(17.30 hodin)

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi jeden pozměňovací návrh k tisku 605:

V části první článku I. v bodu 9 odstavci 5 se slova "30 dnů" mění na slova "7 dnů".

Dovolte mi krátké odůvodnění. Dojde-li ke ztrátě občanského průkazu, dostane občan takzvané potvrzení o občanském průkazu. To však není veřejnou listinou, neobsahuje ani fotografii, a nelze jím tedy prokázat totožnost občana. Tím ovšem dochází k tomu, že občan až do vyhotovení občanského průkazu, pokud nemá například cestovní pas, není schopen prokázat svou totožnost, a tím není způsobilý domoci se svých občanských a ústavních práv, například práva volebního a dalších. Proto navrhuji zkrátit lhůtu pro vyhotovení občanského průkazu ze 30 dnů na jeden týden. Je-li možné za úplatu zkrátit lhůtu pro vyhotovení cestovního pasu až na 24 hodin, nevidím důvod, proč by nešla zkrátit také lhůta pro vyhotovení občanského průkazu.

Dámy a pánové, děkuji za vaši podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Jaroslavu Plachému. Slova se ujme pan poslanec Radko Martínek, připraví se pan poslanec Krill. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, obrátil se na mne pan kolega Kavan s prosbou, zda bych nemohl přečíst návrhy, které on připravil, a proto bych si dovolil načíst následující pozměňovací návrhy.

Za prvé k bodu 47, v § 32 odst. 1 písm. b) vložit za slova "bez zbytečného odkladu" slova "ke znehodnocení".

Krátké zdůvodnění. Riziko zneužití neplatného cestovního dokladu je minimalizováno okamžikem znehodnocení neplatného cestovního dokladu.

Za druhé k bodu 47, v § 32 odst. 1 písm. b) doplnit poslední větu na konci slovy "nebo mu na vyžádání vrátí znehodnocený cestovní doklad".

Zdůvodnění. Důvody pro doplnění textu jsou shodné s předcházejícím bodem.

Za třetí k bodu 54, v § 34a odst. 1 vypustit písmeno a).

Zdůvodnění. Takto definovaná skutková podstata přestupku znamená, že se občan dopustí přestupku vždy, pokud dojde k poškození nebo ztrátě cestovního dokladu. Zavinění je tak nahrazeno objektivní odpovědností, protože vždy mohl občan učinit kroky, kterými by bylo takovým důsledkům zabráněno.

Za čtvrté k bodu 54, v § 34a odst. 1 písm. f) nahradit slova "neodevzdá neplatný" slovy "nepředloží ke znehodnocení neplatný".

Zdůvodnění. Znění je tak v souladu s pozměňovacím návrhem k bodu 1, kdy je nově formulována povinnost předložit neplatný cestovní doklad ke znehodnocení příslušným správním orgánem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radko Martínkovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Krill. Připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrhy pana poslance Ivana Langera, který je nepřítomen a požádal mě o to.

Zákon č. 329, o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

Za prvé. V § 32 se v odstavci 1 písm. b) vypouští poslední věta a místo ní doplňuje věta nová, která zní: "Tyto orgány cestovní doklad znehodnotí, vystaví držiteli potvrzení o odevzdání cestovního dokladu a znehodnocený cestovní doklad držiteli na místě vrátí."

Za druhé. V § 32 se v odstavci 4 za poslední větu doplňuje věta nová, která zní: "Tento orgán neplatný cestovní doklad znehodnotí a znehodnocený cestovní doklad držiteli bez zbytečného odkladu vrátí."

Za třetí. V § 33 se v odstavci 3 za poslední větu doplňuje věta nová, která zní: "Pokud cestovní doklad pozbyl platnosti, orgán příslušný k vydání cestovního dokladu neplatný cestovní doklad znehodnotí a znehodnocený cestovní doklad držiteli bez zbytečného odkladu vrátí."

Za čtvrté. V § 34 se v odstavci 2 za poslední větu doplňuje věta nová, která zní: "Pokud cestovní doklad pozbyl platnosti, orgán příslušný k vydání cestovního dokladu neplatný cestovní doklad znehodnotí a znehodnocený cestovní doklad držiteli bez zbytečného odkladu vrátí."

Článek II. Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Krátká důvodová zpráva. Novela řeší situace, kdy v průběhu platnosti víza vyprší platnost cestovního dokladu. V současné době je nutné cestovní doklad po pozbytí jeho platnosti odevzdat a příslušný orgán si jej ponechá. Držitel cestovního dokladu, ve kterém bylo dosud platné vízum, tak musí znovu žádat o udělení víza a podstoupit opakovaně všechny kroky s tím spojené. Novela předpokládá, že příslušný orgán neplatný cestovní doklad zřetelně znehodnotí a vrátí jej držiteli zpět. Takový neplatný cestovní doklad již nebude dále možno používat jako cestovní doklad, ale držitel bude nadále moci využívat víza v něm zaznamenaného, samozřejmě spolu s předložením nového platného cestovního dokladu. Tato praxe je zcela běžná i v zahraničí. Nelze pominout ani tu skutečnost, že řada občanů má zájem ponechat si cestovní doklad i po ukončení jeho platnosti z důvodů ryze osobních.

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh neklade zvláštní nároky na státní rozpočet nebo na rozpočty krajů či obcí, neboť znehodnocení neplatných cestovních dokladů lze provést využitím stávajících technických prostředků.

K zvláštní části - k článku I. bod 1 až 4 - doplnění zákonného textu stanoví příslušnému orgánu povinnost neplatný cestovní doklad znehodnotit a poté jej držiteli vrátit.

K článku II. - povaha návrhu nevyžaduje odložení účinnosti, a proto se navrhuje účinnost zákonná dnem vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Pavel Hrnčíř, potom pan poslanec Zdeněk Koudelka. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, páni poslanci a paní poslankyně, dovolím si v úvodu nejprve poděkovat panu místopředsedovi a ministru vnitra Grossovi za to, že se zavázal k tomu, že bude souhlasit s vypuštěním novelizačního bodu číslo 6. Já mu za to děkuji, protože považuji skutečně ponechání tohoto odstavce 6 v § 3 za velmi důležitou součást tohoto zákona, a doufám, že své slovo dodrží i v rámci třetího čtení.

Nyní si dovoluji předložit pozměňovací návrh tohoto znění: V části šesté se slova "1. srpna 2004" nahrazují slovy "1. ledna 2005".

Dámy a pánové, je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana zpravodaje Váni, který posunuje účinnost zákona s odůvodněním, že navrhovaná účinnost vládního návrhu k 1. srpnu je nereálná. Zcela určitě z legislativního hlediska je tento pozměňovací návrh důležitý a vhodný, ale já považuji za nutné tuto lhůtu účinnosti posunout ještě dále, neboť kromě toho, že sledujeme legislativní procesy, musíme sledovat i to, aby se občané a úředníci s tímto návrhem zákona dokonale seznámili. Je to technická norma a bude klást nároky na pracovníky pověřených obecních úřadů, a pokud vláda nekompenzuje finanční nároky obcím na tuto rozšířenou působnost této novely zákona, je nutné alespoň zachovat lhůtu na to, aby se tito úředníci na tento nový výkon dokonale připravili, a proto vám předkládám tento návrh na posunutí účinnosti a děkuji vám předem za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Nyní pan poslanec Zdeněk Koudelka jako zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP