(16.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane ministře. Budeme pokračovat podle našeho schváleného pořadu schůze bodem

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

 

Požádám paní poslankyni Hanu Šedivou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a předložený návrh uvede z pověření vlády pan ministr vnitra a místopředseda vlády Stanislav Gross. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové. Jenom stručně bych snad osvěžil paměť, o co v tomto návrhu jde, protože je to druhé čtení a základní odůvodnění smyslu návrhu proběhlo v průběhu prvního čtení a samozřejmě i při projednávání v příslušných orgánech Poslanecké sněmovny. Nicméně základní obsah tohoto návrhu je úprava správy dědictví, přičemž tento návrh umožňuje ve srovnání s platnou právní úpravou stanovení správce dědictví zůstavitelem. Dosud má tuto možnost pouze soud v rámci řízení o dědictví a tato úprava by samozřejmě i po přijetí této dílčí změny měla zůstat zachována.

Zůstaviteli by měla být dána možnost, aby správcem dědictví učinil osobu, které důvěřuje a o které je přesvědčen, že po jeho smrti bude až do vypořádání dědictví odpovědně vykonávat správu jeho majetku. Správce dědictví by měl vykonávat správu dědictví nebo jeho části až do skončení projednávání dědictví příslušným soudem.

Správce dědictví bude oprávněn vykonávat práva a plnit povinnosti, které ke svěřenému majetku příslušely zůstaviteli, bude však do určité míry omezen. Tato omezení by se měla týkat toho, že úkony nad rámec obvyklého hospodaření bude moci činit jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu. Správce dědictví bude samozřejmě také povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností, bude odpovídat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, myslím si, že v tuto chvíli by to snad na odůvodnění tohoto návrhu mohlo stačit, s tím, že odkazuji na první čtení a projednávání v ústavně právním výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Ptám se, jestli paní zpravodajka podá informaci o jednání ústavně právního výboru. Usnesení ústavně právního výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 574/1. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych ještě jenom doplnila pana ministra. Tato novela občanského zákoníku a dalších zákonů upravuje i situaci, kdy majitel vkladového účtu zemře, jakým způsobem má banka nakládat s jeho účtem. Je to poměrně zásadní úprava, která řeší situaci, jež se běžně stává a vznikla v době, kdy se upravovaly jiné zákony.

Ústavně právní výbor projednal tento sněmovní tisk č. 574 na své 42. schůzi dne 14. dubna 2004. Přijal usnesení, kterým doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR tento návrh schválila včetně pozměňovacích návrhů, které vám byly předloženy v usnesení ústavně právního výboru č. 103.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Mám jednu přihlášku do obecné rozpravy a je to pan kolega Jiří Pospíšil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na předložený text a předloženou novelu jsem reagoval v rámci prvého čtení. Vyjádřil jsem svůj obecně velmi kritický názor na kvalitu i obsah předložené novely, a proto dnes, chtě šetřit váš čas, se vyjádřím pouze k jedné konkrétní věci.

V prvém čtení a též poté následně jsem diskutoval o tom, že forma inkorporace komunitárního práva obsažená v předloženém textu, týkající se obchodního zákoníku, je bohužel zvolena velmi nešťastně. Nechal jsem vypracoval posudek od autorů nového obchodního zákoníku, který je připravován pro tuto vládu, s tím, že výsledek je takový, že za nejvíce škodlivý a nebezpečný je považován text nového § 67a. O co v tomto případě jde? Jde o to, že předloženou částí novely inkorporujeme dvě směrnice, a to směrnici o fúzích a směrnici o rozdělení. A v zásadě náš obchodní zákoník, resp. ten návrh, který dnes projednáváme, velmi výrazně překračuje povinné restrikce nebo omezení obsažené v komunitárním právu. To znamená, chováme se oním, že jsme papežštější než papež. Chceme mnohem více po našich občanech, než kolik nám Evropská unie ukládá.

Přímo poukáži na to, že předložené směrnice upravují relativně restriktivní podmínky při fúzích a rozdělení akciových společnosti. To znamená, stanoví velmi komplikovaný proces, jak takové fúze a rozdělení provádět, stanoví podmínky kvalifikované většiny, které musí být přijaty na valné hromadě, stanoví nutnosti znaleckých posudků. Stanoví povinnosti, které prodlužují proces a též ho prodražují.

Toto je podle mého názoru logické u akciových společností, pokud společnosti zanikají či vznikají v rámci fúzí či dělení. My však tyto restriktivní podmínky - jmenoval jsem některé z nich, přijímání kvalifikovanou většinou, posudky atd. - nedáváme pouze na akciové společnosti, ale tyto restriktivní podmínky přenášíme na všechny obchodní společnosti, tzn. i na obchodní společnosti osobní, obchodní společnosti, kde zdaleka nejde o tak velké kapitálové převody. A dále pak tyto restriktivní podmínky dáváme na všechny dispozice se jměním obchodní společnosti. To znamená ne pouze na ty nejsložitější, kdy vzniká či zaniká subjekt, ale i na běžnou individuální dispozici s majetkem.

Dámy a pánové, při tomto všem, kdy stanovujeme podmínky pro všechny společnosti, a to takto i pro dílčí majetkové převody, ustanovení § 67a podle mého názoru velmi nešťastně konstatuje, že právě ona ustanovení o fúzích a rozdělení se použijí přiměřeně. Bude samozřejmě na judikatuře soudů, jak slovo "přiměřeně", tento neurčitý pojem, vyloží.

Dámy a pánové, chci pouze ocitovat ze závěru onoho posudku autorů obchodního zákoníku, kde je jasně napsáno: "Přijetí navrženého znění § 67a by do značné míry ochromilo a výrazně prodražilo akvizice a restrukturalizace českých obchodních společností. Rovněž by znamenalo další oslabení konkurenceschopnosti českého právního řádu."

Dámy a pánové, v tuto chvíli z toho nechci dělat politikum, nechci říkat a hodnotit práci Ministerstva spravedlnosti v oblasti přijímání komunitárního práva. Chci vás poprosit o jediné. Chci vás poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který předložím v podrobné rozpravě a který v zásadě přináší to, co po nás je požadováno komunitárním právem, přináší ony nezbytné restrikce v té míře, ve které jsou nejen povinné, ale též důvodné při rozsáhlých transakcích, které probíhají u akciových společností, při transakcích, kdy je třeba ochránit práva akcionářů a věřitelů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi. Konstatuji, že nemám jinou přihlášku do obecné rozpravy ani nikoho nevidím, že by se hlásil z místa. Obecnou rozpravu končím.

Nemáme žádný návrh na hlasování. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které mám přihlášky dvě písemně, a eviduji přihlášku pana poslance Jiřího Pospíšila. Jako první se přihlásil do podrobné rozpravy pan poslanec Janeček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP