(18.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Nyní se budeme věnovat bodu číslo 26 našeho schváleného pořadu schůze a tím je

 

26.
Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
/sněmovní tisk 416/ - druhé čtení

 

Slova se ujme, předpokládám, sám navrhovatel Ladislav Skopal - chce-li. Nechce.

Připomínám, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a zemědělskému výboru. Návrh iniciativně projednal výbor pro evropské záležitosti. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 416/2 až 4.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý. Ale o slovo se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych jenom procedurálně připomenout - už jsem to tady jednou připomínal: Zákon o jednacím řádu říká jasně, že ve druhém čtení uvede návrh zákona navrhovatel. Není přece možné se vzdávat tohoto slova, zákon to přímo ukládá. Někteří ministři to také začínají takto dělat. Prosím, abychom dodržovali v tomto směru jednací řád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nepochybuji, že bychom o interpretaci tohoto ustanovení mohli vést spor, ale je-li přání pana poslance Skopala vystoupit, tak mu to rád umožním, pokud to ve vašich očích bude znamenat, že se držíme jednacího řádu. Já si nejsem vědom, že bychom ho porušili. Je právem poslance vystoupit, nebo se slova zřeknout.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Samozřejmě, pokud si to pan poslanec Vymětal přeje, uvedu tento návrh novelizace zákona č. 143/2001 Sb. Jsem rád, že o tento zákon byl takový zájem, že ho projednávaly tři výbory, a všechny vzaly usnesení a doporučily toto usnesení schválit Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Skopalovi. A nyní už prosím pana poslance Jaroslava Plachého, který je zpravodajem hospodářského výboru, aby se ujal slova. (Není ve sněmovně.) Není-li zde v tuto chvíli pan poslanec Plachý, poprosil bych poslance Pavla Kováčika, který je zpravodajem zemědělského výboru.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, zemědělský výbor projednal návrh poslance Ladislava Skopala. Přijal pozměňovací návrhy a ve svém usnesení doporučil Poslanecké sněmovně návrh přijmout nebo schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dveřmi vidím pana poslance Plachého v družné zábavě v chodbě, v kuloárech. Byl bych rád, kdyby mu někdo řekl, že je jeho přítomnost zde poměrně žádoucí. Už se tak stalo. Takže pane poslanče Plachý, máte příležitost ke svému vystoupení.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal návrh pana poslance Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, tisk 416, dne 2. června a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 416 ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu, který máme v tisku 416/3.

K tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu zaujmu své stanovisko v rozpravě obecné, do které se tímto hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Pan poslanec Petr Krill je pověřen výborem pro evropské záležitosti, aby nás seznámil s tím, jak jeho výbor tuto předlohu projednal.

 

Poslanec Petr Krill: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, výbor pro evropské záležitosti projednal návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, o kterém tady byla řeč, a dospěl po rozpravě k následujícímu závěru:

Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení zemědělského výboru č. 101 ze dne 2. června 2004.

Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplňky:

V části první článek jedna bod jedna. V § 1 odst. 8 se slova "s právními předpisy" nahrazují slovem "s právem".

Za druhé. V poznámce pod čarou 3a se slova "ze dne 20. dubna 1962" zrušují.

V části první článek I. bod 2 v § 6 odst. 1 písm. c) se doplňuje na konci za slovo "komodit" odkaz na poznámku pod čarou číslo 5a), která zní: 5a) Nařízení číslo 26 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi.

Za třetí. Výbor pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krillovi a zahajuji obecnou rozpravu. Mám tři přihlášky - od pana poslance Plachého, Pešána a Šeicha. Hovoří pan poslanec Petr Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jako zpravodaj hospodářského výboru považuji za svou povinnost seznámit vás se stanoviskem předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k návrhu poslance Ladislava Skopala, k tzv. komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tisku 416.

Ing. Ladislav Skopal předložil dne 25. 7. 2003 Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, tisk 416. Dne 27. 11. 2003 proběhlo první čtení k tomuto zákonu. Zemědělský výbor na svém zasedání dne 21. dubna 2004 doporučil přijetí tohoto zákona, ale ve znění tzv. komplexního pozměňovacího návrhu Ing. Skopala, tisk 416/2. Stejné stanovisko zaujal hospodářský výbor i na své schůzi dne 2. 6. 2004, tisk 416/3. Tento tzv. komplexní pozměňovací návrh zcela nahrazuje původní návrh a pokládám proto za nutné zaujmout k němu stanovisko.

K části první návrhu "Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže". Předložený návrh zásadním způsobem zasahuje do koncepce práva na ochranu hospodářské soutěže podle vnitrostátního i komunitárního práva. Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu nedoporučuji, a to především z níže uvedených důvodů.

K bodu 1. V § 1 se doplňuje odstavec 8. Navrhuje se změna, která spočívá ve vynětí jednání soutěžitelů v oblasti výroby zemědělských produktů a obchodu s nimi z působnosti zákona o ochraně hospodářské soutěže, pokud je takové jednání v souladu s předpisy Evropských společenství. Záměrem předkladatele je patrně snaha upozornit na existující komunitární soutěžní legislativu, zejména nařízení Rady Evropských společenství č. 26 ze dne 20. dubna 1962, dále též nařízení, které za podmínek v něm stanovených vyjímá kartelové dohody v oblasti výroby zemědělských produktů a obchodu s nimi z působnosti obecných soutěžních pravidel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP