(17.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno.

V části 2 (zákon o cestovních dokladech) navrhuji znění § 23 písm. b) takto: "b) soudního exekutora pověřeného soudem provedením exekuce, jestliže zjevně hrozí nebezpečí, že by občan exekuci cestou do ciziny zmařil".

Krátké odůvodnění. Návrh upravuje v písm. b) postup při žádosti soudního exekutora v souvislosti s exekucí stejně jako v písm. a) postup soudu v souvislosti s výkonem rozhodnutí. Soud již jednou o oprávněnosti exekuce rozhodl pověřením exekutora, a tedy není správné znovu vyžadovat úkon soudu k žádosti exekutora o vydání pasu nebo jeho odejmutí. Takový požadavek zatíží soudy a bude značně obtížně realizovatelný v krátkém čase, a tedy nefunkční. Navíc vždy jde jen o žádosti a o samotném odepření vydání pasu či jeho odejmutí rozhoduje správní orgán na základě vlastního správního uvážení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Koudelkovi. Nevidím žádnou další přihlášku, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana ministra nebo pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Proto končím i druhé čtení tohoto tisku a končím tak bod č. 17. Poděkuji panu ministrovi, poděkuji panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho programu je bod

 

18.
Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
České republiky a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 611/ - druhé čtení

 

Požádal bych zároveň pana poslance Tomáše Kladívka, jestli by zaujal místo u stolku zpravodajů. Pan kolega Kladívko je ale omluven, prosím tedy předsedu výboru pro obranu a bezpečnost, aby stanovil náhradního zpravodaje za výbor. Pan kolega Jan Vidím se toho jistě rád ujme, aby pomohl svému stranickému kolegovi.

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali v prvém čtení výboru pro obranu a bezpečnost a usnesení výboru máte rozdáno jako sněmovní tisk č. 611/2.

Nyní prosím pana poslance Martina Římana, aby se za navrhovatele ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, má úvodní řeč bude velmi stručná, neboť jak už jsem avizoval v prvním čtení, ztotožňuji se s návrhem, který v tomto případě podala vláda ve svém stanovisku, tedy jistá formulační změna, a ztotožňuji se také s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, který si tuto formulační změnu osvojil a navrhuje zákon v tomto znění.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Mezitím jsem se domluvil a zpravodajskou zprávu výboru pro obranu a bezpečnost předloží předseda výboru Jan Vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, paní a pánové, především omluvte kolegu Kladívka, který je řádným zpravodajem, ale je skutečně omluven, je na zahraniční služební cestě.

Velmi stručně vás seznámím se 145. unesením výboru pro obranu a bezpečnost k návrhu poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic.

Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas s tímto zákonem s připomínkou:

§ 5 odst. 2 zní: § 5 odst. 2. Policie je oprávněna umisťovat bezpečnostní prostředky ve vzdálenosti do 50 m od hranic, ve výjimečných případech tak lze učinit i nad tuto vzdálenost.

Toto je usnesení výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Vidímovi za předloženou zpravodajskou zprávu.

Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku a ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Není žádný návrh k hlasování. Zahajuji tedy rozpravu podrobnou. Do té nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Jana Vidíma. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. V souladu s usnesením výboru předkládám pozměňující návrh, aby § 5 odst. 2 zněl takto: Policie je oprávněna umisťovat bezpečnostní prostředky ve vzdálenosti do 50 m od hranic, ve výjimečných případech tak lze učinit i nad tuto vzdálenost.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Vidímovi a ptám se, zda někdo další má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

O závěrečné slovo nemá zájem ani navrhovatel, ani zpravodaj. Děkuji tedy oběma a končím bod č. 18.

Bod č. 18 byl posledním bodem ve druhých čteních, který neměl pevně určený termín jednání. Proto budeme pokračovat v programu schůze projednáváním prvních čtení, a to bodem

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr informatiky Vladimír Mlynář. Ještě než se ujme slova, požádám pana poslance Pavla Hojdu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože byl určen organizačním výborem.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Zákon o poštovních službách, tisk 689, je novelou poštovního zákona týkající se dvou klíčových oblastí. Jednou je tradičně harmonizace s Evropskou unií, kde jde především o dva okruhy. První je liberalizační skutečně a je to uvolnění poštovního monopolu na poštu do zahraničí. Druhý je liberalizační, byť svého druhu vlastně formální, protože se jedná o zrušení souhlasu s provozováním poštovních služeb, což je dnes reálně faktická úřední formalita. V obou případech naplňujeme směrnice Evropské unie a liberalizaci poštovních služeb.

V té druhé oblasti návrh zákona deleguje oblast regulace z Ministerstva informatiky na Český telekomunikační úřad, což má logiku dvojí. Jak jistě víte, Česká pošta je státním podnikem a ministerstvo plní roli zakladatele, čímž se dnes, kdy je současně odvětvovým regulátorem oblasti pošt, dostává podle předpisu Evropské unie do střetu zájmů, a předpisy Evropské unie vyžadují, dle mého soudu správně a logicky, aby oblast regulace byla svěřena jinému úřadu. To znamená, v zákonu se navrhuje svěření Českému telekomunikačnímu úřadu, který je regulátorem oblasti telekomunikací, což znamená vznik Českého úřadu telekomunikačního a poštovního, jak je to zvykem ve většině evropských zemí. Podotýkám tedy, že se Ministerstvo informatiky zde vzdává svých kompetencí a deleguje je na nezávislého regulátora.

Novela zákona rovněž zpřesňuje pravomoci regulátora pro oblast poštovních služeb.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že koncepce zákona o poštovních službách se nijak nemění. Předpokládám, že nás čeká poměrně bohatá debata ve výborech Poslanecké sněmovny na téma poštovní výhrady a míry monopolu České pošty. Chtěl bych však zdůraznit, že jakkoli jsem na tuto debatu připraven a těším se na ni, vládní návrh zákona v tomto směru nijak nemění stávající stav. Jinými slovy, nijak nezvyšuje ani nesnižuje míru poštovní výhrady, která je pro fungování České pošty a poštovního trhu v České republice klíčová.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru informatiky Vladimíru Mlynářovi a žádám pana poslance Pavla Hojdu jako zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské zprávy.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Vážení páni dva ministři, dámy a pánové. Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, má být novelizován již po čtyřech letech, a to z hlediska koncepce podle mého názoru velmi výrazně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP