(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

Konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru jste obdrželi jako sněmovní tisk číslo 605/1. Nyní prosím zpravodaje pana poslance Miroslava Váňu, aby vás seznámil se zpravodajskou zprávou. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, děkuji za udělené slovo. Má zpravodajská zpráva tentokráte vskutku a doopravdy bude mimořádně stručná, jelikož pan místopředseda vlády a ministr vnitra naprosto vyčerpávajícím způsobem shrnul skutečnosti, tak jak se odehrály nejen na 33. schůzi 14. dubna výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ale popsal i podstatu předkládaného sněmovního tisku 605.

Tedy seznámím vás s usnesením, které bylo přijato na 33. schůzi 14. dubna výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Po odůvodnění doktorem Josefem Postráneckým, náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslance Miroslava Váni a po rozpravě výbor

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 605 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, tak jak o nich pan místopředseda vlády hovořil,

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Toliko, dámy a pánové, k usnesení, které jsme přijali na našem výboru. Já jsem byl jako zpravodaj osloven zástupci legislativy zde z Poslanecké sněmovny, a proto se přihlásím do podrobné rozpravy, kde vám předložím čtyři pozměňovací návrhy k tomuto sněmovnímu tisku 605. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a konstatuji, že do ní mám zatím čtyři přihlášky. Jako první dám slovo zpravodaji panu poslanci Váňovi. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Děkuji, pane místopředsedo. Tak jak jsem hovořil v rámci obecné rozpravy, zástupci legislativy se na mě obrátili, spolu jsme předložili na včerejším zasedání všem poslancům v písemné podobě čtyři pozměňovací návrhy, které jsme rovněž projednali i se zástupci navrhovatele. Poněvadž jsou to skutečně pozměňovací návrhy, které mají charakter legislativních úprav, tak považuji tuto písemnou formu za dostatečnou, abych neplýtval vaším časem při "přeplněné" sněmovně a jednal konstruktivně. To bych si dovolil považovat za vyčerpávající formu, pakliže s tím pan místopředseda bude souhlasit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud to bude rozdáno, tak s tím souhlasit mohu. (Poslanec: Už bylo rozdáno.) Bylo rozdáno. Myslím, že nikdo nic nenamítá a můžeme to vzít jako podklad pro jednání v podrobné rozpravě.

Nyní zopakuji přihlášené v podrobné rozpravě. Jako první je kromě zpravodaje přihlášen pan poslanec Ladislav Mlčák, poté pan poslanec Václav Frank, poté pan poslanec Jaroslav Plachý, potom pan předseda výboru Radko Martínek, pan poslanec Kryl a poté pan poslanec Zdeněk Koudelka.

Takže nyní pan poslanec Ladislav Mlčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pozměňovací návrh k tisku 605, resp. k zákonu 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

První pozměňovací návrh se týká § 4 odst. 4, který nově zní: "Žádost s doklady může občan osobně předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, který zkontroluje správnost vyplnění žádosti a doklady občanovi vrátí. Zjistí-li rozpory mezi údaji uvedenými v žádosti s předloženými doklady, vyzve občana, aby údaje uvedené v žádosti doložil. Stejným způsobem postupuje obecní úřad s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu, pokud zjistí rozpory mezi údaji uváděnými v žádosti s údaji vedenými v informačním systému obyvatel nebo v informačním systému občanských průkazů (dále jen evidence občanských průkazů)."

Další pozměňovací návrh se týká § 6 odst. 2, kde doporučuji nově zařadit pod písm. d) "doklad o stavu a u provdaných žen příjmení, které přijaly po sňatku".

Technicky samozřejmě potom je potřeba přečíslovat, resp. písm. e) jako stávající bod d), písm. f) jako stávající bod e).

Další se týká § 9 odst. 1, kde doporučuji vypustit text pod písm. c) "nevydání občanského průkazu z důvodu nepředložení některého dokladu potřebného pro jeho vydání". V praxi takový důvod skutečně neexistuje a rovněž tady potom technicky je potřebné posunout ta písmeno za c) jako d), za d) jako e) a za e) jako f).

Další se týká § 11 odst. 2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, rozhodne o skončení jeho platnosti, kde doporučuji nahradit "který občanský průkaz vydal" slovy "příslušný k vydání občanského průkazu".

§ 16 odst. 4 i odst. 5 - za slova "data a místa narození" navrhuji doplnit "adresu trvalého pobytu".

§ 18a odst. 2 - pod písm. b) za slova "rodné číslo" místo středníku čárka a vypustit další následné "v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození".

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Mlčákovi. Slova se ujme pan poslanec Václav Frank, připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji, pane místopředsedo. Členové vlády, kolegyně a kolegové, i já jsem vcelku racionální člověk, a proto si dovolím velmi zjednodušeně v rámci podrobné rozpravy k vládnímu návrhu o občanských průkazech a cestovních dokladech a dalších zákonech, jichž se tato novela zákona týká, a byla nám předložena pod číslem sněmovního tisku 605, pouze oznámit, že své pozměňující návrhy jsem Poslanecké sněmovně rovněž předložil v písemném znění, a nebudu je tedy všechny předčítat. Nicméně jsem povinován pro stenozáznam tuto skutečnost oznámit a stručně sdělit, že mé pozměňující návrhy se týkají paragrafů číslo 4, 5, 11, 12, 15 a dva jsou směřovány k ustanovením § 16a.

Tímto sděluji, že se jedná tedy celkem o osm pozměňujících návrhů, a věřím, že i toto mé vyjádření včetně písemné formy bude dostatečným sdělením k případným konečným úpravám vládního návrhu zákona. Děkuji za pochopení a pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Frankovi. Nyní má slovo pan poslanec Jaroslav Plachý, připraví se pan poslanec Radko Martínek. Prosím, pane poslanče.

Ještě bych požádal pana ministra - než vám dám slovo, pane poslanče - informatiky Vladimíra Mlynáře, aby nezapomněl, že po bodu číslo 18 bude následovat bod číslo 36 o poštovních službách, takže bych potom nerad zdržoval schůzi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo, omlouvám se.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP