(17.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Znovu podrobíme hlasování bod A15, ke kterému zpravodaj i navrhovatel vyslovili souhlasné stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 218. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, 91 bylo pro, 84 proti. Takže návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zbývajících bodech pod písmenem A ve znění schváleném pod písmenem B. Je to tak, pane zpravodaji? (Ano.) Stanoviska doporučující.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 219. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, 136 bylo pro, 2 proti. Návrh byl schválen a postoupíme dál.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o variantě dvě písmene C poslance Doležala. Nedoporučuji. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 220. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců. 49 bylo pro, 117 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Varianta jedna písmene C pana kolegy Doležala. Doporučuji. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 221. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, všichni byli pro. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní, pane předsedající, zbývá hlasování o zákonu jako o celku. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 556, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 222. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, 90 bylo pro, 50 proti, takže toto usnesení bylo přijato.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím třetí čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, bodem číslo 80 našeho schváleného pořadu, je

 

80.
Návrh poslanců Jarmily Boháčkové, Anny Čurdové, Evy Novákové, Hany Šedivé
a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 348/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Jarmila Boháčková a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 348/4, a otevírám rozpravu. Paní poslankyně Boháčková má samozřejmě příležitost vystoupit.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení poslanci, předkládaná novela zákona si klade za cíl vyřešit celkem čtyři okruhy problémů, které poměrně výrazně komplikují fungování příspěvkových organizací řízených územně správními celky. Jedná se o zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 348.

V neposlední řadě tento návrh odstraňuje diskriminaci zmíněných příspěvkových organizací oproti těm příspěvkovým organizacím, které zřizuje přímo stát. Tato diskriminace spočívá v odlišné maximální výši, kterou lze převést z hospodářského výsledku do fondu odměn, možnosti sdružování prostředků ve fondu kulturních a sociálních potřeb a v nutnosti žádat o souhlas svého zřizovatele při poskytování všech úvěrů z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Vzhledem k tomu, že uvedené změny přispívají k zprůhlednění právní úpravy v oblasti hospodaření příspěvkových organizací jako celku a že tyto změny nemají žádný hospodářský či finanční dopad na státní a veřejné rozpočty, prosím, abyste s předloženým návrhem vyslovili souhlas a doporučili Sněmovně jeho přijetí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosíme pana zpravodaje, aby oznámil postup, který - čítám - nebude příliš komplikovaný. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, tak jsme se přes první čtení, které proběhlo na 23. schůzi 2. prosince loňského roku, propracovali až ke třetímu čtení. V úvodu bych vás ještě chtěl požádat o opravu ve sněmovním tisku 348/4. Na straně 3 je jako zpravodaj rozpočtového výboru uveden chybně Slavomír Recman. Správně má být Svatomír Recman, je to jen jednoduchá oprava.

Ve druhém čtení nezazněly žádné pozměňovací návrhy, takže jediné, o čem budeme hlasovat ve vztahu k druhému čtení, je návrh rozpočtového výboru, který máte obsažen ve sněmovním tisku 348/4. Pokud mohu doporučit proceduru, myslím si, že bude velice jednoduchá, že bychom to mohli zvládnout dvěma hlasováními. Tím prvním hlasováním bych doporučil, abychom rozhodli o návrzích, tak jak jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru. Stanovisko zpravodaje je kladné. A druhým hlasováním bychom pak rozhodli o návrhu zákona jako celku.

Pane předsedající, to je můj návrh procedury. Možná že bychom potom ještě před hlasováním o jednotlivých návrzích mohli říct stanoviska jak zpravodaje, tak předkladatelky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Nejsou-li námitky proti proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj, budeme se jí řídit, protože v logice věci, nemusíme ji podrobit hlasování.

Nyní se ptám, zdali paní navrhovatelka za skupinu navrhovatelů souhlasí s návrhy rozpočtového výboru. Ano, stanovisko je kladné. Pan zpravodaj má také kladné stanovisko.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 223, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 223 skončilo. Ze 175 hlasujících bylo pro 157, 2 byli proti, takže tento soubor návrhů byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jarmily Boháčkové, Anny Čurdové, Evy Novákové, Hany Šedivé a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 348, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 224. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců. 164 bylo pro, jediný proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji a končím třetí čtení této poslanecké předlohy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP