(15.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Domnívám se, že to bude místopředseda vlády Stanislav Gross, podle toho, co stačím sledovat. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, jelikož se jedná prakticky o opakované druhé čtení, tak si dovolím v tuto chvíli býti poměrně stručný, s tím, že bych snad pouze zopakoval, že hlavním cílem předkládaného návrhu je zapracovat do našeho právního řádu pravidla, která jsou přijímána orgány Evropské unie v podobě rámcových rozhodnutí a která vyžadují implementaci do právního řádu každého členského státu. Jedná se zejména o oblasti, kde chtějí členské státy Evropské unie zintenzivnit a zefektivnit boj s nejzávažnějšími formami trestné činnosti, jako je oblast zaměřená na organizovaný zločin, terorismus, financování terorismu, obchodování s lidmi a samozřejmě i v oblasti, kterou jsme vázáni různými konkrétními právními akty, jako jsou záležitosti na poli plnění protikorupčních úkolů, které vyplývají pro jednotlivé členské státy.

Samozřejmě snad bych ještě jenom řekl, že tento návrh je jedním z návrhů, který zajistí splnění požadavků na slučitelnost naší právní úpravy s právní úpravou závaznou pro všechny členské státy Evropské unie v těchto konkrétních vyjmenovaných oblastech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Na 31. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Zeptám se tedy paní zpravodajky, zda se chce nyní ujmout slova. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji. Paní místopředsedkyně, chci sněmovně pouze připomenout, že na minulém plénu proběhlo druhé čtení a v průběhu třetího čtení byl podán návrh, který sněmovna přijala, na opakování druhého čtení, ve kterém se nyní nalézáme. Připomenu ještě, že ústavně právní výbor na své 35. schůzi při projednávání tohoto bodu nepřijal žádné usnesení. Záznam z toho máte v tisku 514/Z.

Chci ještě avizovat, paní místopředsedkyně, že v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím, přednesu návrh, který jsem zde již podávala při minulém projednávání ve sněmovně ve druhém čtení. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se na případnou přihlášku z místa? Nevidím takovou. Končím obecnou rozpravu.

Jsme v podrobné rozpravě, kterou zahajuji. Jako první avizovala své vystoupení paní zpravodajka, paní předsedkyně ústavně právního výboru Vlasta Parkanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji. Chci odkázat na návrhy, které jsem podala a které byly uvedeny v tisku 514/1 z 2. dubna tohoto roku. Tyto návrhy byly předneseny pod písmeny A1 až A5. Já je tímto podávám jako svůj pozměňovací návrh. Doufám, že jejich identifikace tímto způsobem bude dostatečná. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám. Postupovali jsme tak i v minulosti. Je možné připustit to, že v písemné podobě tyto návrhy máme a vy si je pouze osvojujete pro opakované druhé čtení.

O slovo se hlásí pan poslanec Koudelka. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, podávám tento pozměňovací návrh.

Článek II zní: Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo "teroru" vkládají slova "teroristického útoku", a za slova "válečné zrady" se vkládají slova "účasti na zločinném spolčení".

2. V § 51 odst. 2 se zrušují slova "a celnímu úřadu".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Kapoun má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, byl jsem požádán panem poslancem Hönigem, který je řádně omluven, abych zvedl v opakovaném druhém čtení jeho pozměňovací návrh, který podal v prvém čtení.

Je to pozměňovací návrh B1: v článku 2 se vkládá novelizační bod, který zní: x) v § 5 písm. f) zní: f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovna 600 milimetrů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Žádám o případnou přihlášku do podrobné rozpravy v tuto chvíli. Nevidím takovou. Podrobnou rozpravu končím. Děkuji paní zpravodajce i panu místopředsedovi vlády. Končím projednávání sněmovního tisku 514 ve druhém čtení.

 

Můžeme pokračovat dalším bodem a tímto bodem je bod schváleného pořadu schůze

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 533/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pověřený člen vlády. Pravděpodobně i v tomto případě to bude místopředseda vlády Stanislav Gross. Zároveň žádám zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Stanislava Křečka, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Pro upřesnění dodám, že na 31. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Zeptám se tedy, zda chce na úvod tohoto opakovaného druhého čtení vystoupit zástupce vlády. Slovo má místopředseda vlády Stanislav Gross. Prosím o klid v jednací síni.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, přestože tato část asi bude méně problematická, tak asi není zapotřebí, abych tady vedl nějaké dlouhé odůvodňování, protože i v tomto případě jsme u návrhu, který není pro Poslaneckou sněmovnu žádnou novou materií, protože tímto tématem se již zaobíráme poněkolikáté. Je to ve své podstatě opakované druhé čtení v tuto chvíli.

Pouze bych připomněl, že tento návrh samozřejmě úzce souvisí s bodem, který jsme před krátkou chvílí projednávali, protože i zde se jedná o zajištění slučitelnosti našeho právního řádu s tím, co si Evropská unie vytkla, to znamená zefektivnění právních nástrojů pro boj s těmi nejzávažnějšími formami trestné činnosti.

Dnem 1. května 2004 se Česká republika stala novým státem Evropské unie. Tak jak bylo rozhodnuto v referendu při přistoupení, tak Česká republika se samozřejmě rozhodla podřídit již existujícímu právnímu řádu Evropské unie, tedy jak platnému komunitárnímu, tak i unijnímu právu. V tomto směru samozřejmě je nezbytné, aby byly přijaty příslušné dílčí změny v našich trestněprávních normách. V tuto chvíli tady před jednou takovou stojíme, i když obsahuje věci, které jsou trochu kontroverzní. Nicméně jsem přesvědčený, že dokážeme najít i v tomto směru konsensus, protože nenalezení konsensu by mělo poměrně závažné následky. Ale uvidíme, jak se bude odvíjet rozprava. Když tak ještě vystoupím v rozpravě.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Táži se, zda v úvodu opakovaného druhého čtení chce také vystoupit zpravodaj k tomuto tisku pan poslanec Křeček. Není tomu tak.

Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se na případné přihlášky z místa? Pan poslanec Jiří Pospíšil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP