(18.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu na vrácení, který předložil pan poslanec Václav Exner. Budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 47, které jsem právě zahájil. Kdo je pro návrh na vrácení? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 101 bylo 22 pro, 57 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání, a to hospodářskému výboru, v hlasování pořadové číslo 48, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 102 bylo pro 94, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrhy pana kolegy Vymětala. V hlasování pořadové číslo 49 rozhodneme o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 103 pro 43, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní poslední návrh na přikázání, a to ústavně právnímu výboru. V hlasování pořadové číslo 50, které jsem právě zahájil, se ptám, kdo je pro přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 102 pro 33, proti 23. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání. Se souhlasem pana ministra na návrh pana poslance Karla Vymětala prodloužíme lhůtu k projednání o 50 dnů, a to v hlasování pořadové číslo 51, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 102 bylo pro 94, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a lhůta k projednání byla prodloužena o 50 dnů. Děkuji panu ministrovi informatiky Vladimíru Mlynářovi, děkuji zpravodaji Pavlu Hojdovi a končím bod číslo 36.

 

Budeme pokračovat bodem

 

37.
Vládní návrh zákona o zajištění právní pomoci
v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
/sněmovní tisk 690/ - prvé čtení

 

Nejdříve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu o 30 dnů.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Než mu udělím slovo, požádám pana poslance Stanislava Křečka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro prvé čtení.

Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, účelem předloženého návrhu zákona je zajistit plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku jako členský stát Evropské unie, které vyplývají ze směrnice Rady 2003/8/ES z 27. 1. 2003 o zpřístupnění spravedlnosti v přeshraničních sporech, stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech.

Na začátek bych snad připomněl, že justiční spolupráce členských států Evropské unie probíhá v současnosti na základě článku 61 písmena c) a článku 65 Smlouvy o založení Evropských společenství.

Vzhledem k zařazení, které bylo učiněno v Amsterodamské smlouvě, této problematiky do prvního pilíře je možné, aby právní akty, které upravují spolupráci států Evropské unie v této oblasti, byly přijímány v podobě směrnic a nařízení.

Pokud jde o právní rámec v této oblasti, tady bych snad vzpomněl pouze nařízení Rady č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v civilních a obchodních věcech, které bylo doplněno nařízením Rady 1206/2001 z 28. 5. 2001, o spolupráci mezi soudy členských států v oblasti provádění důkazů v civilních a obchodních věcech, a také nařízení číslo 1348/2000 ze dne 29. 5. 2000, o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

Návrh, aby vyšel vstříc tomu, k čemu je Česká republika zavázána, je z přehledných a praktických důvodů rozdělen do dvou částí, z nichž ta první se týká právní pomoci pro občany jiných členských států Evropské unie v případech, kdy procesní soud je soud České republiky. K tomuto účelu je navrhováno, aby před soudy České republiky byla těmto občanům na jejich žádost poskytována právní pomoc spočívající v ustanovení zástupce, tlumočníka, osvobození od soudních poplatků, pořízení překladů písemností a náhradě cestovních nákladů. Samozřejmě že o této žádosti by rozhodoval vždy příslušný soud.

Druhá část je samozřejmě opačně věnována případům, kdy zajištění právní pomoci pro naše občany a další osoby, které bydlí na území České republiky, je nutné v případech, že procesním soudem bude soud jiného členského státu Evropské unie. Naši občané a tyto osoby budou mít před soudy jiných členských států stejná oprávnění jako občané jiných členských států před našimi soudy. Navíc jim bude ministerstvo zajišťovat pomoc při přípravě potřebné žádosti, odstraňování vad této žádosti, zajišťování potřebných překladů a při předávání žádosti příslušným členským státům, resp. jejich orgánům.

Při předložení návrhu zákona vláda požádala předsedu Poslanecké sněmovny - jak uvedl pan předsedající Vojtěch Filip - o příslušné zkrácení lhůt. Doufám, že v tomto směru bude vyjito vstříc, protože ustanovení, jak jsou předložena, by podle mého soudu neměla být konfliktní a měla by zvýšit komfort při mnoha soudních sporech a řízeních, které probíhají. Vzhledem k prohlubující se integraci je samozřejmě pravděpodobné, že takto vedených sporů, ať již našimi soudy, nebo soudy v zahraničí, kde budou naši občané před těmito soudy, budou stále četnější.

Snad bych jenom ještě řekl, že členění, o kterém jsem hovořil, odpovídá i rozdílný rozsah povinností, který musí náš stát zajistit. Přitom je třeba respektovat a zároveň zdůraznit, že návrh zákona řeší zcela novou problematiku vyplývající z členství České republiky v Evropské unii. Resortu ministerstva spravedlnosti zákon přinese samozřejmě některé nové úkoly, nicméně nový ministr spravedlnosti se jich velmi rád zhostí a nepochybně naplní vše, co tento zákon bude předpokládat.

V tuto chvíli mi dovolte, pane předsedající, abych ukončil uvedení tohoto návrhu a požádal o to, aby byl návrh projednán a aby bylo vyhověno žádosti předsedy vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP