(16.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Věřím, že jsme připraveni hlasovat o tomto návrhu. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 208. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, z nich 150 bylo pro, 2 proti. Konstatuji, že jsme projednávání tohoto bodu odročili podle návrhu, který přednesl pan poslanec Vidím.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem České republiky Úmluva ze dne 18. prosince 1997
vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami
/sněmovní tisk 659/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v souvislosti s vytvořením jednotného trhu, který je charakterizován volným pohybem zboží, osob, služeb, kapitálu, došlo ke zvýšení počtu a rovněž složitosti nezákonných aktivit. V důsledku toho vyvstala rovněž potřeba intenzivnějšího boje s těmito aktivitami a rovněž účinnější spolupráce celních správ.

Jedním z výsledků úsilí o zlepšení této spolupráce bylo podepsání úmluvy o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami. Úmluva byla podepsána v Bruselu 18. prosince 1997 a nahradí dosud platnou úmluvu členských států Evropského společenství o poskytování vzájemné pomoci mezi jejich celními správami, která byla podepsána v Římě 7. září 1967. Cílem úmluvy je postavit spolupráci mezi celními správami členských států Evropské unie při předcházení, odhalování, stíhání a trestání porušování celních předpisů na nových principech.

Úmluva zahrnuje jak případné porušení vnitrostátních celních předpisů, jak oblast správní pomoci, tj. vzájemnou pomoc při jejich předcházení a odhalování, tak oblast správní pomoci ve věcech trestních, tj. stíhání a trestání takového jednání.

Pod pojem celní správa zahrnuje úmluva všechny orgány členských států, které odpovídají zcela nebo částečně za provádění vnitrostátních celních předpisů nebo celních předpisů společenství ve smyslu úmluvy. V České republice jsou to rovněž orgány policie. Působnost celních orgánů a orgánů policie podle úmluvy bude smluvně upravena po vzájemné dohodě těchto orgánů.

Přínos úmluvy je především v tom, že stanovuje pravidla pro poskytování důkazů mezi celními správami při odhalování a prošetřování porušení celních předpisů a je podkladem pro uznávání takto získaných důkazů jak pro správní, tak pro trestní řízení. Speciální význam pak mají instituty zvláštních forem spolupráce, mezi něž patří bezprostřední přeshraniční pronásledování, přeshraniční sledování, sledovaná zásilka, skryté vyšetřování a zvláštní společné vyšetřovací týmy, což jsou nejmodernější instituty vzájemné spolupráce.

Úmluva zavádí rovněž institut tzv. ústřední koordinační jednotky, která bude odpovídat za koordinaci spolupráce podle úmluvy a přijetí a vyřízení žádostí o úřední pomoc. Zapojení ústřední koordinační jednotky do celní spolupráce má zajistit řádné řízení a koordinaci opatření v rámci vzájemné pomoci celních správ a optimální využití nových forem celní spolupráce. Dožadující orgán je tímto rovněž zbaven obtíží při hledání místně a věcně příslušného orgánu v dožádaném členském státu Evropské unie. V České republice bude činnost ústřední koordinační jednotka realizována v rámci Generálního ředitelství cel.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, dovolím si velice stručně - stejně jako pan ministr - okomentovat sněmovní tisk 359.

Tedy cílem úmluvy je zlepšit spolupráci mezi celními správy členských států Evropské unie při předcházení, odhalování, stíhání a trestání porušování celních předpisů. Úmluva nahradí dosud platnou úmluvu členských států Evropského společenství o poskytování vzájemné pomoci mezi jejich celními správami. V případě porušení celních předpisů společenství lze na základě této úmluvy spolupracovat pouze v oblasti právní pomoci, nikoliv správní pomoci, která je upravena právními předpisy Evropských společenství. Dále je využitelná nejen pro celní orgány, ale i orgány justice.

Jak již zmínil pan ministr, v rámci této úmluvy členské státy určí ústřední koordinační jednotku, která zodpovídá za koordinaci spolupráce a přijetí žádosti o úřední pomoc. V České republice bude činnost této jednotky, jak je v návrhu, realizována v rámci Ministerstva financí, Generálního ředitelství cel.

Členským státům nic nebrání v tom, aby uzavíraly bilaterální dohody či multilaterální úmluvy o právní pomoci nebo o správní pomoci, aby používaly již uzavřené.

Osobně se domnívám, že tato úmluva není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, že nebude klást ani žádné dodatečné nároky na státní rozpočet.

Doporučuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nemám, hlásí se pan poslanec Exner, takže mu dávám v rámci obecné rozpravy slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, nevidím žádné závažné překážky v podpoře této smlouvy, přestože je navrženo poměrně složité usnesení Poslanecké sněmovny, které ale vzhledem k charakteru smlouvy je oprávněné. Přesto bych chtěl předkladatele upozornit na některé nejasnosti v důvodové zprávě, které bude potřeba před druhým čtením vyjasnit.

Konkrétně se týkají neshody s obsahem článku 9 a článku 19 odstavec 6. V článku 17 je v důvodové zprávě nesrozumitelná první věta, v článku 22 odstavec 3 se mluví o možné náhradě obsahu zásilky, ale nic takového není explicitně v článku uvedeno. Snad to lze dovodit, nebo jde o nějaký omyl. Prosil bych, aby tyto věci byly dovysvětleny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, žádný další výbor si nechce vzít k projednání tuto předlohu. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pokud není jiný návrh, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí, abychom předložený návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 209, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, z nichž 98 bylo pro, jeden proti.

 

Mohu konstatovat, že končím první čtení tohoto materiálu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou
a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení
v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice,
Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo
/sněmovní tisk 665/ - prvé čtení

 

Úvodní slovo přednese ministr dopravy Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, toto nově vybudované dopravní spojení umožní vedení veškeré silniční dopravy bez omezení, tedy i těžké nákladní dopravy a dopravy mezinárodní, a zabezpečí tak propojení území Spolkové republiky Německo s územím České republiky a zlepší silniční spojení v širších celoevropských vazbách. Výstavba tohoto nového spojení patří mezi priority Euroregionu Nisa reprezentovaného představiteli měst Hrádek nad Nisou, Bogatynia a Žitava, tedy území, kde se projevuje vysoká míra nezaměstnanosti a kde výstavba nového silničního spojení přispěje k jeho ekonomickému oživení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP