(12.30 hodin)
(pokračuje Pleva)

To byl také jeden z důvodů, proč jsme předložili tento pozměňovací návrh - abychom pomohli kultuře. Já si myslím, že v tomhle by nás zejména ministr kultury měl podpořit. (Potlesk).

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.

Vidím pana navrhovatele - za navrhovatele se hlásí o své závěrečné slovo. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Rád bych se vyjádřil k otázce případného rozporu tohoto návrhu s mezinárodními úmluvami. Já jsem se k tomu podrobně vyjadřoval už v prvém čtení, ale krátce bych chtěl jenom zdůraznit, že tyto pochyby, otázky rozporu, se týkaly pouze jednoho bodu návrhu, a to osvobození hotelových pokojů od placení autorských odměn. Tyto pochyby vyvstaly možná v důsledku nepříliš šťastné formulace původního znění návrhu, ze kterého podle některých názorů, ať už to byl výklad Právnické fakulty univerzity Karlovy, nebo výklad Parlamentního institutu, nebylo údajně jasné, zda autorské odměny nemají být vybírány pouze v soukromých prostorách hotelů, či zda návrh nevylučoval i placení autorských odměn ve veřejných prostorách hotelů, jako jsou např. bary, vstupní haly apod. Přiznávám, že takový návrh by pravděpodobně v rozporu s mezinárodními úmluvami mohl být, a samozřejmě to nebylo účelem tohoto zákona. Proto jsme vlastně z těchto důvodů nechali vypracovat znalecký posudek, který objasňuje, jakým způsobem jsou zpoplatňována tato zařízení charakteru ubytoven apod. i v zahraničí.

Tento případný nedostatek, který se objevil v tom původním návrhu, jsme odstranili pozměňovacím návrhem ve výboru, který zdůraznil, že se jedná výlučně o prostory určené k soukromému užívání ubytovaným osobám. V případě přijetí pozměňovacího návrhu výboru ten rozpor s mezinárodními úmluvami je již vyloučen. Skutečnost, že osvobození hotelových pokojů vybavených rozhlasovými a televizními přijímači od placení autorských odměn není v rozporu s evropským právem a mezinárodními závazky České republiky, je patrná již z praxe jednotlivých států, členů Evropské unie a signatářů příslušných úmluv, kde se za hotelové pokoje rovněž autorské odměny nevybírají. Jedná se například o Rakousko, Velkou Británii a Španělsko, kde jsou dána rozhodnutím nejvyšších nebo vrchních soudů, anebo Irsko, které má přímo zákonnou úpravu, která vyjmenovává zařízení, všechny prostory, které slouží k noclehu pro hotelové hosty, chovance či vězně, jako součást vybavení nebo pohodlí poskytovaná pouze či zpravidla uvedeným osobám, a tato zařízení jsou přímo osvobozena od placení autorských odměn.

Tento závěr je také v souladu s rozhodnutím Evropského soudního dvora, které výslovně stanoví, že tato otázka zpoplatnění hotelových pokojů není evropským právem řešena, a je tedy na členských státech, jakým způsobem si upraví zpoplatnění či nezpoplatnění, tedy osvobození hotelových pokojů.

Dovoluji si ocitovat na závěr ze znaleckého posudku jenom shrnutí: Na základě shora uvedeného shrnujeme, že výklad ustanovení právních norem týkajících se otázky, zda umístění televizních a rozhlasových přijímačů v místnostech poskytnutých osobám oprávněným k jejich užívání ze smlouvy o ubytování je možné považovat za sdělování autorských děl veřejnosti, je v členských státech Evropské unie rozdílný. Dále je možné dovodit, že v této oblasti existuje pouze minimální harmonizace na základě evropského práva a členské státy Evropské unie mohou uplatňovat různá pravidla. Co se týče mezinárodních smluv, je zřejmé, že mezinárodní dohody v oblasti ochrany autorských práv a duševního vlastnictví umožňují závazným smluvním stranám v otázce, zda umístění televizních rozhlasových přijímačů v místnostech poskytnutých osobám oprávněným k jejich užívání ze smlouvy o ubytování je možno považovat za sdělování autorských děl veřejnosti, volnost ve výkladu a uplatňování národních pravidel. V této souvislosti lze tedy konstatovat, že podle našeho názoru závisí pouze na vůli zákonodárce, zda se rozhodne schválit výkladové pravidlo obsažené v návrhu novely autorského zákona předložené do Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk č. 499.

Ještě bych se chtěl vyjádřit k těm záležitostem, které se týkaly řekněme konkrétního vybírání poplatků za jednotlivé kulturní akce. My jsme navrhovali v tom původním znění i v těch pozměňovacích návrzích ve výboru určité zpřesnění a zlepšení té formulace. To, že nakonec výsledek ve výboru je poněkud jiný a jde konkrétnějším směrem, že to vyloženě nastavuje na vybírání za konkrétní vybrané vstupné, to už je prostě dílem výboru. My jsme měli ten původní záměr takový, aby ta pravidla byla obecná a přitom zahrnující všechny ty okolnosti, které by se měly zohledňovat.

Takže já se domnívám, že ty problémové body, které byly vyjmenovány, a argumenty, které zazněly, jsem se snažil nějakým způsobem vysvětlit a nyní je na vůli sněmovny, jak rozhodne. Já se přimlouvám za to, aby zákon byl projednán. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ve svém závěrečném slově si jen dovolím ještě možná uvést, proč jsem navrhl nebo podpořil ten návrh, aby se ještě jednou výbor touto předlohou zabýval. Znovu opakuji, že se nejedná pouze o to, zda se bude platit za zprostředkování díla, za užití televizního přijímače v hotelovém pokoji, či nikoli. Ten záběr je poměrně širší.

Já chci třeba upozornit na paragraf 100, který stanovuje, jakým způsobem se uzavírají smlouvy s těmi provozovateli produkcí, a např. v tom původním znění, které autoři předložili, je přidán nový odstavec 7, který hovoří o tom, k čemu všemu se přihlíží při uzavření té smlouvy. Například se tam uvádí, že se musí přihlížet k majetkovému prospěchu, který má uživatel z užití předmětu díla ochrany. Bylo navrženo v rámci schvalování jiné, trochu podle mne lepší znění. Bohužel tento paragraf neprošel, prošel jiný, doplňující - nebo tento odstavec nebyl schválen, byl schválen jiný odstavec, přestože ale předtím bylo schváleno, že se má zároveň vycházet při stanovování té odměny z počtu návštěvníků té akce. Prostě je tady několik dalších důvodů, pro které se domnívám, že by bylo vhodnější, aby se výbor ještě jednou touto problematikou zabýval a pokusil se najít znění, které by mohlo podle mého názoru vyhovovat většímu počtu poslanců v Poslanecké sněmovně.

To je k upřesnění nebo doplnění toho návrhu.

Paní předsedající, v obecné rozpravě zazněl návrh na to, aby tato předloha byla odkázána k novému projednání v příslušných výborech, resp. ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a bylo to rozšířeno o projednání v zahraničním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, to je právě ten moment, pane zpravodaji, který celou tu záležitost komplikuje, protože nelze ve druhém čtení přikázat výboru, kterému nebyl tisk přikázán v prvém čtení. Nicméně tuto záležitost lze napravit. Pan ministr Pavel Dostál má slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Já už nebudu diskutovat, jenom chci napravit tu chybu, abych mohl otevřít rozpravu, abych umožnil navrhovateli, zástupci navrhovatelky panu doktoru Filipovi, aby vystoupil s upřesňujícím návrhem v debatě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP