(12.30 hodin)
(pokračuje Kavan)

Toto ustanovení ovšem také zahrnuje vozidla, která nemají platnou technickou prohlídku. Není pochyb o tom, že vozidla takovou prohlídku mít mají, jenomže podle statistik je technickým stavem vozidla zaviněno méně než jedno procento dopravních nehod, ovšem nikoli v důsledku technických prohlídek, protože zhruba tento podíl na nehodovosti měl technický stav i před zavedením pravidelných prohlídek. Takové bodové ohodnocení tedy nesporně nesleduje snížení nehodovosti. Mimochodem - toto ustanovení postihne v praxi jistě především sociálně slabší řidiče, kteří užívají především starší vozy.

Zcela nesmyslná je relace mezi způsobením dopravní nehody a ujetím z místa dopravní nehody; tyto přestupky hodnotí navrhovatel zcela bezdůvodně stejným počtem bodů. Protože při souběhu přestupků je započítán pouze nejvýše hodnocený, pak by nemělo smysl na místě nehody zůstávat. Ohledně posuzování ožití alkoholu je jednobodový rozdíl mezi požitím a nezpůsobilostí k řízení neodpovídající rozlišení těchto dvou zcela rozdílných přestupků.

V části druhé v bodě 1 v § 22 odstavec 1 vypustit písmeno h), neboť takovéto jednání není přestupkem, ale zcela evidentně trestným činem. Jeho uvedení v přestupkovém zákoně je tedy nesprávné. Navíc pojem zranění je v tomto případě průlomem do českého právního řádu, protože nerozlišuje vážnou újmu od oběžného zranění.

V bodě 1 § 22 vypustit odstavec 2. Odůvodnění odkazuji na dřívější poznámku.

V bodě 1 § 22 odstavec 3 vypustit písmeno h). Rovněž jsem odůvodnil v poznámce v bodě 26.

V bodě 1 § 22 odstavec 10 vypustit bod 4. Rovněž odkazuji na dřívější zdůvodnění v poznámce 4.

V části třetí v bodě 1 vypustit v § 1 nové písmeno g).

V bodě 3 § 45a v odstavci 1 vypustit poslední větu. Viz odůvodnění v poznámce 19.

V bodě 3 § 45a vypustit odstavce 2, 3 a 4.

V bodě 4 vypustit vkládaná slova "45a odstavec 4", což jsem již odůvodnil.

Dále odkazuji na pozměňovací návrhy, které předložil pan poslanec Miloš Melčák, který je v současné době na služební cestě v zahraničí na zasedání Rady Evropy. Jeho pozměňovací návrhy, které jsou poměrně obsáhlé, byly rozmnoženy a každý poslanec a poslankyně je mají na svém stole, takže pouze odkazuji na jejich text.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Kavanovi. Skoro se mi chce avizovat novelu jednacího řádu, kde by poslanec, který nevyužívá dobrodiní jednacího řádu a nepředkládá podobný soubor pozměňovacích návrhů písemně, obdržel 13 bodů - ale nevím. Ještě si to rozmyslím.

Jako posledně z písemně přihlášených vystoupí pan poslanec Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, na rozdíl od svého předřečníka budu velice krátký, čímž jsem vás asi potěšil.

Můj pozměňovací návrh k zákonu číslo 361/2000 Sb. bude ve znění komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru. Nebudu ho zdůvodňovat, protože je zcela logický. Již moji předřečníci se zde o tom zmiňovali.

K části přílohy k tomuto zákonu, tj. bodového hodnocení, chci předložit tento pozměňovací návrh:

1. Na straně 142 doplnit znění druhé kolonky takto: "Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 promile nebo užitím jiné návykové látky sedm bodů."

2. Na straně 143 vypustit znění první kolonky a nahradit to zněním: "Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší než 0,3 promile nebo jiné návykové látky tři body."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám. Z místa se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím.

Chci se zeptat pana ministra, zda chce vystoupit na závěr. Nechce vystoupit, takže dávám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. V podrobné rozpravě ve druhém čtení vystoupilo několik poslanců s několika pozměňovacími návrhy. Zazněl jeden návrh na vrácení tisku 576 hospodářskému výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je návrh, o kterém dám hlasovat poté, co přivolám poslance a poslankyně do sněmovní sině.

Dámy a pánové, jsou přítomni všichni, kteří chtějí hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona k novému projednání? Upozorňuji, že jsem vás odhlásil a že je potřeba v případě, že se chcete hlasování účastnit, se hlasovací kartou přihlásit.

 

V hlasování pořadové číslo 134 rozhodneme o návrhu na vrácení návrhu zákona k novému projednání. Hlasování jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 135 poslanců, pro bylo 55, proti 67. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Zdá se, že tím lze druhé čtení této předlohy ukončit. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, je 12.39 hodin. Protože zasedá organizační výbor, bude dnešní polední přestávka o trochu delší. Sejdeme se ve 14.15 hodin, kdy pokračujeme pevně zařazenými body. Organizační výbor se sejde zhruba za 10 minut.

 

(Jednání přerušeno ve 12.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP