(11.00 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Pozměňovací návrh se týká přílohy bodového hodnocení a zní: Bod 2. Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb., přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání se doplňuje takto: /nová kolonka/ Při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu byly překročeny povolené hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem, bodové hodnocení 3 body.

Odůvodnění: Překračování povolených hodnot zátěže vozidel narušuje silnice a má za následek jejich podélné propadání - také zvané vyjeté koleje. Tento stav je pak velmi nebezpečný pro silniční provoz a může zapříčinit dopravní nehodu.

Toto je pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Třešňák, připraví se pan poslanec Suk.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, využívám dobrodiní § 94 odstavec 1 organizačního řádu této sněmovny a dovoluji si přednést dva pozměňovací návrhy k právě projednávanému zákonu o pozemních komunikacích.

Můj první pozměňovací návrh se týká § 7 - ustanovení odstavce 1 písmeno c) doplnit o ustanovení, že se též nevztahuje na řidiče vozidla jedoucího jako doprovod vozidel, která přepravují nadrozměrný náklad, nebo zvláštních vozidel, a řidiče těchto doprovázených vozidel, pokud hovorové zařízení využívají pro vzájemnou koordinaci sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti takovéto přepravy. Hovorové zařízení využívají pro vzájemnou komunikaci, jako je upozornění na překážku nebo nedisciplinovaného protijedoucího řidiče nebo řidič posledního vozidla upozorňuje doprovod na tvořící se kolonu za ním, koordinují a umožňují hladké předjetí. Zákaz užívání hovorových zařízení by zde byl kontraproduktivní a naopak by vedl ke snížení bezpečnosti provozu.

Druhý návrh se týká § 10, kde se doplní za odstavec 4 odstavec 5, který zní:

a) provozovatel vozidel, která jsou povinně vybavena registračním zařízením - tachografem - pro záznam průběhu jízdy, je povinen tyto záznamy kontrolovat a vyhodnocovat;

b) pokud provozovatel vozidla zjistí, že řidič vozidla, které mu provozovatel svěřil, překročil při řízení rychlost, která je pro příslušné vozidlo povolena jako maximální, o více než 20 km za hodinu a více než třikrát v kalendářním měsíci, je povinen tyto záznamy předat registru řidičů příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností;

c) provozovatel je povinen veškeré záznamy z tachografu archivovat po dobu pěti let;

d) provozovatel je povinen činit opatření, která vedou k odstranění výskytu překračování rychlosti u vozidel, která provozuje; dále je povinen oznámit registru řidičů ty řidiče, u kterých se tato opatření míjejí účinkem.

Zdůvodnění: Tímto by byla poprvé zavedena spoluzodpovědnost provozovatele vozidla za chování řidiče. Zavedení přímé povinnosti kontroly dodržování rychlostních limitů není ve svém důsledku opatřením, které je zaměřeno proti řidičům, ale v jejich přímém zájmu. Tímto zákon ukládá provozovateli povinnost vědět o protiprávním jednání svého zaměstnance a činit proti tomu účinná opatření. Tímto se zabrání dosavadní praxi, kdy řidiči z povolání jsou vystaveni tlaku ze dvou strany - na straně jedné hrozba postihu nebo reálné nebezpečí vážné dopravní nehody, na druhé straně tlak od zaměstnavatele ke zvyšování dopravních výkonů, nezřídka i za pomoci nedovolených zásahů do konstrukce vozidla vyřazováním omezovačů, a to s tichým souhlasem nebo i za aktivní účasti provozovatele.

Jelikož tento zákon vstoupí v platnost, kdy je Česká republika členem Evropské unie, bude mírné snížení dopravních výkonů vozidel způsobené důslednějším dohledem nad dodržováním rychlosti bohatě kompenzováno úplným odstraněním čekacích lhůt na vnitrounijních hranicích. Rovněž podstatné snížení administrativy spojené s proclíváním zboží přinese dostatečnou rezervu kapacit administrativy pro provádění kontrolní činnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Třešňákovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Lubomír Suk. Připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Lubomír Suk: Vážený pane předsedající, milé kolegyně a kolegové, již před více jak rokem skupina poslanců předložila novelu zákona 361. Protože sněmovní tisk 321 nebyl do dnešního dne tímto sborem projednán, nezbylo nám, než naše návrhy uplatnit formou pozměňovacích návrhů k tisku 576. Dovolte mi, abych tedy stručně připomněl v odůvodnění našich návrhů, o co nám tehdy šlo.

Reagovali jsme na stav v osobní přepravě, kdy docházelo k poměrně častému výskytu dopravních nehod autobusů. Z toho důvodu jsme navrhli, aby byla snížena rychlost pro autobusy, jak je v zemích Evropské unie obvyklé, na úroveň 80 km za hodinu na silnici mimo obec a na výši 110 km na dálnici a na silnici pro motorová vozidla. I tak se budeme pohybovat v podstatě na horní míře obvyklé ve většině zemí Evropy. Abyste si to mohli ujasnit, předložil jsem vám ve svém odůvodnění i tabulku mnoha zemí, jak jsou rychlosti u nich upraveny.

Dále jsme ve svém návrhu navrhli ztížení získávání řidičského oprávnění na autobusy. Současná praxe, kdy držitel řidičského oprávnění skupiny B může absolvovat bez jakékoliv praxe i řízení vozidla skupiny B kurs na autobusy - je jedno, zda skupiny D nebo D1 - se nám zdála nevyhovující, proto jsme navrhli ztížení toho tím, že by o řidičské oprávnění skupiny D nebo D1 mohl požádat držitel řidičského oprávnění skupiny C nebo C1, a to s praxí nejméně dva roky.

Dále v našem návrhu byla obsažena také úprava zákona číslo 247 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která pouze reagovala na případné přijetí podmínky držitele skupiny C a C1 pro získání skupiny D a D1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP