(16.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Budeme hlasovat o usnesení, které jste slyšeli z úst pana poslance Tomáše Duba před několika sekundami.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207. Kdo souhlasí s návrhem na usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 179 poslanců, pro bylo 140, nikdo proti, takže usnesení bylo přijato.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod 73. Je to

 

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem:
 

1) Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
o používání informační technologie pro celní účely,

2) Protokol ze dne 29. listopadu 1996 vypracovaný na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie
pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce
vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství,

3) Protokol ze dne 12. března 1999 vypracovaný na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii týkající se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené
v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkající se
zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy - Prohlášení,

4) Protokol ze dne 8. května 2003 vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy
o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie
pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů,
 

a k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda ze dne 26. července 1995
o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie
pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie
/sněmovní tisk 606/ - druhé čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí Bohuslava Sobotku, aby tuto smlouvu uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely vytváří tzv. celní informační systém. Tato úmluva je výsledkem úsilí o zlepšování spolupráce celních správ členských států Evropské unie. Úmluva je právním aktem, jehož cílem je napomáhat předcházení šetření a stíhání závažných porušení vnitrostátních právních předpisů zvýšením účinnosti spolupráce a kontroly celních správ členských států prostřednictvím rychlé výměny informací mezi celními orgány. Úmluvu doplňují tři později přijaté protokoly, které jsou její součástí. Současně s úmluvou byla také přijata Dohoda o prozatímním uplatňování úmluvy. Tato dohoda byla přijata proto, aby před ratifikací úmluvy všemi členskými státy Evropské unie mohla být úmluva uplatňována mezi těmi členskými státy, které již mezitím splnily ratifikační proceduru.

Do celního informačního systému jsou vkládány požadavky na provedení přesně definovaných akcí v souvislosti s přestupem osob, zboží nebo dopravních prostředků přes hranice Evropské unie s třetími zeměmi. Těmito akcemi mohou být zaznamenání přestupu zájmového objektu, nahlášení jeho přestupu přes hranice, provedení kontroly, případně diskrétní sledování.

Úmluva spolu s doplňujícími protokoly umožňuje vytvoření identifikační databáze celních případů, která má sloužit k tomu, aby orgány odpovědné za celní vyšetřování mohly při otevírání spisů fyzických či právnických osob zjistit a identifikovat orgán, který již vede nebo vedl vyšetřování vůči těmto osobám. Tato výměna informací napomůže účinnějšímu boji s kriminalitou a ochraně vnitřní bezpečnosti členských států Evropské unie. Za provoz celního informačního systému v národním měřítku odpovídá celní orgán stanovený příslušnou smluvní stranou. Z tohoto důvodu bude v České republice za provoz dle čl. 10 úmluvy odpovídat Generální ředitelství cel.

Přímý přístup k datům celního informačního systému je dle čl. 7 úmluvy výlučně vyhrazen těm vnitrostátním orgánům v každém členském státě, které určí dotyčný členský stát a které jsou v souladu s právními předpisy tohoto členského státu oprávněny jednat tak, aby dosáhly cíle stanoveného v čl. 2 odst. 2, to znamená napomáhat prevenci, šetření a stíhání závažných porušení národních zákonů v souladu s ustanoveními této úmluvy. V České republice budou mít přímý přístup do celního informačního systému kromě celní správy také finanční analytický útvar Ministerstva financí a vyčleněné útvary Policie České republiky.

Tolik v tuto chvíli z mé strany, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Prosím, aby se slova ujala poslankyně Kateřina Konečná a odůvodnila usnesení výboru, které máme rozdáno jako sněmovní tisk 606/1.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, předpokládám, že projednávání této smlouvy nebude tak dlouhé, jako bylo to minulé, nicméně dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením zahraničního výboru z 33. schůze dne 27. května 2004.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas

1. k přístupu České republiky k Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely;

b) k Protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství;

c) k Protokolu ze dne 12. března 1999 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkajícímu se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkajícímu se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy - Prohlášení;

d) k Protokolu ze dne 8. května 2003 vypracovaného v souladu s čl. 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů;

2. k ratifikaci Dohody ze dne 26. července 1995 o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie, s tím, že v souvislosti s uložením listin o přístupu a ratifikační listiny podle čl. 2 Protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovaného na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropského společenství učiněno prohlášení, že Česká republika prohlašuje, že přijímá pravomoc Soudního dvora Evropských společenství podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Protokolu vypracovaného na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkajícího se výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropského společenství. Česká republika si vyhrazuje právo stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech, že pokud vyvstane otázka týkající se výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely ve věci projednávané před vnitrostátním soudem, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek podle vnitrostátních právních předpisů, je tento soud povinen předložit věc Soudnímu dvoru Evropských společenství."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kateřině Konečné. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuj pěkně. Vážený pane předsedající, paní a pánové, předstupuji před sněmovnu s prosbou ne zcela standardní. Chci vás totiž požádat, paní a pánové, abyste hlasováním rozhodli o odročení projednávání této věci, a to z následujícího důvodu.

Především zdůrazňuji, že nehrozí žádné nebezpečí z prodlení. Pokud by se sněmovna zabývala touto smlouvou na své zářijové schůzi a na ní by ji ratifikovala, či nikoli, žádné nebezpečí z prodlení v této chvíli nehrozí. O odročení žádám proto, že bych byl rád, aby se touto smlouvou kromě výboru zahraničního, který ji projednal a přijal usnesení, o kterém hovořila paní kolegyně Konečná, zabýval také výbor pro obranu a bezpečnost. Tato norma definuje způsob nakládání s velmi citlivými daty, s velmi citlivými údaji. Sám pan ministr hovořil o tom, že přístup na základě této smlouvy do rozličných databází bude mít nejen jeho analytický útvar nebo útvar na Ministerstvu financí, ale stejně tak i příslušné policejní útvary, resp. útvary Policie České republiky. Já se domnívám, že výbor pro obranu a bezpečnost, který má do značné míry gesci nad otázkami vnitřní bezpečnosti naší země, by se měl touto normou zabývat.

Vznáším procedurální návrh, aby bylo odročeno projednávání této normy do projednání ve výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Vidímovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, rozpravu končím. Ptám se pana ministra Sobotky, zda hodlá vystoupit. Pokud ne, chci se zeptat paní zpravodajky, zda hodlá vystoupit. Ne-li, povolám všechny, kteří se chtějí účastnit hlasování, a připomenu, že pan poslanec Jan Vidím využil rozpravy k tomu, aby přednesl návrh na odročení do doby projednání tohoto materiálu ve výboru pro obranu a bezpečnost, nejdéle však do září letošního roku. Tedy rozumějme do 30. září letošního roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP