(16.00 hodin)
(pokračuje Marková)

Ty podle nás nenaplňují veřejnou službu podle školského zákona. Nechceme je rušit, ale vyřadit ze školského rejstříku a financovat podle právního předpisu o financování činnosti církví a náboženských společnosti, tedy byly by po převedení financování z rozpočtu kultury, včetně převodu prostředků na jeho kapitolu. Ostatní školy a školská zařízení jsou zřizovány vlastně civilními právnickými osobami. Registrací se církev stává podle zákona č. 3/2002 takzvanou církevní právnickou osobu, má mimo jiné právo zakládat právnické osoby podle zvláštních právních předpisů. Jde však již o civilní právnické osoby a školy jimi založené také nejsou školami církve, ale příslušné právnické osoby. Tím, že jsou zařazeny do školského rejstříku, zavazují se k plnému respektování školského zákona, včetně organizace, průběhu a obsahu vzdělávání podle rámcových vzdělávacích plánu daného typu škol.

Dále se odstraňuje nedostatek, kdy zákon č. 3/2002 nebyl upraven po přijetí zákona číslo 284/2002 - převod zřizovatelských práv veřejných škol na kraje, obce a svazky obcí. Dále se ruší písm. e) odst. 2 § 7 zákona. Nejde podle školského zákona o církevní školy, ty patří do § 6, ale také o školy, kterým stát svěřuje plnění veřejné služby.

Chtěla bych upozornit, že se touto problematikou zabývají také pozměňovací návrhy pana poslance Koníčka k sněmovnímu tisku 602, a to pozměňovací návrh k § 15, výuka náboženství, který souvisí s návrhem, aby nebyl rušen § 5 zákona č. 218/1949 Sb., a pozměňovací návrh k § 32 o omezení organizovaného působení církví a náboženských společností na veřejných školách.

Zde bych ráda upozornila na Listinu základních práv a svobod a také zákon o církvích, kde je jasně deklarováno - kromě jiného - že práva jedněch nesmějí být na úkor práv druhých a stát nesmí provádět náboženskou ani protináboženskou činnost. Činnost a propagaci politických subjektů zákon přímo zakazuje. Církve, a to včetně neregistrovaných či registrovaných bez přiznání zvláštních práv, však na školy přicházejí a působí, včetně například přítomnosti náboženských symbolů ve veřejných školách apod.

Návrh neomezuje školy zřizované právnickými osobami založenými církvemi, připouští výuku náboženství na veřejných školách, ale to je hranice, kterou by církve i ve vlastním zájmu neměly překračovat. Měli bychom mít totiž na mysli i práva ostatních. Například návrh na uzákonění nepovinného předmětu s názvem výuka ateismu pro žáky bez vyznání by se asi nesetkal s příliš kladnou odezvou. Přitom práva mají podle ústavního pořádku věřící i občané bez víry stejná.

Kolegyně a kolegové, celý komplex pozměňovacích návrhů týkajících se působení církví a náboženských společnosti v oblasti školství není snahou o likvidaci, ale o nastolení rovnoprávných vztahů a odstranění jevů, které mohou být částí veřejnosti bez vyznání chápány jako pozitivní diskriminace. I tak je otázka financování činnosti církví a náboženských společností mimo jiné i z výnosů daní občanů bez vyznání podle mého názoru spornou, nejde-li o ochranu a údržbu kulturních památek, seznamování s principy a historií náboženských učení v rámci historie apod., ale o financování vnitřního života církví a financování jejich vlastních aktivit.

Chci vás proto požádat, abyste předložené návrhy posoudili všestranně jak z pohledu naplňování práv věřící části společnosti, tak i z pohledu občanů bez vyznání. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl příspěvek do podrobné rozpravy - druhý a poslední. Ještě pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, nebudu sám za sebe ani za Občanskou demokratickou stranu navrhovat žádný pozměňovací návrh, jak jsme to avizovali, nicméně jako zpravodaj v souladu s článkem 3 usnesení Poslanecké sněmovny číslo 248 ze dne 26. 2. 1997 informuji Poslaneckou sněmovnu o písemných pozměňovacích návrzích pana poslance Bielesze, které vám byly rozdány na lavice. Dělám to z toho důvodu, neboť pan poslanec Bielesz není zde přítomen. Tím oficiálně jsou tyto návrhy součástí pozměňovacích návrhů k sněmovnímu tisku 603.

Tolik moje role zpravodaje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, podrobnou rozpravu končím.

Paní ministryně vystoupí se závěrečným slovem? Nevystoupí? Zpravodaj také ne.

Zeptám se jen zpravodaje, jestli je o čem hlasovat v této chvíli. Není, takže mu děkuji stejně jako paní navrhovatelce a končím druhé čtení tohoto návrhu sněmovního tisku 603. Zároveň končím projednávání bodu 20.

Bod číslo 21 předám panu místopředsedovi Kasalovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tímto bodem je

 

21.
Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 560/ - druhé čtení

 

Prosím paní ministryni školství Petru Buzkovou, aby z pověření vlády tento materiál uvedla.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 1. dubna t. r. vám byl v prvním čtení předložen návrh zákona o pedagogických pracovnících. Proto považuji za nadbytečné, abych vás s ním znovu seznamovala. Chci jen opakovat a zdůraznit, že se jedná o zákon velmi důležitý z hlediska postavení této skupiny zaměstnanců, na kterou jsou kladeny stále náročnější úkoly související především s růstem informací a lidského vědění vůbec a se stále se zvyšujícími projevy sociálně patologických jevů ve společnosti a zejména mezi dětmi a mládeží.

Děkuji členům výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a členům podvýboru pro školství, kteří se návrhem podrobně zabývali. Děkuji také všem dalším poslankyním a poslancům, kteří mu věnovali pozornost a navrhovali změny přispívající ke zvýšení jeho kvality.

V usnesení výboru, který sněmovně doporučil přijetí tohoto návrhu, jsou obsaženy pozměňovací návrhy. Mohu konstatovat, že se jedná o takové návrhy, které mohu bez výhrad akceptovat. V návrzích je zohledněna i zásadní výtka pana poslance Pospíšila ke kontrole akreditovaných vzdělávacích institucí při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů, v nichž upozornil na skutečnost, že povinnosti lze ukládat pouze zákonem, a proto nemůže být postup při kontrole upraven vyhláškou. Pozměňovací návrh výboru ukládá ministerstvu povinnost postupovat při kontrole těchto zařízení podle zákona o státní kontrole. Také tento návrh beze zbytku akceptuji.

To je zatím vše v úvodu druhého čtení navrhovaného zákona a ještě jednou děkuji všem, kteří se na jeho úpravách podíleli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Petře Buzkové. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici pod sněmovním tiskem 560/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj a předseda tohoto výboru pan poslanec Walter Bartoš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP