(14.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Přistoupíme k dalším bodům schůze a těmi, pro vaši informaci, budou bod číslo 9, 10, 11, 12, 13 a poté 17 a 18. Všechna jsou to druhá čtení. Začneme prvním z těchto bodů a tím je bod číslo

 

9.
Návrh poslanců Libora Ježka, Antonína Macháčka, Petra Rafaje,
Vladimíra Doležala, Ladislava Šustra, Jiřího Patočky, Jaroslava Gongola,
Miroslava Opálky a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 542/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Libor Ježek. (Není přítomen.) Pan poslanec Macháček se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i jménem předkladatelů novely zákona o politických stranách a politických hnutích se jen stručně vyjádřil ke druhému čtení.

Za předkladatele mohu konstatovat, že plně akceptujeme připomínky, které byly podány vládou České republiky k tomuto sněmovnímu tisku, a plně se ztotožňujeme a souhlasíme s přijatými pozměňovacími návrhy, které vzešly na základě projednání této novely zákona v podvýboru pro kontrolu a následně v rozpočtovém výboru a jsou obsaženy ve sněmovním tisku 542/2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám děkuji, pane poslanče. Chápu vaše slovo, pane poslanče, jako slovo jednoho z navrhovatelů, tedy jednoho z těch, kteří mohou splnit roli úvodního slova za navrhovatele, protože pana poslance Libora Ježka zde nevidím. Pokud nemá sněmovna s tímto problém, můžeme pokročit k tomu, abych požádala, aby se slova ujal zpravodaj, kterým je pan poslanec Jiří Václavek, protože jsme v prvém čtení přikázali k projednání tento návrh zákona rozpočtovému výboru. Usnesení, jak bylo řečeno, nám bylo rozdáno pod sněmovním tiskem 542/2 a já nyní žádám pana poslance Jiřího Václavka, aby nás s tímto usnesením seznámil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v podstatě nemám, co bych dodal. Rozpočtový výbor doporučuje tento tisk ke schválení sněmovně s tím, že jsou rozpočtovým výborem doporučeny změny, které jsou obsaženy v tisku 542/2. To by podle mě stačilo jako zpravodajská zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se na případnou přihlášku z místa. Nevidím takovou, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Mám přihlášku od pana poslance Ladislava Šustra. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych podat dva drobné pozměňovací návrhy, a to v čl. 1 v zákoně č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se § 5 zrušuje.

Článek 2: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jedná se o možnost občanství, tak jak bylo v původním stavu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se hlásí pan poslanec Exner. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, především mi dovolte, abych poděkoval předkladatelům a především rozpočtovému výboru, že na základě předloženého návrhu a doporučeného usnesení rozpočtového výboru je možné konstatovat, že bude moci dojít ke značnému zjednodušení, zlepšení a přitom posílení kontroly hospodaření politických stran. Domnívám se, že je to naprosto správné a zároveň to znamená výraznou možnost snížení administrativy v oblasti hospodaření politických stran.

S jednou jedinou věcí mám určitý problém a chci k tomu přednést pozměňovací návrh. V rámci nasazené přísnosti se navrhuje, aby jenom jednou za rok byla uzávěrka výročních finančních zpráv a případně jejich doplňků. Domnívám se, že je to v zásadě správné a umožní to zvýšení pořádku a také zjednodušení práce příslušného orgánu sněmovny. Na druhé straně však se mi jeví jako nepřípustné, aby i při drobných neúplnostech, opomenutích nebo omylech nastaly bez možnosti opravy tak vážné důsledky, jako je pozastavení činnosti nebo nevyplacení příspěvků na činnost politické strany nebo politického hnutí po dobu jednoho roku. Domnívám se, že je třeba zajistit možnost nápravy u takových věcí, kde jednoduchá náprava je možná.

Na základě toho si dovoluji navrhnout následující pozměňovací návrh, který má dvě části. Za prvé - v § 18 se doplňuje nový odstavec 7, který zní: "(7) Zjistí-li pověřený orgán Poslanecké sněmovny, že předložená výroční finanční zpráva není úplná, vrátí ji straně nebo hnutí k doplnění. Pro doplnění stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než sedm dnů."

Druhá část pozměňovacího návrhu. V bodu 6 dle tisku 542, jde o § 20a odst. 4, v písm. a) nahradit slova "podle § 18 odst. 1 a 2 tohoto zákona" slovy "§ 18 odst. 1 a 2, příp. 7". Současně v písm. b) za slovo "neúplné" doplnit slova "a nebyly doplněny postupem a ve lhůtě podle § 18 odst. 7".

Tato druhá část je přímým důsledkem navržené změny v novém odstavci 7 § 18, který jsem přednesl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o další přihlášky do podrobné rozpravy. Není žádná taková, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele a pana zpravodaje. Závěrečné slovo pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Václavek: Jen několik slov, paní předsedající, k poslednímu pozměňovacímu návrhu, protože si myslím, že strana, která usiluje o moc ve státě, by neměla dělat drobné chyby ve výkazu svého hospodaření. Není důvod, aby nepodala výkaz hospodaření třeba o měsíc dřív, když si není jistá, a v rámci kontroly kraje zajištěna při přijímání těchto výkazů v rozpočtovém výboru by byla upozorněna dopředu. (?) Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo závěrečné slovo zpravodaje pana poslance Jiřího Václavka. Nepadly žádné návrhy, o nichž bychom mohli v tuto chvíli hlasovat, a proto končím projednávání sněmovního tisku 542 ve druhém čtení. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a tímto bodem je bod číslo

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 514/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pověřený člen vlády. Původně měl tento návrh uvést ministr spravedlnosti Karel Čermák. Domnívám se, že vláda rozhodla o tom, kdo jej v této funkci nahradí. Také prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zpravodajka ústavně právního výboru paní poslankyně Vlasta Parkanová.

Táži se nyní, kdo z pověření vlády uvedený návrh vládního zákona přednese.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP