(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Parkanové. Slovo má pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pan Kučera se opravdu hluboce, ale hluboce mýlí nejenom v tom, co řekl vůči panu poslanci Kalouskovi, ale v celé své řeči.

V jednom má pravdu - jde o peníze. Jde o peníze lidí, kteří jsou oprávněnými osobami, a naším zájmem je doopravdy, aby k těmto penězům se tito lidé dostali. Naším zájmem rovněž je, aby družstva přežila a abychom byli konkurenceschopní v rámci Evropské unie v zemědělství.

Já doufám, že v rámci pozměňovacích návrhů zlepšíme tuto novelu. Doufám samozřejmě, že ve třetím čtení projde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Hlásí se pan poslanec Papež.

Přátelé, pokud chybějí lístečky, s pomocí kterých se můžete přihlásit do obecné rozpravy, tak řekněte pořadatelské službě.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl vrátit rozpravu k tématu, které je obsaženo v předloženém návrhu zákona. Chtěl bych připomenout a zdůraznit, že ani zemědělský výbor, ani pracovní seminář, který zemědělský výbor uspořádal, nepřinesly jednoznačnou odpověď na otázku, zda je tato novela vůbec potřebná, či nikoliv.

Dovolím si připomenout zásadní výhrady, které k novele mám a které jsem již několikrát ve sněmovně i jinde říkal.

Předložená novela ve mně skutečně budí dojem, že snahou předkladatelů je pouze definitivně a plošně zbavit povinné osoby od dluhů, nikoliv řádně se vyrovnat s oprávněnými osobami, jak to předpokládá stávající platný zákon. Vůči oprávněným osobám je navíc neslušné nutit je opětovně žádat o svůj majetek. Neučiní-li tak, o svůj majetek přijdou. Zdůrazňuji - o svůj uznaný majetek. O svůj uznaný majetek přijdou, nepřihlásí-li se opět v poměrně šibeničním termínu, který je v návrhu zákona uveden. Nevidím vůbec žádný důvod k tomu, aby se na část oprávněných osob vztahovaly jiné a dodatečné a nyní odlišné podmínky. Družstva, tedy povinné osoby, měla a mají podle stávajícího zákona možnost a především povinnost tyto podíly vydávat. Je tedy zapotřebí spíše apelovat na dlužníky, aby dostáli svým povinnostem, a nevymýšlet nové povinnosti pro osoby oprávněné.

Také proto se ptám, jak se bude pohlížet na družstva, která se úspěšně vypořádala s oprávněnými osobami. Jak k tomu ti poctiví přijdou? Nedává se opět tímto návrhem návod k tomu, že nedodržovat zákony se vyplácí?

Sporné je i další ustanovení, které předpokládá, že se majetkový podíl vypořádá po požádání převodem vlastnického práva k věcem nebo jinému majetku v cenách podle dohody nebo zvláštního předpisu. To může ve skutečnosti znamenat, že dostane několik oprávněných osob jeden silážní žlab, a dělejte si s tím, co chcete. Fungující družstva tento problém nemají, a ta nefunkční, tam už stejně většinou není co vrátit.

Právě s ohledem na přednesené výhrady a s ohledem na spornost a nejednoznačnost názorů na uvedenou novelu jsem se v průběhu projednávání jen utvrdil ve svém postoji, že je třeba trvat na platném znění zákona a usilovat o jeho naplnění všemi prostředky. Proto se připojuji k návrhu na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení. Jestliže návrh nebyl podán, přednáším já tento návrh na zamítnutí ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pan poslanec Kučera souhlasí a připojuje se on k vašemu návrhu, protože to bylo logickým vyústěním jeho příspěvku.

Dámy a pánové, další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se paní navrhovatelky, zdali hodlá vystoupit. Dávám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přece jenom jednu drobnou větu. Kolega Kučera se zde trošičku otřel o moje jméno, když říkal, že po diskusích se mnou ztratil iluze o tom, jak bude probíhat projednávání této novely ve sněmovně. Nevím, z čeho získal tuto informaci, a já bych byl velmi rád, pane místopředsedo, kdybyste kolegovi Kučerovi vzkázat, že já mám v této novele naprosto jasno a říkal jsem své názory naprosto jasně od začátku, co tuto novelu probíráme. Říkal jsem, že tato novela přichází dvanáct let po dvanácté, že tato novela nic neřeší, lépe řečeno řeší to tak špatně, že to Ústavní soud musí zrušit, a že připravujeme materiál pro Ústavní soud. Proto se domnívám, že tato novela je naprosto nadbytečná a připravujeme si zbytečnou práci.

To je moje jednoznačné stanovisko od počátku k této novele a stejně jako ostatní kolegové nebo řada dalších kolegů jsem připraven hlasovat pro zamítnutí této novely. Nicméně se domnívám, že tato novela sněmovnou projde a bude skutečně záležet na rozhodnutí Ústavního soudu.

Jako zpravodaj dále oznamuji, že v rozpravě vystoupili dva poslanci a kolega Papež navrhl zamítnutí zákona ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Protože jsem byl požádán, abych cosi vyřídil panu poslanci Kučerovi, tak je avizováno vystoupení pana poslance Kučery po hlasování.

Já jsem vás všechny odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

V hlasování pořadové číslo 129 rozhodneme o návrhu na zamítnutí, který předložil pan poslanec Papež. Zahajuji hlasování pořadové číslo 129. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, 68 bylo pro, 79 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Přihlášky do podrobné rozpravy jsou dvě. První byl pan poslanec Kučera, druhý byl pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zde veřejně omluvit panu Kalouskovi za to, že jsem zde interpretoval závěry, které nebyly pravdivé, o jeho slibech a budoucím chování poslanců KDU-ČSL. (Potlesk zprava.)

Dále v rámci podrobné rozpravy bych zde chtěl přečíst pozměňovací návrh, který by v souladu s ústavou a v souladu s dalšími předpisy řešil uvedenou problematiku. Návrh přednáším jako komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 553, návrhu poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

(V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid. Je tady načítán pozměňovací návrh a je třeba, abychom mu věnovali dostatečnou pozornost.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Část první, článek I., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákona č. 297/1992 Sb., zákona č. 496/1992 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb. a zákona č. 310/2002 Sb., se mění takto:

Za § 17 se vkládají paragrafy 17a a 17b, které znějí:

"§ 17a. Vypořádání některých majetkových podílů

(1) Majetkové podíly oprávněných osob uvedených v § 13 odst. 2 nebo 3 vypořádají družstvo nebo jiná právnická osoba podle transformačního projektu (dále 'zemědělské družstvo'), popř. jeho právní nástupci na písemnou výzvu oprávněné osoby převodem vlastnického práva k věcem nebo jinému majetku nebo formou finanční náhrady. Obě formy vypořádání lze kombinovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP