(17.10 hodin)
(pokračuje Pleva)

Proto si dovolím předložit dva pozměňovací návrhy, které by měly zpřehledňovat tento zákon a měly by v podstatě říkat to, co říkal pan ministr, jenom by to mělo být přímo, explicitně vyjádřeno slovy jasnými.

Do paragrafu 7 na konec odstavce 2 navrhuji vložit následující větu: "Zveřejnění elektronického kontaktu v inzertních prostředcích se za souhlas, do doby jeho odvolání, považuje." Tím je jasně dáno, že i toto je prokazatelný souhlas, protože prokazatelný souhlas není v zákoně nijak definován.

A druhý pozměňovací návrh, který se týká podobné materie, do paragrafu 7 vložit nový odstavec 4, který zní: "(4) Obchodní sdělení do doby jeho odmítnutí může být zasláno účastníkovi, s nímž má odesílatel předchozí obchodní vztah. Velikost jednoho takto zaslaného sdělení nesmí bez souhlasu účastníků překročit 50 kB."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Slovo má pan poslanec Marian Bielesz.

 

Poslanec Marian Bielesz: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést jeden krátký pozměňovací návrh, který se týká části druhé - paragraf 14 novelizační bod číslo 5. Novelizační bod číslo pět zní: "Paragraf 53a zní:

Odstavec 1. Při použití elektronických prostředků, poznámka 2c, musí být součástí návrhu kromě informací podle § 53 odst. 3 rovněž informace o tom, zda je smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná, informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k zavření smlouvy, informace o jazycích, v nichž lze smlouvu uzavřít, informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků. To neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Odstavec 2. Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil. To neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Odstavec 3. Smlouva a všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci."

A nakonec: "Odstavec 4. Po odstoupení od smlouvy platí paragraf 53 odst. 7 obdobně."

Dovolte mi krátké odůvodnění. Jde o přesnější znění a doplnění ustanovení nového paragrafu 53a, jehož potřeba vyplynula z jednání s Komisí Evropských společenství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní eviduji přihlášku do podrobné rozpravy pana poslance Milana Cabrnocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dovolte mi, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, přednést pozměňovací návrh, který zní: "K vládnímu návrhu se vkládá nová část, která zní:

Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. V zákoně č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 96/2004 Sb. a zákona 121/2004 Sb., se za paragraf 21 vkládá nový paragraf 21a, který zní:

Paragraf 21a. Provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení, kteří jsou fyzickými osobami a ke dni 31. 12. 2003 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, splní svoji zákonnou povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 160/1992 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 121/2004 Sb., pokud k 1. lednu 2004 vedou daňovou evidenci nebo účetnictví podle zvláštního právního předpisu."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Cabrnochovi a nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Nikoho ani z místa nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli má pan ministr zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj? Také nemá zájem o závěrečné slovo.

Nepadl žádný návrh, o kterém by bylo potřeba hlasovat. Končím druhé čtení a končím tak bod číslo 14.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo 17. Bodem číslo 17 je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 605/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, aby zároveň u stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Miroslav Váňa, který je zpravodajem. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já bych snad řekl pouze tolik, že tento návrh je předložen na základě provedené analýzy aplikace zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech. Jeho cílem jsou následující věci.

Jde o sjednocení struktury a procesních úkonů při výkonu agend na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, dále je cílem zpřesnit práva a povinnosti právnických a fyzických osob při podávání žádostí o vydání občanských průkazů nebo cestovních dokladů, upřesnit rozsah a formy zpracování údajů zapisovaných do občanských průkazů, resp. cestovních dokladů, nově definovat důvody neplatnosti občanského průkazu, resp. cestovního dokladu, a důvody, pro které se odepře vydání cestovního dokladu nebo se vydaný cestovní doklad odejme. Dále jde o to, aby bylo umožněno prominutí podmínky osobní účasti žadatele při převzetí cestovního průkazu od zastupitelského úřadu, pokud je spojena s obtížně překonatelnými překážkami. Dále upravuje podmínky pro vydání a použití náhradního cestovního dokladu Evropské unie, zajišťuje terminologickou jednotnost se zákonem o matrikách, jménu a příjmení, nově definuje sankce za přestupky v oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů, dále novelou zákona o pobytu cizinců zajišťuje realizaci norem Evropské unie upravujících vydávání náhradního cestovního dokladu občanům členských států EU, a některé další důvody.

Navržená právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem ČR a rovněž i s normami evropského práva.

Dne 14. dubna byl tento návrh projednán ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který na svém jednání odhlasoval přijetí pozměňovacího návrhu, na jehož základě má být z části první vládního návrhu vypuštěn nynější bod číslo 6, jímž se ze zákona vypouští dosavadní ustanovení § 3 odst. 6 zákona o občanských průkazech. V návaznosti na to bylo v článku VIII navrženo přečíslování také čl. I bodu 10 na článek I bod 9. V uvedeném zákoně by tak i nadále zůstalo zachováno ustanovení, které výslovně stanoví, že skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní přepis. Z hlediska legislativního jde podle mého názoru sice o ustanovení nadbytečné, avšak z věcného hlediska nemám proti jeho zachování námitek. A s výjimkou tohoto pozměňovacího návrhu doporučuje uvedený výbor Poslanecké sněmovny schválit předložený vládní návrh zákona beze změn. Z tohoto pohledu si myslím, že je možné přistoupit i k projednání závěrů zmiňovaného výboru.

Děkuji ještě jednou za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP