(14.40 hodin)
(pokračuje Fischerová)

V původním vládním návrhu je třetím navrhovatelem předseda vlády. Z různých zdrojů se ozývaly námitky proti tomuto řešení s poukazem na to, že účelem změny systému volby je ochránit radu média veřejné služby před politickými tlaky. Domnívám se, že u funkce prezidenta je něco takového samozřejmým předpokladem. Podobný názor měl i Parlamentní institut, a proto navrhuji tuto změnu, přestože návrhy prezidenta podléhají kontrasignaci premiéra tak jako všechny úkony, které nejsou v ústavě přímo vyjmenovány.

Dalším návrhem, který reagoval na poznámky Parlamentního institutu i legislativního odboru, je rovnost postavení členů rady při jejím odvolání ze zákonem vyjmenovaných důvodů. Ve svém pozměňovacím návrhu proto navrhuji, aby v případech, kdy Sněmovna i Senát neschválí stejnou výroční zprávu, byla rada odvolána jako celek.

Třetí skupina pozměňovacích návrhů ruší soudní přezkum odvolání členů rady a generálního ředitele televize. I tento návrh reaguje na výtky legislativců, zejména na výtku o rozporu s ústavou.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím nyní pana poslance Zbyňka Novotného. Jen podotýkám, že všechny pozměňovací návrhy paní poslankyně Fischerové byly rozdány písemně. Slovo má pan poslanec Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh se týká článku I. V § 3 odst. 1 písm. a) návrhu zákona je uvedeno: slova "s využitím části kmitočtového spektra umožňující pokrytí České republiky" se zrušují. Můj pozměňovací návrh spočívá v tom, že tuto část textu navrhuji ponechat v původním znění, to znamená vypustit "se zrušují".

Nyní krátké zdůvodnění. Jak bude Česká televize vysílat, když nebude moci využívat část kmitočtového spektra? Česká televize, která vysílá ze zákona, musí mít ze zákona možnost využít spektrum, jinak nemusí být schopna zákon naplnit, tedy vůbec vysílat. Kdo zaručí, že ono spektrum bude televizi poskytnuto? Chápu zde jistou námitku soukromníků, že na spektrum mají stejné právo jako Česká televize, to by však platilo, kdyby Česká televize byla další soukromník, pověřený vykonáváním veřejné služby. Tak tomu zatím však není - a to "zatím" si dovoluji podtrhnout. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Jsme v podrobné rozpravě. O slovo se hlásí pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si předložit pozměňující návrh, který jsem avizoval v obecné rozpravě. Ten pozměňovací návrh zní: V bodě číslo 1 vládního návrhu se slova "dva celoplošné televizní programy" nahrazují slovy "jeden celoplošný televizní program".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ptám se, kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, v novele zákona o České televizi se navrhuje, aby se podíl vysílacích časů televizních studií na celostátních vysílacích okruzích snížil ze 20 % na 8 %. Já vím, že 20 % Česká televize jaksi od začátku, kdy byl ten zákon přijat, neplní, nicméně se domnívám, že 8 % je skutečně málo, a proto navrhuji, aby v bodě 43 vládního návrhu bylo 8 % nahrazeno 10 %. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za váš návrh. S faktickou poznámkou se hlásí zpravodaj, pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Chtěl bych bezprostředně reagovat, protože toto je obsaženo v usnesení výboru, zrušení tohoto návrhu vlády, takže jestli pan kolega myslí, že mají mít studia 40 %, teď 20 a 20, tak prosím, aby mi to dal písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Jedná se o upřesnění návrhu poslance Karla Vymětala. (Poslanec Vymětal si svůj návrh vyjasňuje se zpravodajem mimo mikrofon.)

 

Poslanec Karel Vymětal: Já svůj návrh beru zpět.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji vám. Ještě jednou se táži, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje na případná závěrečná slova. Nechtějí využít této možnosti, proto končím projednávání bodu číslo 15, druhé čtení zákona č. 483 z roku 1991 Sbírky.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu schváleného programu schůze. Tímto bodem je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 593/ - druhé čtení

 

Opět prosím pana ministra kultury, aby se ujal slova a z pověření vlády předložený návrh uvedl.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný. Jde o to, že navrhovatel souhlasí se všemi pozměňovacími návrhy, které byly schváleny výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jde vlastně převážně o legislativně technické úpravy a zpřesnění.

Pokud jde o pozměňovací návrh uvedený pod číslem 9 v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tuším, že je to návrh paní poslankyně Dostálové, myslím, že tento návrh doplňuje velice potřebné ustanovení o způsob, jakým může naše ministerstvo přebírat nebo převzít zřizovatelskou působnost od jiného zřizovatele k již existujícímu muzeu či galerii. Tento pozměňovací návrh paní poslankyně Dostálové vítáme, snad jen s tím, že bychom prosili, kdyby mohla z jazykového hlediska místo slov "zřídit ji" dát "zřídit je".

Děkuji vám. Prosím o vaši podporu do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Kateřina Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, nebudu číst jednotlivé pozměňovací návrhy, které jsme v této naprosto nekonfliktní, takřka technické novele zákona přijali, protože stejně jako můj kolega Pleva předpokládám, že všichni umíme číst, a tyto pozměňovací návrhy vám byly odevzdány písemně. Byla jsem však oslovena legislativou a pan ministr kultury to zde již zmínil, že je třeba ještě upravit bod číslo 9 pozměňovacích návrhů, které schválil výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jde pouze o drobnou formulační změnu, a proto se přihlásím v podrobné rozpravě a tento bod upravím. To je zatím ode mne vše.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Podotýkám, že usnesení výboru nám bylo všem rozdáno jako sněmovní tisk 593/1.

Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se na přihlášky z místa. Žádné přihlášky neregistruji, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Paní poslankyně Dostálová avizovala, že v ní chce vystoupit, má tedy slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Tento návrh zní: V bodě 9 usnesení výboru se v textu vkládané nové věty v § 15a slova "včetně jeho" nahrazují slovy "včetně jejich" a slova "zřídit ji" se nahrazují slovy "zřídit je".

Tolik tato drobná úprava, která nově a lépe jazykově formuluje tento bod 9.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Ptám se na případné přihlášky do podrobné rozpravy, protože žádnou písemnou přihlášku nemám. Nevidím žádnou přihlášku, proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Ani pan ministr, ani paní zpravodajka nemají zájem vystoupit. Končím druhé čtení sněmovního tisku 593, bod číslo 16.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP