(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se ale nikdo písemně nepřihlásil. Ptám se, jestli má někdo zájem z místa v obecné rozpravě. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do té mám jedinou přihlášku pana poslance Ladislava Mlčáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, ke sněmovnímu tisku 580 mám dva pozměňovací návrhy, které se týkají § 45e, který zní: "Není-li možné účastníku nebo jeho zástupci doručovat písemnosti bez obtíží nebo průtahů, předseda senátu mu usnesením uloží, aby si zvolil pro doručování písemností zástupce;" - teď je změna - "to neplatí, má-li být doručováno do ciziny,". Takže navrhuji: "toto platí, má-li být doručováno i do ciziny,". Dále to pokračuje po této čárce tak, jak je uvedeno.

Další pozměňovací návrh se týká § 49, kde doporučuji vypustit druhou větu, která zní: "Při doručování rozsudku nebo usnesení ve věci samé může být do obálky vložena jen jediná písemnost, ledaže je spolu s rozhodnutím doručována žaloba nebo jiný návrh na zahájení řízení."- Z hlediska ekonomického doporučuji vypustit tuto druhou větu.

Všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mlčákovi. Paní zpravodajka pravděpodobně bude od něj chtít písemně text pozměňovacího návrhu. Ano.

Slovo má pan poslanec Zdeněk Koudelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji pozměňovací návrhy v části čtvrté, změna zákona o advokacii:

1. V článku IV (změna zákona o advokacii) vložit nový bod: V § 40 odst. 1 se na konci doplňuje věta: "Pobočka zejména zajišťuje působnosti Komory pro evropské advokáty a advokáty se sídlem v obvodu krajských soudů v Brně a Ostravě a pro jejich advokátní koncipienty."

2. V článku IV (změna zákona o advokacii) vložit nový bod: V § 44 odst. 4 písm. a) se za první větu vkládá nová druhá věta: "Jeden místopředseda volený z advokátů se sídlem v územní působnosti pobočky Komory dohlíží na činnost pobočky."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Zdeňku Koudelkovi. Konstatuji, že nemám jinou přihlášku. Ano, vidím přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovoluji si navrhnout nové znění § 45f.

§ 45f odst. 1 zůstává beze změny.

Navrhuji nově vložit odst. 2. Odst. 2. Adresát může soud požádat o doručování prostřednictvím veřejné datové sítě a sdělit svou elektronickou adresu, i když neuvede akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který by dal jeho kvalifikovaný certifikát, a vede jeho evidenci nebo nepředloží svůj platný kvalifikovaný certifikát. V takovém případě soud písemnost doručí jak prostřednictvím doručujícího orgánu podle § 45a, tak prostřednictvím veřejné datové sítě na sdělenou elektronickou adresu.

Odst. 3. Při doručování písemnosti podle odst. 1 soud adresáta vyzve, aby doručení potvrdil soudu do tří dnů od odeslání písemnosti datovou zprávou. Odkaz (§ 50e odst. 3).

Odst. 4. Doručení prostřednictvím veřejné datové sítě je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu vrátila soudu jako nedoručitelná nebo jestliže adresát do tří dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil soudu její přijetí datovou zprávou podle odst. 3.

Odst. 5. Účinné doručení písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě podle odst. 1 se považuje i za doručení do vlastních rukou adresáta.

Krátké zdůvodnění. Návrh upravuje doručování elektronickou cestou, i když příjemce nemá certifikát pro svou elektronickou adresu podle zvláštních předpisů. Předpokládá se, že návrh zkvalitní a zrychlí soudní řízení. Je určen také na ochranu příjemců soudních písemností, kteří budou o písemnosti informováni, i když se momentálně nezdržují v místě svého bydliště. Doručování na elektronickou adresu má nespornou výhodu v tom, že příjemci je taková zpráva dostupná odkudkoliv.

V současné době, kdy vstupujeme do Evropské unie a stále se zlepšuje úroveň dopravních služeb, je běžné, že mnoho lidí se bude stále více a více zdržovat mimo místo svého bydliště. V určitých případech návrh může také urychlit soudní řízení. Mnohdy se soudní řízení protahují pouze z důvodu, že adresát písemnost nemůže přijmout, protože se nezdržuje v místě svého bydliště, a v případě doručení do vlastních rukou ji nemůže přijmout nikdo jiný, a adresát tak nemá žádnou možnost dozvědět se o obsahu písemnosti. Proto je vhodné, aby měl adresát možnost písemnost obdržet a přečíst si ji kdekoliv, a nebude pak muset složitě dokazovat, že se nezdržoval v místě bydliště, a žádat o neúčinnost doručení, což soudní řízení pouze prodlužuje. Adresát pak také může s ohledem na nový § 50g prohlásit, že písemnost obdržel, a tak nastávají všechny účinky náležitého doručení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není. Končím tedy bod č. 13. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi.

 

Otevírám bod číslo

 

14.
Vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
/sněmovní tisk 579/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předloží návrh pan ministr informatiky Vladimír Mlynář, který už je připraven. Zároveň žádám, aby se připravili zpravodajové hospodářského výboru Marian Bielesz, pro evropské záležitosti Josef Šenfeld. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stručný úvod do druhého čtení pro sněmovní tisk 579, návrh zákona o některých službách informační společnosti.

Jde o velmi stručný zákon, kterým se implementuje do českého právního řádu několik směrnic Evropské unie týkajících se elektronického obchodu a nově se zavádí dvě důležité instituce - stanovení odpovědnosti providera u informace uložené na serverech v síti internet a regulace oblasti nevyžádané komunikace, tzv. spamové pošty.

V diskusi v rámci projednávání ve výboru byla poměrně obsáhlá debata na téma právě nevyžádané komunikace a spamové pošty. Já bych zde pouze stručně zopakoval, že náš návrh zákona jde tou přísnější cestou, tedy větší ochranou soukromí uživatelů elektronické pošty, a cestou tedy úplného zákazu elektronické nevyžádané pošty na tzv. principu systému opt-in, tedy na možnosti rozesílat elektronickou nevyžádanou poštu, nevyžádané obchodní sdělení pouze těm, kteří s takovým příjmem vysloví aktivní souhlas. Je pravda, že příslušné směrnice platné nyní v Evropské unii jsou o něco mírnější, nicméně připravuje se předpis přísnější a celosvětový trend, kterým kráčí v tomto směru i Evropská unie, je přísnější a jde v linii, která odpovídá našemu návrhu.

Součástí návrhu zákona je rovněž úprava problematiky regulovaných činností a drobná novela občanského zákoníku, která se týká institutu tzv. spotřebitelských smluv a která míří k ochraně zákazníka.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru informatiky Vladimíru Mlynářovi. Konstatuji, že tento návrh v prvém čtení jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru a iniciativně jej projednal výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 579/1 a 579/2. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Marian Bielesz. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bielesz: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru č. 212 k vládnímu návrhu zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 579.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP