(16.20 hodin)
(pokračuje Antolák)

Domnívám se, že navrhovaná délka praxe je důležitá i z jednoho prostého důvodu. Pro ředitele škol bude velmi náročné zpracovávat rámcové vzdělávací programy a předpokládám, že tři roky praxe, pět roků praxe je minimum. Tolik ke zdůvodnění.

Další pozměňovací návrh se týká délky praxe u učitelů praktického výcviku. Předkladatelé předložili v návrhu zákona možnost vykonávat funkci učitele praktického výcviku na středních školách bez náležité praxe. Jsem přesvědčen, že praxe tady musí být, a navrhujeme praxi v oboru nejméně tři roky.

Za třetí. Pozměňovací návrh se rovněž týká učitelů praktického vyučování a odborné praxe na vyšších odborných školách. Původní návrh byl vykonávat tuto funkci bez náležité praxe. Navrhujeme, aby délka praxe byla stanovena na tři roky.

Za čtvrté. Dovolím si krátce odcitovat návrh změny pozměňovacího návrhu. V § 36 poslední část věty zní: "ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) nevztahují". Jde o zpřesnění návrhu, který nebyl přijat při jednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu při rovnosti hlasů.

Zároveň navrhuji o návrzích pod číslem 1 a 4 (1 až 4 ?), které spolu věcně souvisí, hlasovat společně.

Za páté. Požadujeme, aby asistent pedagoga, který bude vykonávat přímou pedagogickou činnost, samozřejmě starší 18 let, měl alespoň střední vzdělání. Tam je uvedeno základní vzdělání - a já se divím. Čili střední vzdělání. Odcituji přesně návrh změny: V § 20 písm. e) se slovo "základním" nahrazuje slovem "středním".

Za šesté. K § 37 část druhá, změna zákoníku práce, za dosavadní bod 3 návrhu vložit nový bod 4, který zní: V § 96 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: "Pedagogickému pracovníkovi nelze nařídit ani s ním dohodnutou práci přesčas, spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti."

Zdůvodnění. Návrh věcně souvisí s návrhem přijatým v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k návrhu tohoto zákona pod číslem 37. Já osobně se domnívám, a nejsem sám, že jeho nepřijetí může opět vyvolat nejasnosti při výkladu a potíže při praktické aplikaci.

Druhá skupina pozměňovacích návrhů, kterou jsem ohlásil před svým vystoupením, jsou pozměňovací návrhy, které se týkají usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Odcituji přesně.

V bodech 3 a 6 usnesení tohoto výboru se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "podle odstavce 2 písm. a). Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu.

Za druhé. Za bod 10 se vkládá nový bod, který zní: V § 9 odst. 2 písm. b) se slova "nebo vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků" nahrazují slovy "nebo studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1".

Jedná se totiž o promítnutí změny přijaté v bodě 22 téhož výboru, kterou bylo nutné legislativně technicky zapracovat i do ustanovení § 9 odst. 2 písm. b).

Za třetí. V § 23 odst. 2 se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo)".

Souvisí to s pozměňovacím návrhem téhož výboru pod bodem 2. Jedná se o promítnutí zrušení legislativní zkratky.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost, se kterou jste vyslechli tyto pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Antolákovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím, a tím končím druhé čtení této vládní předlohy. Děkuji paní ministryni školství Petře Buzkové i panu zpravodaji Waltru Bartošovi.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat podle schváleného pořadu schůze, je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb.,
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
/sněmovní tisk 642/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že se jedná o harmonizační normu, jejímž hlavním cílem je provést některé formální změny v platné právní úpravě tak, aby legislativa České republiky byla plně sladěna s předpisy Evropské unie, domnívám se, že není nezbytně nutné, abych vedl delší úvodní slovo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení tohoto výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 642/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Vymětal.

(Poslanec Vymětal přichází s malým zdržením do sálu.)

 

Poslanec Karel Vymětal: Omlouvám se sněmovně, ale řešil jsem jiný bod programu, o kterém dnes možná ještě bude řeč.

Dámy a pánové, hospodářský výbor se předloženým návrhem zákona zabýval a přijal usnesení, které je publikováno pod číslem tisku 642/1. Pozměňovací návrhy, které obsahuje, jsou legislativně technické, až na jeden, a to je pozměňovací návrh, který se týká účinnosti. Je tam navržena účinnost nikoliv od 1. 8., kdy by účinnost nemusela být legislativním procesem naplněna, takže hospodářský výbor - předkladatel s tím souhlasí - navrhuje, aby se účinnost posunula na první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Hospodářský výbor vzhledem k tomu, že jde o novelu celkem jednoznačnou, technickou, zabezpečující ropnou bezpečnost České republiky, vám doporučuje, aby novela byla schválena ve znění pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Otevírám obecnou rozpravu a obecnou rozpravu také končím, protože se nikdo nepřihlásil, takže mohu otevřít rozpravu podrobnou. Písemné přihlášky nemám a z místa se nikdo nehlásí. Končím i podrobnou rozpravu.

O závěrečné slovo se přihlásil zpravodaj Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Vzhledem k tomu, že by tento zákon měl platit co nejdříve, tak avizuji, že zítra ráno bych navrhl Poslanecké sněmovně, aby zařadila třetí čtení této novely zákona na čtvrtek po pevně zařazených bodech. To navrhnu zítra ráno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Děkuji panu ministrovi Urbanovi i panu poslanci Vymětalovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 555/ - druhé čtení

 

Předložený návrh za omluveného ministra zemědělství Jaroslava Palase odůvodní místopředseda vlády Bohuslav Sobotka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP