(12.10 hodin)
(pokračuje Talíř)

Hlásím se zároveň tímto ještě do rozpravy potom k tomuto zákonu, protože bych rád upřesnil některá znění. Je třeba v několika bodech přijatých pozměňovacích návrhů upravit jejich znění ne věcně, ale v tom smyslu, aby odpovídaly českému jazyku, a potom bych přednesl případně i jeden pozměňovací návrh. Tolik ke své zpravodajské zprávě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu zpravodajovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Marie Rusové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, to, že je třeba určité změny, co se týče autorského práva, si myslím, že je zřejmo pro nás pro všechny. Velice také kvituji to, jakým způsobem, zejména s pozměňovacími návrhy, se vypořádal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ale přesto přese všechno se domnívám, že by bylo potřeba, a také to navrhuji, aby v souladu s ustanovením paragrafu 93 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny se touto problematikou ještě zaobíral zahraniční výbor, a to především pro případné zjištění, zdali není tato novela v kolizi s mezinárodními smlouvami.

Navrhuji proto vrácení k novému projednání jak do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a zároveň žádám, aby tato problematika byla projednána i v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo ministr kultury pan Pavel Dostál a poté se o slovo přihlásil pan zpravodaj - nicméně pan zpravodaj má přednostní právo, měla jsem to udělat obráceně. Je to jedno. (Neformální dohoda ministra Dostála se zpravodajem.) Ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já myslím, že konečné znění onoho pozměňovacího návrhu výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu naplnilo podle mého mé nejčernější očekávání. Myslím si, že ten návrh jednostranně poškozuje nositele autorských práv, tj. autory, ale i jejich dědice, a zcela zásadním způsobem ohrožuje možnost ochrany duševního vlastnictví v České republice, jakož i - a to je nejdůležitější - porušuje mezinárodní závazky našeho státu a je v rozporu s právními normami platnými v Evropské unii. Jak jistě víte, i legislativa sněmovny upozornila na tyto skutečnosti.

A já vycházím z toho, že v případě přijetí návrhu v tomto znění se Česká republika, ale i - a to prosím zdůrazňuji - ale i uživatelé, tedy ony hotely, které tak stojí o tuto novelu, vystavují obrovskému množství žalob domácích i zahraničních, tedy žalob nositelů práv, a to nejen ve vztahu k porušení našich mezinárodních autorskoprávních závazků, které jsou stvrzeny oněmi smlouvami, ale též vzhledem k nedostatečné ochraně investic podnikatelských subjektů. Následky tudíž budou opravdu asi velice nepříjemné a v přibližném finančním součtu škod budou asi daleko vyšší než součet odměn, které nyní hotely kolektivním správcům hradí. Já upozorňuji na opravdu aktuální nebezpečí soudů a arbitráží. Mohl bych operovat tím, že veškeré odborné organizace, vysoké školy, právní ústavy nedoporučily v tomto znění zákon přijmout. Mohl bych argumentovat tím, že se k nim samozřejmě připojily i takové instituce, jako je mezinárodní PEN klub atd., ale to jsem všechno říkal.

Já si myslím, že řešením této situace je návrh paní poslankyně o tom, aby byla novela vrácena znovu do druhého čtení a rozšířeno to čtení v zahraničním výboru, který může posoudit právě onu relevanci připomínek, pokud se týká nedodržování mezinárodních smluv. Čili se tímto pouze přimlouvám za vrácení do druhého čtení a rozšíření druhého čtení o ten zahraniční výbor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan zpravodaj - ale s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Petr Pleva, poté vystoupí pan zpravodaj pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já bych, vážená paní předsedající, vaším prostřednictvím panu ministrovi připomněl skutečnost, kterou jistě ví, jenom ji teď trošku pozapomněl, že v evropských státech je tato problematika hotelových pokojů upravena různě. V některých státech jsou skutečně tyto pokoje soukromé a žádné poplatky autorským svazům se neplatí, v některých státech se platí. Takže když my se připojíme k jedné části evropských zemí, nebojím se mezinárodních žalob a arbitráží.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, myslím, že je třeba říci několik vět v této obecné rozpravě ještě k tomuto zákonu.

Chci poděkovat i autorům, že vnímají snahu a práci v kulturním výboru jako snahu posunout ten zákon k nějaké podobě, která by byla přijatelná a která by nenapáchala škody, na které tady upozorňoval pan ministr kultury. Tím směrem opravdu bylo jednání kulturního výboru vedeno. Nicméně chci upozornit, že bychom se mohli soustředit opravdu jenom na problematiku placení či neplacení za sdělování díla v hotelových pokojích, ale že ten zákon má záběr širší. Tam se nejedná jenom o ty hotelové pokoje. To je podstatná záležitost. Tam se znovu upravují podmínky, jak například kolektivní správce má stanovovat odměny, a například kulturní výbor odsouhlasil, že se musí přihlížet k počtu návštěvníků těch akcí, což znamená značné zesložitění činnosti těch autorských ochranných organizací, které dneska prostě uzavřely nějaké dohody na odhadovaném počtu, teď budou muset na každé akci sledovat a nějak odhadovat počet účastníků. Prostě je tam daleko širší záběr a chci připomenout, zase prostřednictvím paní předsedající, svému předřečníkovi - ano, je to tak, že jednotlivé země EU upravují různě placení nebo odměnu za sdělování autorského díla v hotelových pokojích. Já jsem přesvědčen, že se jedná o soukromý prostor, ale tam přece nejde o to, zda je to soukromý - nebo nejenom nejde o to, zda je to soukromý, nebo veřejný prostor, ale zda se ta úhrada za sdělování platí za televizní přijímač nebo jinak. Někde se zpoplatňují v některých zemích kabelové rozvody, které ty hotely provozují, apod.

Takže chci připomenout, že to není vůbec jednoduchá problematika, že se nejedná jenom o to, zda budou zpoplatněny televizní přijímače v hotelových pokojích, nebo ne, a doporučuji také, abychom ještě jednou umožnili projednání v příslušném výboru, kde bychom mohli možná nalézt text, který by byl k podpoře. V té podobě, ve které to je teď, já také mám s tím problémy. Znovu se obracím na sněmovnu s žádostí o podporu, abychom znovu projednali tento tisk v příslušných výborech.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil poslanec Radim Chytka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP