(17.00 hodin)
(pokračuje Mlynář)

Změna adresy není nevyžádané obchodní sdělení. Musím odkázat na definici zákona, kde se jasně definuje, co to je obchodní sdělení, tedy reklama. Jsou to všechny různé nabídky viagry a podobných věcí, které také dostáváte do svých schránek. Změna adresy není obchodním sdělením.

Přísnější podmínky, které kritizoval pan poslanec Sehoř. Ano, jsme přísnější než platná směrnice Evropské unie, ale nejsme přísnější než např. Spojené státy, které v tomto smyslu zcela jistě, a pan prezident Bush zcela jistě nemůže být podezírán, že patří mezi ty, kteří chtějí nějakým způsobem reglementovat a regulovat obchod. Mohu citovat slova pana prezidenta Bushe, který se vyjádřil v tom smyslu a podpořil zákon ve Spojených státech, který jde přesně stejným směrem, kterým jde náš zákon. Tedy ochranou soukromí klienta služeb, nikoliv podporou vpádu do jeho soukromí.

Poslední poznámka. Způsob, který pravděpodobně - nechci mu podsouvat úmysly, které nemá - navrhne pan poslanec Pleva, tedy aby existoval seznam opt-out, tedy seznam těch, kteří odmítají spam, a ti byli teprve chráněni zákonem, povede k jediné věci - že tento seznam těch, kteří odmítají spam, bude centrem útoků všech spamových firem a hackerů v dvojnásobné míře, než je to u ostatních.

Musím proto trvat na tom, že vládní návrh jde správnou cestou, moderní cestou, cestou ochrany soukromí a svobody lidí a rozvoje internetu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Duba. Pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy? Ne. Pan poslanec Dub, potom pan poslanec Petr Pleva a pan zpravodaj.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vznést pozměňovací návrhy k tomuto vládnímu návrhu zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Tyto pozměňovací návrhy vznáším i na základě zmocnění Rady zastupitelstva hlavního města Prahy, které přijala svým usnesením č. 710 4. 5. 2004.

Navrhuji v části třetí se za bod 1 vkládají dva nové body 2 a 3, které znějí.

Bod 2: V § 2 odst. 1 se za písm. e) doplňuje nové písm. f), které včetně poznámky pod čarou 5 b) a 5 c) zní:

f) reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního zákona, odkaz na 5b), stanoví-li tak obecným nařízením vydaným v přenesené působnosti, odkaz na 5c), v rozsahu uvedeném v odst. 6.

Poznámky pod čarou - 5b): § 71 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Odkaz 5c) pod čarou: § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění zákona č. 313/2002 Sb., § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Bod 3: V § 2 se na konci doplňuje odstavec 6, který zní: Obec v nařízení vydaném podle odstavce 1 písm. f) stanoví

a) veřejně přístupná místa, na nichž je reklama podle odst. 1 písm. f) zakázána,

b) dobu, v níž je reklama podle odst. 1 písm. f) zakázána,

c) druhy komunikačních médií, kterými nesmí být reklama podle odst. 1 písm. f) šířena, popř. též

d) akce, na něž se zákaz šíření reklamy nevztahuje.

Teď si dovolím zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Zákaz pouliční pochůzkové reklamy jako nabízení zboží a služeb byl na základě zmocnění daného paragrafem 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zakotven od roku 2002 v nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád. Toto opatření spojené s kontrolní činností v hlavním městě Praze a především v jejím historickém centru výrazně omezilo pochůzkovou reklamu. Smyslem úpravy platné až do 15. 4. 2004 bylo reagovat na oprávněně značně kritizovaný rozšířený jev, zejména na veřejných prostranstvích. V turisticky atraktivních lokalitách byly nabízeny letáky a jiné tiskoviny a nebo na tyčích vystavovány různé poutače informující o kulturních a jiných akcích, o provozovnách služeb a dalších zařízeních. Touto formou reklamy byla omezena až znemožněna průchodnost v některých ulicích, omezen a výrazně vystavenými tabulemi znehodnocen pohled na kulturní památky. Zvlášť rozšířená byla tato reklama např. před Staroměstskou radnicí a v ulicích v blízkosti Staroměstského náměstí, kde letáky byly nabízeny prakticky všem kolemjdoucím a před orlojem se v době odbíjení celé hodiny tyčila prakticky neprostupná hradba transparentů a dalších reklamních poutačů. Následně byly komunikace znečišťovány zahozenými letáky apod.

Prakticky všechny městské části i další orgány zákaz pochůzkové pouliční reklamy v připomínkovém řízení k novele tržního řádu návrh podpořily. Cílem tehdy přijatého řešení, tedy s přihlédnutím k stavu popsaném v předchozím textu, bylo vyloučit nabízení vlastního i cizího zboží a služeb touto formou reklamy, s tím, že byla zpracována podrobná definice toho, co je za pochůzkovou pouliční reklamu považováno. Na základě doporučení ombudsmana, stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra, které zahájilo řízení o pozastavení účinnosti příslušných ustanovení tržního řádu, byla Rada hlavního města Prahy nucena příslušná ustanovení tržního řádu zrušit. Respektovala tak, i když s určitými výhradami, názor zmíněných orgánů na údajný rozpor uvedených ustanovení se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o regulaci reklamy, i když nabízení zboží a služeb formou pochůzkové pouliční reklamy nepovažovala za poskytování služeb ve smyslu živnostenského zákona a zastávala názor, že vydáním nařízení zakazujícího pochůzkovou pouliční reklamu došlo k porušení zákona, neboť oblast reklamy je upravena zákonem, a proto ji nelze upravovat právním předpisem nižší právní síly a regulovat ji tržním řádem.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem i k tomu, že dosavadní formulace nevyžádané reklamy je pro případy pochůzkové reklamy obecně nepoužitelná, navrhuji zařadit do § 2 odst. 1 zákona o regulaci nové písm. f), o kterém jsem se zmínil, a odstavec 6 obsahující zmocnění, které pouze dává možnost obcím se s tímto problémem vypořádat. Protože za problematickou reklamu lze označit pouliční reklamu v řadě jejích forem, je navržené ustanovení velmi obecné. Zákaz reklamy šířené na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jinými komunikačními médii než pomocí reklamních propagačních zařízení zřízených podle stavebního zákona se zakotveným oprávněním obce stanovit místa, dobu a komunikační média, jichž se zákaz týká, a naopak stanovit akce, na které se zákaz šíření reklamy nevztahuje.

Tolik tedy konkrétní odůvodnění mého pozměňovacího návrhu, které se ovšem netýká hlavního města Prahy, ale všech obcí, kde se s pouliční reklamou setkáme. Nemá samozřejmě elektronickou formu, ale principiálně, filozoficky je to totéž a já si myslím, že nic nestojí proti tomu, abychom to do této novely zahrnuli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Dubovi a nyní se do rozpravy přihlásil pan poslanec Petr Pleva. Připraví se pan zpravodaj.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr sice zde vyložil, proč nemám pravdu, nicméně ještě jednou jsem se díval do tohoto zákona a skutečně to, co říkal, jsem tam já nečetl. Možná pan ministr má větší právnické vzdělání a možná že umí číst mezi řádky, nicméně si myslím, že právní řád má být pro uživatele jasný a přehledný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP