(16.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Vrbíkovi. Slova se ujme pan poslanec Zdeněk Koudelka, v tuto chvíli poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji. Navrhuji v části, která se týká změny obchodního zákoníku, tedy k čl. IV, zařadit nové body.

V § 34l písm. a) se slovo "zápisu" nahrazuje slovy "nebo exekutorského zápisu (dále jen notářský zápis)".

Druhý bod. § 57 odst. 2 zní: "Uzavírá-li společenskou smlouvu zmocněnec na základě plné moci, musí být na ní podpis zmocnitele úředně ověřen. Plná moc se přiloží k společenské smlouvě."

Třetí bod. V § 148 odst. 4 se slova "musí jej do dvou měsíců od zrušení konkursu společnosti nahradit" nahrazují slovy "obnoví se účast společníka, jen nahradí-li do dvou měsíců společnosti vypořádací podíl".

V čl. VI Přechodná ustanovení se vkládá nový bod, který zní: "Pokud došlo k obnovení účasti společníka ve společnosti podle ustanovení § 148 odst. 4 obchodního zákoníku přede dnem účinnosti tohoto zákona a pokud společníkovi v důsledku toho vznikl závazek nahradit společnosti vypořádací podíl a společník tento vypořádací podíl společnosti nenahradí do dvou měsíců od účinnosti tohoto zákona, jeho účast ve společnosti zanikne."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi a konstatuji, že je to poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli má pan ministr nebo paní zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nemáme žádný návrh k hlasování, a proto končím i bod číslo 12. Děkuji paní zpravodajce a děkuji panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod č. 13. Věřím, že pan ministr zde asi zůstane, ale i paní zpravodajka, protože bodem č. 13 je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, opět tady odkáži především na průběh rozpravy a odůvodnění v prvním čtení a projednávání v ústavně právním výboru a pouze bych řekl několik věcí.

Tento návrh se zabývá problematikou právní úpravy doručování, protože v této oblasti je poměrně nedobrá situace, která samozřejmě má své historické příčiny, které bych snad krátce zrekapituloval. Od přijetí občanského soudního řádu je oblast doručování obsažena v § 45 a následujících paragrafech tohoto zákona. Vychází se zde původně z koncepce, že doručování se provádí zpravidla prostřednictvím pošty a ostatní formy doručování mají pouze doplňkovou povahu. Úprava doručování byla doplněna úpravou obsaženou v poštovním řádu naposledy ve vyhlášce č. 78/1989 Sb. K podstatné změně doručování v občanském soudním řádu došlo zákonem č. 30/2000 Sb. Tato úprava opustila preferenci doručování písemností prostřednictvím pošty a upravila zčásti jiný způsob při doručování. Předpokládala, že úprava doručování prostřednictvím pošty bude opět doplněna úpravou v poštovním řádu, s tím, že nabyla účinnosti 1. 1. 2001. Nicméně ta oblast zákonné úpravy té poštovní legislativy šla trochu jiným směrem a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2000, měl některá ustanovení, která právě začala působit určité komplikace. Především byla zrušena vyhláška 78/1989 Sb. a právní předpisy provádějící tento zákon neupravovaly plně takový postup při doručování, resp. takový typ poštovní služby, který by jednoznačně korespondoval s úpravou obsaženou v občanském soudním řádu.

Uvedený stav měla řešit novela, která byla provedena zákonem č. 151/2002 Sb., ta nabyla účinnosti 1. 1. 2003, nicméně i zde zůstává nedořešený problém. Tato úprava mj. stanovila, že na doručování písemností soudů se nevztahují právní předpisy o dodávání poštovních zásilek, a že tedy při doručování poštovních zásilek bude postupováno výlučně podle občanského soudního řádu a podle jednacího řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy, a to i v případech, kdy doručování písemností bude prováděno prostřednictvím pošty. Doručuje-li tedy soud písemnost v době po 1. 1. 2003 prostřednictvím držitele poštovní licence, je nadále postupováno podle právních předpisů o dodávání poštovních zásilek a právní úprava obsažená v občanském soudním řádu není a v podstatě ani nemůže být plně respektována. Výsledkem jsou tedy někdy neodůvodněné průtahy v řízení před soudem a také narušování právní jistoty účastníků řízení a dalších osob.

Navrhovaná úprava řeší tedy problematiku doručování písemností novým způsobem. Východiskem je ta skutečnost, že soudy nedávají jen písemnosti k doručování, ale také posuzují a rozhodují o tom, zda doručení písemností adresátům proběhlo podle zákona. Právní úprava proto musí být jednoznačná, přehledá a průhledná. Doručení musí být jednoznačně dokladováno a musí být také zpětně s časovým odstupem ověřitelné. Proto tedy navrhovaná úprava uvádí taxativní výčet doručujících orgánů. Pokud se týká doručování poštou, tak na rozdíl od současné situace se neumožňuje toto pouze prostřednictvím držitele poštovní licence, ale také každý provozovatel poštovních služeb do tohoto procesu může být zapojen. Rozšiřuje se tedy okruh osob, které se mohou podílet na doručování písemností. Nově je také do občanského soudního řádu doplněno ustanovení, které se týká přerušení řízení v případech, kdy soud požádá soudní dvůr v Lucembursku o rozhodnutí o předběžné otázce. Dále se také umožňuje vykonatelnost rozhodnutí orgánů Evropských společenství, a to v návaznosti na úpravu v příslušných základních dokumentech Evropského společenství a Evropské unie.

Snad bych ještě řekl, že též návrh novelizuje zákon o soudních poplatcích, kde se sleduje odstranění stavu, kdy dochází ke zbytečnému narůstání nákladů na vymáhání soudních poplatků.

Tolik, pane předsedající, ode mě na úvod a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Podotýkám, že jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 580/1. Prosím, aby zpravodajka výboru paní poslankyně Hana Šedivá uvedla zpravodajskou zprávu.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, sněmovní tisk č. 580, to je vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a další zákony, byl projednán na jednání ústavně právního výboru dne 14. dubna 2004 a bylo přijato usnesení č. 104, které doporučuje Poslanecké sněmovně, aby byl tento návrh schválen, a dále doporučuje, aby byly přijaty změny a doplňky, které vám byly předloženy právě v usnesení č. 104 ústavně právního výboru. Na tyto odkazuji. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP