(16.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Můžeme pokračovat v podrobné rozpravě, kterou zahajuji, a mám do ní dvě přihlášky. První je od pana poslance Stanislava Křečka, poté od pana poslance Karla Kühnla. Slovo má pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl opakovaně pozměňovací návrh za pana poslance Ibla, který není přítomen. Ten pozměňovací návrh zní takto:

1. V prvé části článku jedna se za bod dvě vkládá nový bod f), který zní - pardon, nový bod t), který zní: "t) v § 12 odst. 2 druhá spojka "a" nahrazuje čárku a na konci věty se doplní slova: "a řízení o trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace pověřené orgánem Úřadu pro zahraniční styky a informace". Konec citace. Následující body se pak přečíslují.

2. Změna 2 v části první v článku I se za dosavadní bod 6 vkládají nové body u) až z), které znějí:

Bod u) V § 158b odst. 1 se za slova "jejím ředitelem" vkládají slova: "a jde-li o útvar Úřadu pro zahraniční styky a informace, jeho ředitelem".

Bod v) V článku 161 odst. 3 věta druhá se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova Bezpečnostní informační služby se vkládají slova: "a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace".

Bod x) V § 161 odst. 3 věta druhá se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova Bezpečnostní informační služby se vkládají opět slova: "a příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace".

V bodě y) V § 161 odst. 4 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova Bezpečnostní informační služby se vkládají slova: "nebo příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace".

Konečně bod z) V § 179 a) odst. 3 se za slova "příslušníků Police České republiky a příslušníků Bezpečnostní informační služby" nahrazují slovy "příslušníků Policie České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace".

Následující novelizační body se přečíslují.

Konečně změna 3 v části osmé článku IX. se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova: "s výjimkou ustanovení článku I bodů t), u), v), x), y) a z), které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo má nyní pan poslanec Karel Kühnl v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se omlouvám, že nemám právě u sebe ten původní navržený text obsažený v tisku č. 533, proto identifikuji své pozměňovací návrhy čísly paragrafů, nikoliv bodů toho zmíněného návrhu.

Můj první návrh zní, že ve znění § 403 obsaženém v tisku č. 533 - ve sněmovním tisku č. 533 se za odst. 1 doplňuje odst. 2, který zní: "Česká republika může předat vlastního občana jinému členskému státu Evropské unie pouze za podmínky vzájemnosti". Dosavadní odstavec č. 2 se označí jako odst. č. 3.

Druhý návrh: Ve znění § 411 obsaženém ve sněmovním tisku č. 533 se na konci odst. 7 doplňují tyto věty: "Takto soud postupuje pouze v tom případě, že vyžadující stát poskytl záruky, že osoby předá do České republiky k výkonu trestu nebo ochranného opatření. Není-li vyžadujícím státem záruka poskytnuta, soud předání vyžádané osoby zamítne."

Konečně třetí návrh - ten předložím ve třech variantách. To je návrh, který se týká časové použitelnosti tohoto zákona a týká se navrženého znění přechodných ustanovení II, v němž se dosavadní text označuje jako odst. 1 a vkládá se nový odstavec 2, který zní:

Varianta jedna - nebo varianta a) - jak to přesně označit: "Ustanovení oddílu 3. hlavy 25 se nepoužijí pro trestné činy spáchané před 7. srpnem 2002. V těchto případech se postupuje podle ustanovení oddílu 2. hlavy 25. ve znění tohoto zákona." Připomínám, že 7. srpen 2002 je den přijetí rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu.

Varianta 2. téhož návrhu zní: "Odstavec 2 ustanovení oddílu 3. hlavy 25. se nepoužijí pro trestné činy spáchané před 1. květnem 2004. V těchto případech se postupuje podle ustanovení oddílu 2. hlavy 25. ve znění tohoto zákona." Připomínám, že 1. květen je dnem vstupu České republiky do EU.

Konečně třetí varianta tohoto návrhu: "Odstavec 2 ustanovení oddílu 3. hlavy 25. se nepoužijí pro trestné činy spáchané před dnem, kterým nabude účinnosti tento zákon. V těchto případech se postupuje podle ustanovení oddílu 2. hlavy 25. ve znění tohoto zákona."

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. O slovo se hlásí pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní předsedající, děkuji. Vážená sněmovno, dovoluji si své pozměňovací návrh nečíst, jsou totožné s těmi, které jsem přečetl již v minulém druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, jsou uvedeny pod písmenem B - B1 pod návrh pana poslance Jiřího Bílého. Máme je písemně v předloženém materiálu, tisk 533/2, a pan poslanec je osvojil.

Nyní se hlásí zpravodaj pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Omlouvám se, ale musím načíst ještě dva pozměňovací návrhy, respektive 5 bodů pozměňovacích návrhů, a to je bod první - v části první článku I. v bodě 10, v § 380 odst. 4 a v § 425 se slova "českých orgánů" nahrazují slovy "orgánů České republiky".

Stejně tak v části první v článku I v bodě 10 v § 401 odst. 1 se slova "českým orgánům" nahrazují slovy "orgánům České republiky". Tady jde o sjednocení terminologie.

Dále v části první, článku I. v bodě 10, v § 436 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova "a věcí". Tady jde o zpřesnění textu.

Dále v části první článku I v bodě 10, § 455 odst. 6 se číslo "4" nahrazuje číslem "5". Tady jde o opravu nepřesného odkazu.

A konečně potvrzuji pozměňovací návrhy uvedené pod D1, které jsem podal v předchozím druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto vládnímu návrhu zákona. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zde tento požadavek, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona bodu číslo 11, sněmovního tisku 533, a předávám řízení schůze panu místopředsedovi Filipovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP