(15.50 hodin)
(pokračuje Gross)

A to, že říkají ne, aniž by se seznámili s tím, o co jde, dokumentoval mimoděk pan kolega Vymětal. Protože pan kolega Vymětal tady čtyřikrát nebo pětkrát ve svém projevu hovořil o tom, proč jsme neudělali změnu Ústavy České republiky, a je mu úplně jedno, že žádná změna Ústavy České republiky není zapotřebí. Žádnou změnu Ústavy České republiky vláda nenavrhovala. Vláda České republiky navrhovala změnu Listiny základních práv a svobod. A v tomto směru si myslím, že když už se k této věci vystupuje, tak by se mělo vystupovat přesně.

Pokud jde o harmonizaci trestných činů, ano, není harmonizace trestných činů ve všem, ale pokud se podíváme na evropský zatykač, tak právě proto je tam vymezeno, na jaké trestné činy se vztahuje, a že se vztahuje na ty nejzávažnější trestné činy, a to trestné činy, jako je účast na zločinném spolčení, terorismus, obchod s lidmi, pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie, nedovolený obchod s drogami a psychotropními látkami, nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, korupce včetně podvodů postihujících zájmy ES, legalizace výnosů z trestné činnosti, padělání peněz, počítačová trestná činnost, a takto bych mohl jmenovat dál. Tak mi řekněte, v čem je problém. Ano, nejsou harmonizovány sankce v Evropské unii, to je pravda, o tom samozřejmě bude další debata v rámci Evropy. Nicméně evropský zatykač se nevztahuje na všechny trestné činy, které skutečně v některých oblastech nejsou harmonizovány.

Pokud byla řeč - panem kolegou Vymětalem - o Slovensku, že na Slovensku není schváleno, na Slovensku mají za sebou to nejtěžší - schválenou změnu ústavy. A tam nikdo takovéto s prominutím divadlo ve slovenském Parlamentu nedělal. Tak o čem je řeč! To nejtěžší mají za sebou! Schválili změnu ústavy.

Pokud jde o pana kolegu Pospíšila, řekl bych k tomu jedinou věc. Já osobně považuji za chybu, že vláda předložila změnu základní listiny práv a svobod do sněmovny. Myslím si, že asi je zapotřebí to říci a nechodit kolem toho jako kolem horké kaše. Myslím si, že to chyba byla, ale já tu chybu nevnímám tak, že to vláda považovala za jednoznačnou podmínku toho, abychom byli schopni do našeho právního řádu implementovat evropský zatýkací rozkaz. Pravda je, že tak jak to bylo odůvodněno v důvodové zprávě, která ale není normativním textem, nebylo to odůvodněno dobře. A to je také zapotřebí říci.

Nicméně já vnímám to, že vláda předložila Poslanecké sněmovně změnu Listiny práv a svobod z toho důvodu, aby sněmovna měla možnost odstranit zbývající pochybnosti, o kterých se tady v tuto chvíli bavíme. Sněmovna tuto možnost odmítla, odstranit tyto pochybnosti, a to odmítnutí může být dvojího způsobu. Buďto proto, že nechtěla implementovat evropský zatýkací rozkaz, anebo proto, že stejně tak jak ve slovenském parlamentu tyto pochybnosti většina sněmovny nesdílí, to znamená, nesdílí pochybnosti o tom, že kvůli implementaci evropského zatýkacího rozkazu je zapotřebí měnit ústavní pořádek České republiky. Takže pokud sněmovna odmítla tyto pochybnosti odstranit, tak podle názoru vlády si sněmovna myslí, že tyto pochybnosti neexistují, a proto může v klidu implementovat evropský zatýkací rozkaz tak jak třeba v té Slovenské republice, s tím, že ústavní pořádek zná tu obecnou větu, že občana nelze nutit, aby opustil svoji vlast, a přesto lze evropský zatýkací rozkaz implementovat a aplikovat.

Tolik asi v tuto chvíli, co já mohu říci k tomu, co zde proběhlo a k čemu považuji za férové se vyjádřit v rozpravě, abych pak nevyužíval jenom závěrečného slova.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, já mám opravdu faktickou poznámku. Jako učitele veřejného práva mě zaujal výklad toho, co je, či není ústava. Tak tedy - Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku. Ústavní pořádek jakožto terminus technicus je jak právní literaturou, tak praxí nazýván též ústavou v širším slova smyslu. Užil-li pan kolega Vymětal slovo ústava, užil ho správně. Užil ho správně ne pouze jako praktik laik, ale užívají to tak i někteří teoretici právníci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat kolegovi Pospíšilovi, protože to řekl za mě. Já bych přednesl jenom jednu poznámku, že když to vím já jako inženýr a technik, tak mě mrzí, že to neví doktor práv.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Jsme v obecné rozpravě. Já se táži, zda se do obecné rozpravy ještě někdo hlásí. Připomenu, že v rámci obecné rozpravy padl návrh na zamítnutí. Já vás opakovaně svolávám do jednací síně, abychom mohli toto hlasování případně zahájit, nebude-li zájem o vystoupení v rámci obecné rozpravy. Ale protože žádnou takovou přihlášku do obecné rozpravy nevidím, končím obecnou rozpravu.

Zeptám se na případná závěrečná slova před hlasováním o návrhu na zamítnutí. O slovo se hlásí místopředseda vlády Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Já myslím, že ty věcné argumenty jsme férově použili v rozpravě, aby bylo možno reagovat. V závěru jenom k tomu, co říkal kolega Vymětal. Bylo by dobré si přehrát to, co říkal kolega Pospíšil, protože hovořil o ústavě v širším slova smyslu. Toto ve vašem projevu nezaznělo, pane kolego - prostřednictvím paní předsedající. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo závěrečné slovo za navrhovatele. Zeptám se na případné závěrečné slovo zpravodaje. Není zájem o takové vystoupení. Proto se domnívám, že jsem dala dostatečně dlouhou pauzu k tomu, aby všichni mohli přijít a zúčastnit se hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Registruji vaši žádost o odhlášení. Odhlašuji vás. Prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí tohoto vládního návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 44. Zahajuji toto hlasování a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 44 přítomno 154 poslanců, pro 73, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o chvíli strpení na kontrolu tohoto hlasování. Táži se, zda je námitka proti hlasování, které jsme absolvovali. Paní poslankyně Marie Rusová.

 

Poslankyně Marie Rusová: Omlouvám se, ale zpochybňuji hlasování. Hlasovala jsem pro, a mám křížek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme o námitce, a to v hlasování pořadové číslo 45. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 45 skončilo. Přítomno 154 poslanců, pro 136, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme proto opakovat hlasování, ale opět je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Můžeme přistoupit k opakovanému hlasování o zamítnutí. Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 46. Zahájila jsem toto hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 přítomno 154 poslanců, pro 75, proti 77. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP