(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra a místopředsedovi vlády za jeho úvodní slovo a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Křeček. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pan ministr velmi podrobně odůvodnil vládní návrh zákona. Já si dovolím označit tento zákon téměř za technickou normu, která má posílit právní postavení našich občanů. Pokud jde o řadu sporů, precizuje postavení našich občanů před soudy ve sporech, které se dotýkají přeshraniční spolupráce, a proto navrhuji propustit do druhého čtení a přikázat k projednání ústavně právnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Pokusím se přivolat poslance do sněmovny. Odhlásím vás, abychom zjistili počet poslanců, kteří jsou přítomni, a požádám vás o novou registraci. Věřím, že všichni, kteří mají zájem hlasovat o tomto předloženém návrhu, už se do sněmovny dostavili a přihlásili se svými hlasovacími kartami, abychom mohli rozhodnout.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 52 a ptám se, kdo je pro přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 86 poslanců pro 84, proti nikdo.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 53 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 86 poslanců pro 45, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a lhůta pro jeho projednání ve výborech byla zkrácena o 30 dnů.

Ještě než budu konstatovat, že jsme projednali tento bod, počkám na kontrolu výsledků hlasování. Všechno je v pořádku. Končím bod číslo 37.

 

Dalším bodem jednání je

 

38.
Vládní návrh zákona o evropské společnosti a o zapojení zaměstnanců
evropské společnosti (zákon o evropské společnosti)
/sněmovní tisk 691/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross. Než se ujme slova, požádám pana poslance Jiřího Pospíšila, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro prvé čtení. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, i tento návrh je zaměřen na to, aby náš právní řád byl adaptován na některá nařízení Rady Evropských společenství, s tím, že zde se konkrétně jedná o nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti, a zároveň se také transponuje směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

Evropská společnost je přeshraniční korporace navazující úzce na akciové právo členských států, ale podléhající národnímu akciovému právu jenom subsidiárně. Smyslem této právní úpravy v evropské společnosti je přizpůsobení struktur výrobních kapacit, tedy organizačních forem obchodních společností, rozměrům Evropských společenství.

Navrhovaná právní úprava vypracovaná na základě výše zmíněných právních aktů Evropských společenství by měla umožnit vytvořit a řídit společnost evropského rozměru bez překážek vyplývajících z rozdílu a z omezení územní platnosti vnitrostátního práva společnosti. Evropskou společnost bude možno vytvořit buď fúzí akciových společností, vytvořením na základě národního práva, založením holdingové společnosti akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným, založením dceřiné společnosti ve formě evropské společnosti nebo přeměnou stávající akciové společnosti na evropskou společnost.

Navrhovaná právní úprava vychází z principů stanovených nařízením Rady a reaguje na ta ustanovení tohoto nařízení, která buď členským státům ukládají, aby ve vnitrostátním právu něco určily, nebo jim dávají možnost, aby ve svém právním řádu upravily určitou otázku.

Návrh na základě oprávnění plynoucích z nařízení Rady upravuje alespoň základní pravidla týkající se monisticky organizované akciové společnosti s ohledem na to, že podle nařízení mají zakladatelé evropské akciové společnosti na výběr, zda založí monistickou, nebo dualistickou společnost. České právo ale zná jenom dualistickou formu organizace, což by znamenalo, že při volbě monistické struktury by vznikla značná právní nejistota, jaký právní režim pro takovou evropskou akciovou společnost bude uplatněn, a s tím by samozřejmě souvisela i řada sporných právních otázek.

Návrh dále upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských společností. Jde o zakotvení mechanismu, pomocí něhož mohou zástupci zaměstnanců ovlivňovat rozhodnutí, která mají být ve společnosti přijata. Zapojení zaměstnanců se může realizovat ve formě práva na informace a na projednání skrz výbor zaměstnanců a ve formě vlivu na založení řídících a dozorčích orgánů společnosti. Řídící orgány osob zúčastněných na základě společnosti jsou povinny vytvořit ze zástupců zaměstnanců v jednotlivých členských státech vyjednávací výbor, v jehož rámci budou probíhat jednání o podobě a míře zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v tuto chvíli vás požádal o projednání tohoto návrhu a o podporu, protože si myslím, že by to měl být relativně bezproblémový návrh, který už prokazuje v Evropě svoji životaschopnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra a místopředsedovi vlády a žádám pana zpravodaje kolegu Pospíšila, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já jsem zde v zásadě v roli zastupujícího zpravodaje místo paní kolegyně Dundáčkové, takže budu velmi stručný. Spíš osvětlím některé věci, které byly řečeny panem ministrem a které byly přečteny z důvodové zprávy, která má spíše charakter monografní práce v oblasti obchodního práva než textu, který by mohl i laik pochopit. Takže pouze několik základních informací pro zopakování.

Jak bylo řečeno, tento návrh zákona nám přináší nový typ korporace, nový typ právnické osoby, který zatím naše právo neznalo, takzvanou evropskou společnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP