(18.10 hodin)
(pokračuje Mlynář)

Já jsem připraven na věcnou debatu ve výboru o všech podrobnostech problematiky poštovního trhu. Za sebe bych tady chtěl zdůraznit, že se osobně domnívám, že Česká pošta nejenže nemá být privatizována ani v budoucnu, ale stát má využít všechny své možnosti k tomu, aby posílil její postavení na trhu, ale samozřejmě v rámci pravidel evropské soutěže. Velmi proto prosím Poslaneckou sněmovnu, aby propustila návrh novely do dalšího čtení, kde ve výboru bude čas na podrobnější debatu i se specialisty na poštovní služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru informatiky Vladimíru Mlynářovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nedivím se panu zpravodaji, že řekl, že neměl dost času se seznámit s materií, která je velmi rozsáhlá. Myslím si, že by bylo na místě, aby pan ministr ocenil, že tady nepadl návrh na vyřazení tohoto bodu z programu. Protože skutečně tato materie byla sice ve lhůtě, ale na poslední chvíli předložena poslancům v době, kdy je poslanecký týden, takže i pan zpravodaj, i já jsem ji viděl vlastně včera poprvé. Když se materie takto předkládá, kdyby ji vláda předložila včas, dříve, což jí v tom nic nebránilo, tak samozřejmě příprava mohla být lepší. Toto je reakce na to, co říkal pan ministr.

Jsem přesvědčen o tom, že koneckonců materie sama o sobě má dopady, poštovní služby, do všech činností občanů a fyzických a právnických osob v České republice. Je to velice významná norma. Myslím si, že bychom ji neměli nějak uspěchat a nějak, nenapadá mě nějaké slušné slovo - odbýt. To je to správné slovo. Chtěl bych velice poprosit pana ministra, protože jsou před námi parlamentní prázdniny, aby souhlasil s prodloužením lhůty pro jednání výborů. Myslím si, že to není tak, že by to muselo být honem zítra.

Velice bych se přimlouval a navrhuji to, aby lhůta, pokud pan ministr bude souhlasit, byla prodloužena o 50 dnů. To je můj první návrh. Kdyby pan ministr nesouhlasil, tak samozřejmě navrhuji 20 dnů. Ale je to velmi málo, to by nic neřešilo, ten problém. Protože stejně na zářijovou schůzi, dříve to nedostaneme na sněmovnu. To je první a druhý návrh kolem lhůty.

Dále, pokud nebude přijat návrh na vrácení k přepracování, navrhuji, pokud jde o přikázání výborům, aby tento zákon byl přikázán rozpočtovému výboru, který spravuje kapitolu Ministerstva informatiky, takže problematika mu samozřejmě náleží. Nebráním se tomu, že to bude také hospodářský výbor projednávat, samozřejmě. Myslím si, že není košer, co se děje v poslední době velmi často, že jeden výbor vládne finančními prostředky státního rozpočtu pro kapitolu a druhý výbor řeší věcnou problematiku. To považuji za velice nefér. Takže si myslím, že rozpočtový výbor by to měl dostat přikázáno, což navrhuji. A vzhledem k tomu, že to má významné dopady z hlediska doručování do právní oblasti a mnohé věci jsou i právně sporné, doporučuji také, aby byl přikázán tento tisk i ústavně právnímu výboru.

A to jsou už všechny moje návrhy. Pan ministr už odešel - už je tady, tak jsem stihl, aby všechno slyšel. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Má ještě někdo další zájem vystoupit v obecné rozpravě? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo, pan zpravodaj také, potom. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych zareagoval na slova pana poslance Vymětala. Protože skutečně jde o nedorozumění, tak souhlasím s prodloužením lhůty, protože skutečně věřím, že v této věci se bez problému shodneme, jakmile se vyjasní v detailu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Takže je to prodloužení o 50 dnů. Pan zpravodaj, závěrečné slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane předsedající, děkuji. Jenom bych chtěl říci, že s ohledem na to, jak pan ministr i vysvětlil některé věci, a i s ohledem na to, že bude zřejmě zapotřebí důkladně prodiskutovat jak v hospodářském výboru, tak předpokládám i ve výboru rozpočtovém předloženou materii, svůj návrh na vrácení k přepracování stahuji.

Jenom konstatuji, že tedy padl návrh na prodloužení projednávání o 50 dnů, s čímž pan ministr vyslovil souhlas. Dále, že padl návrh, aby tato materie byla projednána kromě hospodářského výboru i ve výboru rozpočtovém a v ústavně právním s ohledem na možné dopady s ohledem na doručování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Čili se budeme zabývat, vzhledem k tomu, že pan poslanec Hojda stáhl svůj návrh na vrácení navrhovateli k přepracování, návrhy na přikázání výborům. Nejdříve původní návrh.

Organizační výbor navrhl, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. O tomto návrhu rozhodneme během několika okamžiků. Já vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Faktickou poznámku? Pouze procedurální, pane poslanče. Prosím, pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Jak jinak, pane místopředsedo. Domnívám se, že mimo rozpravu není možné stáhnout nějaký návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zpravodaj může vystoupit kdykoliv.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Já bych využil možnosti, protože problematika poštovních služeb je skutečně velmi důležitá a vzrušující na to, abych znovu otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Musím říci, že výklad, který použil pan kolega Václav Exner, není podle mého soudu v souladu s jednacím řádem, protože v průběhu po ukončení obecné rozpravy probíhá hlasování o návrzích. To znamená, že je předložen návrh organizačního výboru. Pak můžou být i mimo rozpravu, ale podle jednacího řádu po ukončení rozpravy při zahájení jednání o přikázání probíhá rozprava o tom, komu bude dále přikázáno, respektive je povinností předsedajícího se otázat, kdo má jiný návrh. Také v té době, tedy i nejen v rozpravě, ale i v této době lze předložit návrh na prodloužení lhůty na projednání. To je jedna záležitost.

Druhá záležitost je postavení zpravodaje. Zpravodaj toto oznámil ve svém závěrečném slově. Samozřejmě můžu využít toho, že pan ministr otevřel znovu rozpravu, a může pan poslanec Hojda znovu vystoupit, ale já bych výklad jednacího řádu přece jen podřídil spíše přirozeně právním než utilitárním stanoviskům.

Prosím, pan poslanec Hojda. Dal jsem slovo panu zpravodaji, potom s připomínkou ještě pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že byla znovu otevřena rozprava, stahuji svůj návrh na vrácení tohoto návrhu zákona k přepracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil návrh na vrácení zákona k dopracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má ještě někdo další zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak, rozpravu opět končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP