(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 243. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, 169 bylo pro, 2 proti. Tato úprava byla přijata.

 

To je všechno, o čem jsme mohli hlasovat, takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Libora Ježka, Antonína Macháčka, Petra Rafaje, Vladimíra Doležala, Ladislava Šustra, Jiřího Patočky, Jaroslava Gongola, Miroslava Opálky a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 542, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 244. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 181 poslanců, pro bylo 174, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji navrhovatelům i panu zpravodajovi a končím třetí čtení tohoto návrhu zákona.

 

Bod 91 je

 

91.
Vládní návrh zákona o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
/sněmovní tisk 579/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů zaujme ministr informatiky pan Vladimír Mlynář a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Marian Bielesz. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 579/3, a otevírám rozpravu, do které, zdá se, se hlásí pan ministr Vladimír Mlynář.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na úvod třetího čtení bych rád konstatoval, že s radostí vyslovím souhlas s pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení hospodářského výboru a výboru pro evropskou integraci.

Návrhy pana poslance Duba, které míří k regulaci reklamy na veřejně přístupných místech, mimo provozovnu, tedy tzv. pohyblivých nosičů reklamy, jsou jistě dobře míněny, ale musím konstatovat, že nějak nesouvisí s problematikou rozvoje a regulace informační společnosti a jejich textace je taková, že jejich přijetí nemohu doporučit.

Stejně tak návrh pana poslance Plevy vychází, jak by řekl klasik, z hlubokého nedorozumění, kdy zveřejnění elektronického kontaktu v inzertních prostředcích není podřízeno návrhu zákona, a návrh je tedy nadbytečný.

Naopak návrh technického charakteru pana poslance Bielesze podpořím, a zcela na konec dovolte, abych okomentoval návrh pana poslance Cabrnocha, který, veden dobrou snahou, chce novelizovat zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních a provozovatele nestátních zdravotnických zařízení, kteří jsou fyzickými osobami, osvobodit od vedení podvojného účetnictví. Jakkoli s touto myšlenkou osobně vcelku souhlasím, nemohu Poslanecké sněmovně doporučit, aby takto vážná věc, i když s ní skutečně věcně souhlasím, byla vložena do zákona o informační společnosti. Přijde mi to vskutku, jak se zde s oblibou říká, nesystémové.

Jinak prosím Poslaneckou sněmovnu, aby tento - jak doufám nekonfliktní - zákon schválila. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Mlynářovi. V rámci rozpravy ještě pan poslanec Bielesz.

 

Poslanec Marian Bielesz: Vážená sněmovno, chtěl bych podat jenom drobnou legislativně technickou úpravu, kdy v pozměňovacím návrhu pod písmenem F pana poslance Cabrnocha je nesprávně uveden nově zařazený § 21a a správně má být 21b, jelikož § 21a již existuje. Tedy v textu tohoto pozměňovacího návrhu všude tam, kde je uveden § 21a, bude uveden § 21b. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bieleszovi. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nejsou, takže tuto rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, protože předpokládám, že pan ministr už se v zásadě vyjádřil ve svém vystoupení před chvilkou k tomu, co tady zaznělo v předešlých čteních, takže pan zpravodaj Bielesz má příležitost navrhnout postup při hlasování.

 

Poslanec Marian Bielesz: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhl bych následující způsob hlasování, který je poměrně snadný. Nejprve bychom hlasovali postupně o bodech A až F s tím, že u bodů B a D bychom hlasovali vždy o obou bodech najednou. Nakonec bychom hlasovali o mé krátké legislativně technické úpravě u pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem F a nakonec o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím. Toto nevyžaduje souhlas sněmovny, protože je to v souladu s tím, jak časově návrhy zaznívaly a jak jsou uvedeny v našem materiálu.

Přistoupíme k hlasování a poprosím pana ministra i vás, pane zpravodaji, abyste se vyjádřili k jednotlivým návrhům. Takže návrh pod písmenem A. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 245. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, 115 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

B1 a 2. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 246. Kdo s návrhy souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, 169 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Písmeno C. (Zpravodaj ani ministr nesouhlasí.)

 

Hlasování pořadové číslo 247 bylo zahájeno. Kdo s návrhem pod písmenem C souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 176 poslanců, 86 bylo pro, 65 proti. Návrh nebyl přijat.

 

D1 a D2. (Zpravodaj ani ministr nesouhlasí.)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 248. Kdo souhlasí s písmenem D, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, 80 bylo pro, 79 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Písmeno E. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Hlasujeme, protože jsem zahájil hlasování 249. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 178 hlasujících pro 120, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Písmeno F. (Zpravodaj mírný nesouhlas, ministr vynucený nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 250. Kdo s návrhem poslance Cabrnocha souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, 98 bylo pro, 61 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat o vaší legislativně technické poznámce, která zazněla ve třetím čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP