferenci ze stanovisek zakotvených v mandátu, který byl vytvořen na počátku října a aktualizován před prosincovým zasedáním Evropské rady i před jejím nadcházejícím zasedáním. Po uzavření Mezivládní konference bude rozhodující, zda se podaří najít uspokojivý kompromis v balíčku otevřených otázek, do něhož patří velikost a složení komise, definice kvalifikované většiny, rozsah většinového rozhodování a rozdělení mandátu v Evropském parlamentu, přičemž stanoviska účastníků konference se co nejvýrazněji rozcházejí právě v otázkách kvalifikované většiny.

Pokud jde o komisi, zde je pro nás zejména v prvních letech členství důležitá možnost nominovat do komise občana České republiky. To je zásadní otázka, to je náš zásadní požadavek. Zároveň je však důležité, aby komise působila efektivně a nestranně, aby byl zvýrazněn její nadnárodní komunitární charakter daný zakládajícími smlouvami Evropské unie. Z tohoto hlediska je v rozšiřující se unii do budoucna přijatelné zmenšení velikosti komise, tedy zmenšení počtu jejích členů pod počet členských států, a to při zachování jednak rovnoprávného přístupu všech členských zemí k postům komisařů, jednak rovnosti všech členů komise navzájem. Připomínám, že zmenšení komise, a to v dřívějším termínu, zakotvuje i Smlouva z Nice.

U stanovení kvalifikované většiny existuje všeobecná shoda účastníků konference, že by ji měl tvořit modifikovaný systém dvojité většiny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP