(11.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Hlásí se o slovo také pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Podruhé, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Na základě jednání, která zde proběhla ve vzrušené atmosféře, stahuji svůj původní návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže pan poslanec Macháček stahuje svůj návrh na ono zkrácení o 55 dní. Pokud už nikdo nic nenavrhuje, dovolte, abych ukončil tuto rozpravu náhle vzniklou, abychom se začali věnovat hlasování o návrzích, které tady byly podány.

Jen zrekapituluji a poprosím zpravodaje, aby mne kontroloval. Nebyly předloženy žádné návrhy na vrácení ani zamítnutí. V tom nemáme co k hlasování. Jediná věc, o které bychom nyní hlasovat, je návrh na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Kdo z vás navrhuje ještě jiný výbor? Protože tomu tak není, hlasujeme pouze o rozpočtovém výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat tento návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 164 bylo pro 157, proti žádný. Návrh na přikázání výboru rozpočtovému byl přijat.

 

Pak zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dní. To byl pan poslanec Kühnl. O něm budeme hlasovat nyní.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednání o 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 166 pro hlasovalo 86, proti 62. Tento návrh na zkrácení lhůty byl přijat.

 

Pan poslanec Vidím dává najevo, že hodlá zkontrolovat výsledek tohoto hlasování. Prosím, abychom na to dopřáli času.

Nikdo nezpochybňuje výsledek tohoto hlasování, takže jsme se vypořádali s tímto bodem a já končím jeho projednávání.

Další bod je číslo 44, toho se ujme pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším bodem tedy je

 

44.
Návrh poslanců Milady Emmerové, Jarmily Boháčkové, Jitky Vojtilové,
Josefa Janečka a Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 640/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Je navrženo postupovat podle § 90 odstavec 2, tedy abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 640/1.

Nyní prosím paní poslankyni Miladu Emmerovou, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, předložení poslaneckého návrhu na změnu zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředích, je nutné, aby právní předpisy, kterými byly do českého právního řádu implementovány příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady, byly plně kompatibilní s komunitárním právem. Předkládaný návrh zákona má upřesňující a technický charakter.

Navrhované zrušení § 18, který se v praxi jeví jako nadbytečný, vyžaduje zrušit některá ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, dále i vyhlášky, kterými se reguluje prodej zdravotnických prostředků.

Vzhledem k závažnosti a naléhavosti přijetí dané problematiky jménem předkladatelů navrhuji, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. S ohledem na zjištěné některé formální nedostatky však navrhuji odvolání, stažení původního návrhu, aby byl s návrhem zákona vysloven souhlas již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní navrhovatelko. Mám pro vás informaci, že se váš návrh kryje s vetem poslaneckého klubu ODS, který byl řádným způsobem jako veto podán.

V tuto chvíli prosím, aby se ujala svých zpravodajských povinností poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, moje zpravodajská zpráva bude podobně stručná, jako je předložená novela zákona o zdravotnických prostředcích a s ní související novela zákona živnostenského.

Tato novelizace, jak je nám předložena v tisku 640, reaguje jednak na nutnost dosažení kompatibility naší právní úpravy této problematiky s závaznými předpisy Evropské unie, jak uvedla paní předkladatelka, jednak také reaguje na odůvodněnou a z pohledu zpravodaje oprávněnou nutnost jisté revize této oblasti po čtyřech letech uplatňování zákona o zdravotnických prostředcích v praxi. Zrušení oboru - zjednodušeně řečeno - nakládání se zdravotnickými prostředky v živnostech vázaných a jeho převedení do živností volných je bezesporu krok správným směrem. Tedy jako zpravodaj doporučuji, abychom tuto novelu propustili do dalších čtení.

Shoduji se s paní předkladatelkou v tom, že i přes její transparentnost a logičnost by bylo dobré projednávat ji ve standardním postupu, nikoli podle § 90. Nyní po úvodním slovu paní předkladatelky i předložené veto už je bezpředmětné. Takže podporuji další projednávání předložené novely zákona o zdravotnických prostředcích a s ní související novely živnostenského zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Lucii Talmanové. Mohu otevřít obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Josef Janeček, takže mu rád dávám slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vzhledem k tomu, že zřejmě není přihlášen nikdo jiný, navrhuji, aby byla zkrácena lhůta k projednávání na pět dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, domnívám se, že to je velmi závažná novela zákona. V žádném případě nejde o nějakou technickou záležitost, ale jde o záležitost, která může mít velice dalekosáhlé důsledky. Jde v zásadě o vypuštění § 18, to znamená převod v živnostenském zákoně dosud vázané živnosti, která se nazývá nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, na živnost zcela volnou bez jakýchkoli podmínek.

V současné době máme pro tuto činnost předepsáno v živnostenském zákona vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání atd. Máme tam povinnost, že kdo chce podnikat v tomto oboru, musí mít doklad o proškolení výrobcem příslušného zdravotnického prostředku k činnostem uvedeným ve sloupci jedna, to znamená k nákupu, skladování a prodeji zdravotnických prostředků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP