(11.40 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Jde dokonce o první úvěr pro Českou republiku, u kterého Evropská investiční banka akceptovala denominovat celkovou částku v korunách, nikoli v eurech. S ohledem na interní limity EIB stanovené pro objem poskytovaných úvěrových zdrojů bude v jednotlivých letech u tohoto projektu podepsáno více úvěrových smluv. Bude to ve třech tranších, zhruba napřed šest miliard a dále zbývající částky podle harmonogramu banky, který je plánován s tím, že v roce 2006 bude poslední tranše a dokončení tohoto úseku výstavby. Předpokládáme, že přijetím tohoto úvěru umožníme dofinancování stavby a splnění harmonogramu.

Chci ubezpečit, že dálnice D8 v tomto úseku je připravena s minimálními dopady na životní prostředí a je také v úzké koordinaci s přípravou výstavby jak na německé straně, co se týká harmonogramu výstavby, tak také s přípravou výstavby základního komunikačního systému hlavního města Prahy.

Vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že v současné době je již rozestavěnost tohoto dálničního úseku velmi pokročilá a úvěrové prostředky jsou rozhodujícím finančním zdrojem, navrhuji z pověření vlády, aby předložený návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen již v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Šimonovskému. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Rafaj.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, tento zákon má nám umožnit přijmout úvěr v celkové výši, jak bylo řečeno, 12 miliard korun. Já bych uvedl k tomu více technických údajů.

Jedná se o dálnici D8, úsek Trmice - státní hranice České republiky. Je to součástí multimodálního koridoru Berlín - Praha - Budapešť - Sofie - Istanbul a bylo toto schváleno panevropskou konferencí v roce 1994. Takže jedná se i o mezinárodní závazky České republiky, aby bylo splněno to, co splněno má být, tzn. propojení i tímto úsekem dálnice a propojení na německou stranu.

Tento úvěr bude krýt 63 % nákladů výstavby a je nutné ho přijmout. A je nutné ho přijmout ve zrychleném čtení právě proto, že potřebujeme řádně proinvestovat tuto akci a aby byla tato akce plně pokryta a aby byly všechny termíny splněny. Takže i já doporučuji, aby to bylo takto projednáno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Rafajovi a otevírám rozpravu. Mám dvě přihlášky. Jako první se přihlásil pan poslanec Josef Bíža, jako druhý pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych podpořil přijetí úvěru ve výši 12 miliard korun od Evropské investiční banky na financování výstavby této části dálnice v úseku Trmice - státní hranice, jak to bylo popsáno oběma předkladateli. Já si myslím, že to je jeden z vládních návrhů, který je velice rozumný a přispěje v Ústeckém kraji ke zlepšení života lidí, kteří bydlí kolem současných komunikací, umožní samozřejmě snazší průjezd k obchodu a všemu, co s tím souvisí. Proto doporučuji schválit tento zákon podle § 90 odst. 2 již v prvním čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Bížovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, rozumím tomu, že nastala jakási situace, kdy v rámci budování páteřních komunikací, kam bezesporu dálnice patří, k nim je možné ještě určitě zahrnout možná rychlostní komunikace a případně některé velkokapacitní komunikace, které nenesou ani označení "dálnice", ani "rychlostní komunikace", nicméně tvoří jakousi páteř komunikací, tak je dobré vždycky projektovat tyto záležitosti dlouhodobě. A jestliže něco projektuji, tak také musím vědět, kudy ty trasy povedou, za jakých podmínek a kdo a jak bude takovéto stavby financovat.

Já tady musím říci, že sice rozumím tomu, že nastala situace, kdy si myslím, že je tato situace poměrně příznivá pro Českou republiku, vzít si - řeknu - výjimečně dobrý úvěr, který má dobré podmínky a dobré postavení, ale na druhé straně musím také připomenout, že bychom možná byli ještě ve výhodnější pozici, kdyby například Ministerstvo dopravy nerezignovalo při založení Státního fondu dopravní infrastruktury na svůj vlastní rozpočet, na kapitolu, která kdysi měla v sobě zahrnutou možnost přímo investovat do například železničních koridorů, tak samozřejmě do dálnic a rychlostních komunikací. Myslím, že to byla chyba v té době a mohli jsme být v situaci, že takovýto úvěr mohl být o něco nižší.

Já tady chci deklarovat, že nejsem zastáncem zadlužování České republiky, protože fakticky vzato někdo to bude muset splatit. A protože poplatky nebo zpoplatnění využívání rychlostních komunikací a dálnic nejsou nijak vysoké, resp. určitě nekryjí náklady na investování a na údržbu a opravu těchto komunikací, tak vždy bude platit, že tyto zdroje musí být z veřejných zdrojů, protože jiná cesta není, a tudíž se na tom budou podílet všichni daňoví poplatníci. A jestliže se na tom budou takto podílet, tak platí, že ti daňoví poplatníci zaplatí úvěr včetně příslušného úroku. Já si myslím, že Česká republika je v situaci, kdy je velmi vysoce zadlužená, a myslím si, že i tento dluh přispěje do celého balíku složitostí veřejných rozpočtů.

Nicméně, jak jsem řekl na začátku, konkrétně tento postup, tento úvěr je určitě výhodnější než jiné úvěry. Je bezesporu smysluplněji využit, protože může ve svém důsledku, bude-li použit na zrychlení výstavby a dostavby v tomto konkrétním případě dálnice D8, tak určitě území severních, nebo chcete-li severozápadních Čech, bude zase o něco lépe zasíťováno. A je to vytváření prostředí pro to, aby investoři v rámci průmyslu či služeb toto území si vybrali jako území, které je vhodné pro jejich podnikání. Je to nepřímý nástroj, který sám za sebe určitě podporuji. Nicméně jsem měl potřebu vystoupit a říci, že přece jenom musíme být obezřetní a opatrní, aby tento model se nestal jakýmsi plošným modelem, protože prostě bohužel, bohužel musím říci, že Česká republika je zadlužená již ve velmi vysoké míře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Hlásí se pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, pozorně jsem poslouchal své předřečníky a zejména předkladatele pana ministra dopravy i zpravodaje kolegu Rafaje. Nebudu tedy hovořit o té části, která samozřejmě se těžko zpochybňuje, a já ji nechci zpochybnit, o významu této stavby. Já bych se spíš zaměřil spíš k některým otázkám termínů a měl bych dvě otázky na předkladatele.

Jak už zde bylo řečeno předkladatelem, cílem tohoto materiálu, návrhu zákona, je urychlit, dokončit a zprůjezdnit celou dálnici D8 Praha - Ústí nad Labem - Krásný Les.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP