(18.40 hodin)
(pokračuje Pešán)

Mělo by se přitom jednat o celou oblast vztahů jak mezi obchodujícími podnikatelskými subjekty, tak i o sféru ochrany spotřebitele. Jde o záležitost, která v současnosti patří k prioritním tématům EU a kde musíme ve vlastním zájmu spolupracovat s příslušnými evropskými odbornými skupinami a institucemi. Je to oblast vzájemné uznatelnosti práva u opatření proti nekalosoutěžním praktikám, nekorektním způsobům podpory prodeje, ochraně spotřebitele apod.

Chci vás upozornit, že čeští obchodníci se již takových jednání účastní včetně přípravy tuzemského zázemí, a možná pro vás bude zajímavé to, že i vrcholový Svaz českých obchodníků byl iniciátorem a zakladatelem Sdružení korektního podnikání, které jako dobrovolné sdružení výrobců, dodavatelů a obchodníků ve spolupráci se spotřebitelskými organizacemi se této problematice začalo věnovat s cílem formovat účinný funkční systém autoregulace směřující ke vzájemnému uznávání jakéhosi nadstandardního chování.

Dámy a pánové, já vám chci tímto poděkovat za pozornost a zároveň jsem se vás snažil seznámit s důvody, které mě vedou k tomu, abych dal návrh - v případě nepřijetí návrhu kolegy Plachého - na vrácení výboru k novému projednání právě z důvodů, které jsem zde uvedl. Je to má obava z toho, že tyto paragrafy, tak jak jsme je připravili, jak jsou zde předloženy, nebudou v praxi funkční. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pešánovi. Posledním do obecné rozpravy z přihlášených je pan poslanec David Šeich, takže mu dávám slovo. Aniž bych chtěl kohokoli omezovat, měl jsem ambici doprojednat tento bod ještě dnes.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se pokusím přispět k vaší ambici. Současně vyslovuji potěšení nad tím, že mám možnost po novele občanského zákoníku - opět samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího - diskutovat s kolegou předkladatelem Skopalem.

Dovolím si polemizovat s tímto návrhem a vyslovit několik tezí, pro které si myslím, že tento návrh není příliš koncepční. Jde o návrh, který má řadu legislativně technických otazníků a řadu závažných problémů s právem Evropského společenství. Myslím si, že především nejen někdo, kdo má právní vzdělání, ale každý, kdo se s právem setkal, ví, že právo hospodářské soutěže je odvětvím veřejně právním a že má regulovat veřejně právní vztahy v oblasti pravidel hospodářské soutěže. Návrh naopak sleduje ambici upravovat soukromoprávní vztahy mezi dvěma subjekty obchodních vztahů, to znamená odběrateli a dodavateli. Já si myslím, že míchání těchto dvou problematik nepřispívá k právní čistotě českého právního řádu. Především předmětem práva hospodářské soutěže je úprava ochrany hospodářské soutěže, ochrana trhu výrobků a služeb proti vyloučení soutěže, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužití dominantního postavení soutěžitelů nebo spojení soutěžitelů. To je definice § 1, který základním způsobem uvozuje zákon na ochranu hospodářské soutěže, a předmětná novela upravuje opravdu dodavatelsko-odběratelské vztahy, které jsou spíše z ranku obchodního zákoníku.

Myslím, že zcela proti těmto pravidlům je také pozměňovací návrh přijatý hospodářským výborem, který v čl. II navrhuje novelu obchodního zákoníku § 450 odst. 1, a tu se mluví o zaplacení kupní ceny pro určité výrobky stanovené lhůtou 30 dnů. Myslím, že si táži, kdo v hospodářském výboru schválili tento pozměňovací návrh, neuvědomili, (?) že paragraf, který se pokoušejí měnit v obchodním zákoníku, je paragrafem disponibilním, to znamená paragrafem, který si mohou smluvní strany - a je to v § 263 obchodního zákoníku zcela jasně, tam je taxativní výčet všech disponibilních paragrafů a paragraf měněný hospodářským výborem je paragrafem, který je ve výčtu disponibilních opatření. To znamená, že není možné toto ustanovení změnit na kogentní a omezit smluvní strany, aby si v délce platnosti kupní ceny realizovaly svou smluvní volnost, která je jim daná základními pravidly obchodního zákoníku.

Celá novela bude mít dva následky, z mého pohledu - zákaz požadovat po výrobcích účast na různých propagačních akcích a soutěžích a povinnost vlády dle zákona o cenách předkládat Poslanecké sněmovně ke každému 31. lednu zprávu o kontrole těchto ustanovení. Myslím si, že to jsou výsledky poměrně bezzubé. Myslím, že z vládních lavic často slyšíme argumentaci o respektování evropského práva, o harmonizaci s právem Evropského společenství. Z tohoto pohledu mě překvapuje návrh významného vládního poslance největší vládní strany, předsedy zemědělského výboru, ke kterému samotná vláda dává stanovisko: "Přijetím nového zákona o ochraně hospodářské soutěže bude dosaženo plné slučitelnosti soutěžního práva s právem Evropského společenství a přijetí předloženého poslaneckého návrhu zákona by znamenalo podstatný zásah do celkové koncepce uvedeného zákona a odklon od slučitelnosti s právem Evropského společenství." Já si dokonce nad rámec tohoto konstatování ze stanoviska vlády dovoluji konstatovat, že zákon má v sobě několik přímých rozporů se směrnicí Evropské unie.

Myslím, že pan kolega Skopal projevil jistě legitimní zájem chránit české zemědělce, ale myslím si, že to z hlediska věcného uchopil špatným způsobem a zejména to uchopil ve špatném zákonu. Čili uchopil soutěžní problematiku dvou subjektů obchodního práva do veřejně právní oblasti ochrany hospodářské soutěže a to si myslím, že je uchopení zcela mylné, a připojuji se k návrhu kolegy Pešána vrátit tento návrh výboru k novému projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šeichovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zda hodlá vystoupit. Je tomu tak.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Já jen stručně. Samozřejmě, že i naším zájmem je, abychom byli harmonizováni s právem Evropské unie, ať jsou to nařízení, směrnice. Samozřejmě nařízení č. 26 čl. 2 umožňuje tyto úpravy. Proto bych doporučil kolegům, aby si přečetli usnesení výboru pro evropské záležitosti, kde jsme udělali určitá opatření a úpravy i s odkazem na tento článek 26.

Těší mě rovněž, že jedna z největších kritik kolegů z ODS byla na pozměňovací návrh svého kolegy, takže to je také zajímavé, že je konečně rozpor i v rámci klubu ODS.

Jako třetí a poslední záležitost - samozřejmě naším zájmem je již šest let udělat v tomto pořádek a neustále někteří naši kolegové to oddalují a umožňují oslabovat neustále ať už náš zpracovatelský průmysl a naše zemědělce. Pokud měli zájem v těchto šesti letech s tím něco udělat, měli to udělat dávno. Myslím si, že to, co říkal kolega Plachý, je lobbistický příspěvek Úřadu pro hospodářskou soutěž. Myslím si, že tento úřad by neměl hodnotit sám sebe, ale že bychom to měli hodnotit my, co a jak by měl dělat a jakým způsobem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu navrhovateli. Prosím pana zpravodaje Plachého o jeho vystoupení.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si jen krátkou reakci na vystoupení navrhovatele. Zmíněné usnesení výboru pro evropské záležitosti obsahuje pouze tři drobné legislativně technické opravy. To je vše. Na argumentech, které zde zazněly z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se nic usnesením výboru pro evropské záležitosti nemění.

V rozpravě vystoupili tři poslanci. Zazněl návrh na zamítnutí a návrh na vrácení výboru k novému projednání, o kterých bychom měli hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP