(18.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Vidím, že se chystá pan poslanec Kapoun kontrolovat výsledky předešlého hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.) Námitky zřejmě nejsou.

 

Budeme hlasovat o legislativně technickém návrhu pana poslance Bielesze za souhlasných stanovisek obou hlavních aktérů.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 251, které právě probíhá. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, 170 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Mohu přečíst závěrečné usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, zákon o některých službách informační společnosti - domnívám se, že chybí zde úprava v názvu zákona. Je to v pořádku? Takže to dočtu: podle sněmovního tisku 579, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. - Na zodpovědnost pana poslance Plevy.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 252. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 178 poslanců, 127 bylo pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Mlynářovi, panu zpravodaji Bieleszovi. Končím třetí čtení tohoto návrhu zákona.

 

Posledním bodem, kterému se budeme věnovat před bodem změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, bude

 

92.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 275/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury Pavel Dostál a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Petr Pleva. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 275/6.

Otevírám rozpravu. Zdá se, že se slova ujme jako první pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedající, vážení kolegové, bude to velice stručné. Předpokládám, že jste se s mou informací o argumentech a návrzích obsažených v dopisu, který mi zaslal předseda ČTÚ ke změně úpravy v bodu 1 vládního návrhu novely zákona o České televizi, již seznámili, neboť jsem vám ho nechal dát do lavic. Dovolte mi tedy, abych ještě tuto informaci doplnil sdělením, že od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kterou jsem obratem po obdržení dopisu požádal o stanovisko k argumentům a návrhům obsaženým v dopise předsedy ČTÚ, nemám k dnešnímu dni vyjádření, z něhož by takové stanovisko bylo zřejmé.

Skutečnosti uvedené v dopisu předsedy ČTÚ se jeví do té míry závažné, že považuji za svou povinnost navrhnout jako předkladatel Poslanecké sněmovně vrácení návrhu zákona do druhého čtení, aby mohly být zevrubně projednány ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také ve stálé komisi pro sdělovací prostředky, a to za účasti zástupců ČTÚ, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a České televize, popřípadě dalších zástupců pozvaných zainteresovaných subjektů. Domnívám se, že bez této diskuse by nebylo možná dnes o návrhu zákona hlasovat.

Znovu vás upozorňuji, že dopis předsedy ČTÚ jsem dostal až po výsledku druhého čtení návrhu zákona, a proto využívám pouze té možnosti, že vás požádám o vrácení zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zpravodaj se chce také ujmout slova. Má rovněž přednostní právo. Potom pan místopředseda Ivan Langer.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chce se mi teď navrhnout, abychom poctili předsedu ČTÚ čestným titulem "šípková Růženka", protože tento zákon je ve Sněmovně téměř rok, a pan předseda Stádník spal zřejmě spánkem spravedlivých a teprve po druhém čtení si uvědomil, že v zákoně je něco, co mu překáží v digitalizaci. Domnívám se, že tento přístup i ze strany ministerstva, i ze strany České televize, která k tomu vznášela připomínky zase ex post, je velice podivný.

Domnívám se, že celá problematika digitalizace, kterou se také zabývá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - a dle mého názoru velmi nešťastně - by měla být řešena úplně novým zákonem, který by řešil celý problém digitalizace. Mělo by ho předložit Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem informatiky.

Protože jsem vstřícnost sama, nebudu teď navrhovat nic jiného, než navrhuje pan ministr kultury, a souhlasím s jeho návrhem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu Petru Plevovi. Slova se ujme místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, přestože se také kloním k tomu, aby se tento návrh zákona vrátil zpět do druhého čtení, učinit dvě poznámky.

Důvod, pro který se tento návrh vrací zpátky do druhého čtení, je podle mne dalším důkazem nekompetentnosti pana ministra Dostála a jeho jím vedeného Ministerstva kultury, neboť problém, kvůli kterému se má vrátit k novému projednání, je přesně problém, na který já jsem upozorňoval při projednávání návrhu zákona ve stálé komisi pro sdělovací prostředky. Zastoupení ministerstva panem ministrem a paní náměstkyní bylo myslím dostatečně reprezentativní. Odpovědí na mé připomínky a výtky byl bohorovný klid a stanovisko - nic se neděje, žádný problém.

Úplně stejně tomu tak bylo v případě minulého týdne, kdy pan ministr na základě - a tady dodávám prolhaného - článku v Hospodářských novinách zde rozvíjel dalekosáhlé teze o likvidaci jednoho ze dvou kanálů České televize, který měl vést k jeho privatizaci. Opět tento návrh, který se vrátil ze Senátu, byl projednáván orgány Senátu, plénem Senátu a všech těchto jednání se účastnila zástupkyně Ministerstva kultury, která - omlouvám se za tento výraz - neřekla ani popel.

Myslím, že není možné mlčky, trpělivě jenom kývat hlavou za situace, kdy ministr Dostál projevil absolutní neschopnost zvládnout svůj resort. Z tohoto důvodu a z důvodu této neschopnosti by měla Poslanecká sněmovna opakovaně po dlouhé týdny projednávat nekvalitní návrhy zákonů, které on předkládá.

Myslím si, pane ministře, že je nejvyšší čas, abyste se buď zamyslel nad tím, jestli dál zůstávat na Ministerstvu kultury, nebo se přinejmenším z tohoto místa poslancům - a teď bych řekl i mně osobně - omluvit. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ivanu Langerovi. O slovo se přihlásil jako první pan ministr Mlynář, pane ministře kultury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP