(16.10 hodin)

Poslankyně Kateřina Konečná: Jako první padly návrhy na odmítnutí ratifikace, až poté padl návrh na odročení. Já bych tedy navrhovala v tomto pořadí hlasovat o těchto návrzích.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale o návrzích na odročení se vždy hlasuje před návrhy na zamítnutí. Doporučoval bych tedy dodržet toto zažité pořadí, které je také v jednacím řádu. Takže nejdříve bychom hlasovali o návrhu na odročení, a teprve pak bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí. Můžeme se takto dohodnout?

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já tedy přistoupím na váš návrh, pane předsedo. Takže budeme hlasovat o návrhu na odročení podle § 108 jednacího řádu do doby nového projednání smlouvy v zahraničním výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je jasné. Mám tady ale ještě návrh na odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se všichni přihlásili.

Věřím, že všichni, kdo měli zájem, se vrátili do sněmovny, aby mohli hlasovat.

 

Byl tu návrh na odročení do doby nového projednání smlouvy v zahraničním výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování nese pořadové číslo 205. Přítomno je 176 poslanců, pro hlasovalo 89, proti 83. V této podobě by byl tedy návrh na odročení přijat, pokud někdo hlasování nezpochybní.

 

Hlasování nikdo nezpochybňuje, takže končím projednávání bodu č. 70 a žádám pana místopředsedu Kasala, aby se ujal řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod číslo

 

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
o přebírání osob na státních hranicích, podepsaná dne 22. května 1998 v Lublani
/sněmovní tisk 583/ - druhé čtení

 

Slova se ujme, chce-li, ministr vnitra a místopředseda vlády pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, toto je proti předchozí materii docela oddechová záležitost. Je to standardní smlouva, která řeší záležitosti, které se týkají readmise. Byly tam pouze některé nestandardní věci v rámci procesu, protože došlo ke změně ústavního pořádku na české straně v průběhu mezidobí. Nicméně z hlediska obsahu by nemělo být nic, co by tu mělo tvořit jakékoli komplikace.

Tato smlouva řeší předávání a přebírání vlastních státních občanů, řeší předávání a přebírání občanů třetích států, samozřejmě také hrazení nákladů, záležitosti týkající se ochrany osobních údajů a všechno to, co takovéto smlouvy standardně řeší.

To je asi na úvod všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Šplíchala, aby odůvodnil usnesení zahraničního výboru, které máte rozdáno ve sněmovním tisku 583/1.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto usnesení bylo projednáno 26. května na zahraničním výboru, a zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích, podepsané dne 22. května 1998 v Lublani."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Budeme hlasovat o usnesení, které tu zaznělo, takže si ho jistě všichni dobře pamatujete.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 206 a ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, z nichž 141 bylo pro, 5 proti, takže návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se nyní věnovat bodu číslo

 

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů
proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o potlačování protiprávních činů
proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině
/sněmovní tisk 591/

 

Prosím pana ministra dopravy Milana Šimonovského, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, doufám, že ani tato smlouva nebude příliš těžká pro projednání.

Sjednání úmluvy a protokolu bylo reakcí členských států Mezinárodní námořní organizace, která sdružuje 163 zemí včetně České republiky, na řadu incidentů politického charakteru proti námořním lodím. Úmluva i protokol obsahují řadu práv a povinností, které na sebe signatářské státy berou s cílem dohodnout se na jednotném postupu při jakémkoli protiprávním činu proti plovoucím objektům i pevným plošinám, včetně teroristických útoků, a stíhání a potrestání pachatelů.

Možná je potřeba zdůraznit, že není podstatné, zda stát, který je těmito dokumenty vázán, je přímořský, nebo vnitrozemský. Ta lokace je významná pouze pro místo, kde je čin spáchán, ale povinnosti signatářů jsou obecné, neváží se k tomuto místu.

Úmluva i protokol vychází ze základních dokumentů OSN a v současné době se stalo smluvními stranami úmluvy 105 členských států mezinárodní organizace IMO, protokolu pak 95 států.

Chtěl bych zdůraznit, že přístup k uvedeným dokumentům přispěje k naplnění mezinárodněprávních politických závazků, zejména závazků morálních, a to naší země, na úseku boje s mezinárodním terorismem. Myslím si, že se stane i konkrétním výrazem solidarity se zeměmi, které již byly postiženy mezinárodním terorismem. S ohledem na výše uvedené vám, vážené dámy a vážení pánové, navrhuji vyslovit souhlas s ratifikací úmluvy i protokolu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti jak námořní plavby, tak pevných plošin umístěných na pevninské mělčině.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře, za vaše úvodní slovo.

Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Tomáše Duba, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 591/1.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si jen konstatovat, že zahraniční výbor na své 33. schůzi 26. května svým usnesením č. 146 doporučil Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby a Protokolu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin, umístěných na pevninské mělčině.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Dubovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP