(18.00 hodin)
(pokračuje Hojda)

Tímto přístupem je dána regulačnímu orgánu pravomoc i o těchto zásadních kritériích poštovní služby, navíc pouze vůči jedinému subjektu na poštovním trhu, neomezeně rozhodovat. Ani podobný princip není nikde v Evropské unii uplatňován. Naopak, vyhlášek či výnosů ministerstev odpovědných za státní správu v oblasti poštovních služeb je více, než je v současnosti v České republice. Jejich prostřednictvím je jednak prosazován veřejný zájem státu na kvalitě a dostupnosti poštovních služeb, jednak usměrňování kompetence regulačních orgánů. Z předkládané novely zákona je zcela zřejmé, že jejím autorem je stávající regulační orgán, to je odbor poštovních služeb Ministerstva informatiky, který se snaží vytvořit si jejím prostřednictvím neomezené kompetence.

Novela dále na rozdíl od jednoznačně uplatňovaného přístupu ve všech členských státech Evropské unie zcela liberalizuje nejčetnější kategorie listovních zásilek, to jsou tzv. direct-mail neboli listovní zásilky s propagací výrobků a služeb v obálkách s konkrétní adresou nebo s konkrétními adresáty. Tato kategorie zásilek vytváří ekonomický potenciál pro každého provozovatele poštovních služeb, neboť extrémně roste a očekává se její další výrazný růst. Je považována za nejúčinnější formu reklamy, přičemž ostatní druhy listovních zásilek trvale klesají. Žádný z členských států Evropské unie si nedovolil tuto kategorii zásilek zcela zliberalizovat a vyloučit ji z regulace, i když např. z hlediska počtu listovních zásilek na obyvatele mají tyto státy k takovýmto krokům daleko příznivější možnosti, např. úspory z rozsahu a sortimentu.

Důsledkem novelou navrhované liberalizace by utrpěl stát, neboť jeho podnik by byl odsouzen poskytovat finančně náročné a málo četné služby listovních zásilek v místech malé koncentrace obyvatelstva, zatímco všichni ostatní by se orientovali na neregulovaném trhu na direct-mailové lukrativní služby v městských aglomeracích. Takovéto tržní podmínky si nedovolil aplikovat žádný členský stát. Oporu pro regulaci v této oblasti dává směrnice 97/67/EC. Česká republika by se stala jedinou zemí, kde by po několika málo letech bylo nutné poštovní služby poskytované ve veřejném zájmu, to je princip univerzální poštovní služby, dotovat státem nebo u nich stanovit vysoké nákladově zdůvodněné ceny.

Myslím si, že návrhů a stanovisek obdobného charakteru je poměrně dost. Z uvedeného důvodu navrhuji, i když si nejsem jistý, zda bude mít můj návrh dostatečnou podporu ve sněmovně, tuto novelu vrátit k přepracování tak, aby respektovala doopravdy opravu nesprávností a těch negativních jevů, které se projevily za dobu platnosti zákona od roku 2000, a aby se doopravdy zabývala hlavně těmito problémy, a ne liberalizací v době, kdy by to mohlo poškodit stávajícího hlavního doručovatele pošty na našem trhu, a to je Česká pošta, s. p.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Pavlu Hojdovi a nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Pan ministr má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Prosím, pane ministře.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nutí mě reagovat na slova pana poslance Hojdy, zpravodaje, který tady v úvodním slově řekl, že neměl úplně čas se seznámit s problematikou. Vážím si toho, že to přiznal, ale musím říci, že se domnívám, že tím pádem vznikla řada nedorozumění.

Pan zpravodaj zde vyjmenoval za prvé svou obavu, že přijetí zákona povede k tomu, že České poště zůstanou ty ztrátové, ty náročné služby České pošty, zatímco konkurence, která vstoupí na trh, si odnese tu ziskovou část. Mohu Poslaneckou sněmovnu ujistit, že k tomuto již došlo, a to před několika lety, protože náš trh je liberalizován v souladu s Evropskou unií a také u nás působí firmy - nebudu je jmenovat, abych jim nedělal reklamu - ale např. firmy expresních dodávek, balíkových dodávek, tedy v těch částech sektoru trhu, které jsou ziskové. Působí u nás už delší čas, a to proto, že ministerstvo jako regulátor vydává souhlas k provozování poštovních služeb po splnění náležitostí daných zákonem a nemůže odmítnout vydání tohoto souhlasu. Čili za prvé to, že rušíme podmínku toho souhlasu, je skutečně čistě formální věc. Já jsem to tady také v úvodu řekl, že to je formální liberalizační krok, protože k tomu skutečnému uvolnění trhu poštovních služeb v té ziskové části už v České republice došlo. Garantuji, že přijetím tohoto zákona se nijak nezvýší možnost konkurenčních subjektů vstoupit na trh, než je tomu dnes. Pouze budou potřebovat, když to řeknu lidově, méně papírů.

Pokud jde o regulaci pošty, tedy výtka, že novela zákona reguluje pouze Českou poštu, tak opět ta výtka pramení zřejmě z ne úplného porozumění. A musím se omluvit, pokud důvodová zpráva je takto nejasná, že umožňuje různé výklady. Regulace se vztahuje pouze na tzv. univerzální službu, tedy na tu část poštovního trhu, který je pod monopolem České pošty, tam, kde platí výhrada - poštovní, tedy váhový limit, do kterého může zásilky přepravovat pouze pošta. V té neregulované části - a znovu opakuji, expresní dodávky, balíčky - tam žádná regulace není. Tam je prostě volná soutěž trhu, a proto také můžete využívat, když dodáváte po Praze nebo jiných částech, velmi rychlé a relativně kvalitní služby konkurence.

Pan zpravodaj zmínil za třetí problematiku direct-mailu. Tady se musím ohradit s největší vehemencí, protože problematika direct-mailu, tedy doručování reklamy, když to řeknu lidově, náš návrh novely v žádném směru neřeší. Trvám na tom, jakkoli uznávám, že to je problém, a také jsem to v úvodním slově naznačil, když jsem řekl, že se těším na debatu v hospodářském výboru na téma výhrady k univerzální službě direct-mailu. Ale novela zákona se direct-mailu vůbec netýká ani slovem. Problém je někde jinde. Stávající zákon má nejednoznačný výklad, který skutečně umožňuje velmi nejednoznačný výklad toho, zda může v oblasti direct-mailu, která je velmi ziskovou částí trhu, podnikat pouze Česká pošta, nebo její konkurence. Problém na poštovním trhu existuje a já doufám, že můžeme v debatě v hospodářském výboru přispět právě k tomu, abychom ho vyřešili ku prospěchu České pošty. Ale pokud tuto novelu odmítne Poslanecká sněmovna projednávat, bude pokračovat nadále neblahý stav, který je dnes.

Chtěl bych zde zdůraznit, že Česká pošta je za prvé státní podnik a žádná vláda bez ohledu na svou barvu si nemůže dovolit, aby byla ztrátová. Žádná vláda si také nemůže dovolit, aby Česká pošta přestala fungovat. Je samozřejmě jasné a důležité, že pošta funguje jako veřejná služba a že musí zajišťovat, aby na celém území byly dostupné poštovní služby při určité kvalitě a určité ceně, která je samozřejmě předmětem státní politiky. Já zcela garantuji, že není zájmem předkladatele v tomto směru se stavět proti České poště, ba naopak. Úlohou ministerstva i vlády je posílit postavení České pošty, která po vstupu do Evropské unie a dalších liberalizačních krocích, ke kterým směřuje Evropská unie, bude vystavena větší konkurenci. To, co pan zpravodaj mezi řádky naznačil, tedy že tato novela by šla přesně opačným směrem, skutečně není pravda a přičítám to skutečně nedorozumění. Musím říci, že naopak, kdyby nebylo zahájeno projednávání novely v Poslanecké sněmovně, ten, kdo se bude radovat, nebude Česká pošta - budou to její konkurenční společnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP