(18.20 hodin)

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, pan místopředseda Langer tady velmi emotivně vylíčil kolegu Dostála jako neschopného ministra. Chtěl bych s plnou vážností říci, že problematika digitalizace, kvůli které pan ministr navrhuje vrátit zákon do druhého čtení, je skutečně mimořádně složitá a že stanovisko Českého telekomunikačního úřadu, na základě kterého tak činí, mu bylo doručeno se zpožděním. Pokud pan místopředseda Langer v komisi navrhoval toto znění, které je teď třeba znovu projednat, je mu to ke cti a já prosím, aby v tom případě přijal mou omluvu, a ne omluvu pana ministra Dostála, neboť za chod ČTÚ jsem odpovědný já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vladimíru Mlynářovi. Hlásí se pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážený pane předsedající, já nebudu využívat této tribuny k tomu, abych spor vyhrotil. Chtěl bych znovu opakovat, že dopis předsedy ČTÚ s relevantními informacemi jsem obdržel 14. června, a proto jsem jednal. Pokud pan poslanec Langer byl toho názoru, že jde tuto věc řešit při projednávání zákona ve sněmovně, myslím si, že v tomto směru mohl podat pozměňovací návrh. Když si projdete pozměňovací návrhy ve druhém čtení, žádný takový pozměňovací návrh od pana poslance Langera tam není. Opravdu si myslím, že je v této chvíli důležitější, než abychom na sebe ukazovali prstem, zákon dostat do druhého čtení, aby se problém digitalizace a problém kmitočtů analogového vysílání dostal znovu na projednání v mediální komisi a výboru.

Pokud pan místopředseda Langer se domnívá, že já bych se měl také omluvit, omlouvám se tímto panu místopředsedovi Langerovi, že jsem během projednávání tohoto problému v mediální komisi nereagoval na jeho připomínky. To je vše, co mohu udělat. Ale jen dodávám, že já jsem při projednávání tohoto problému v mediální komisi nebyl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Toť vše, co v rozpravě ve třetím čtení zaznělo. Podstatné, co zaznělo, byl návrh na opakování druhého čtení. Tak zní totiž přesně část odstavce druhého § 95 našeho zákona o jednacím řádu.

 

Dámy a pánové, v hlasování, které jsem zahájil a které má pořadové číslo 253, se ptám, kdo souhlasí s opakováním druhého čtení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 181 poslanců pro 152, proti tři. Bude opakováno druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona.

 

Dámy a pánové, hlásí se předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Ano, sněmovna se usnesla, že nejpozději půl hodiny před skončením dnešního jednání budou projednány volební body. V úvodu bych vám chtěl sdělit, že podle oznámení poslaneckých klubů rezignoval poslanec Stanislav Křeček na členství v dočasné komisi pro otázky Ústavy České republiky a poslanec Milan Cabrnoch rezignoval na členství ve vyšetřovací komisi ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human.

 

Projednáváme volební bod

 

106.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je to bod 106.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy na volbu: poslance Zdeňka Jičínského, ČSSD, za člena dočasné komise pro otázky Ústavy České republiky na uvolněné místo po poslanci Stanislavu Křečkovi, poslance Miroslava Krajíčka, ODS, za člena vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human na uvolněné místo po poslanci Milanu Cabrnochovi, a poslance Ivana Langera - ODS, za člena vyšetřovací komise pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika na uvolněné místo po bývalém poslanci Jiřím Patočkovi.

Tyto návrhy byly zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům dne 15. června 2004.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože volba komisí proběhla veřejným hlasováním, navrhuji proto, aby dnešní volba proběhla stejným způsobem, veřejně, pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že poslanec Stanislav Křeček rezignoval na členství v dočasné komisi pro otázky Ústavy České republiky a poslanec Milan Cabrnoch na členství ve vyšetřovací komisi ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human a poté hlasovala o každém kandidátu za člena orgánu Poslanecké sněmovny samostatně.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Otevírám rozpravu. Hlásí se paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, nechci zdržovat, ale dovolte mi, abych využila otevření bodu "Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny" k upozornění, že již od závěru loňského roku není obsazeno jedno místo příslušející klubu ODS v petičním výboru, a to po rezignaci pana poslance Kotta. Vím, že v rámci dnes projednávaného bodu tuto otázku nevyřešíme, ale protože předpokládám, že podobný bod bude zařazen i poté, kdy někteří z našich řad odejdou do Evropského parlamentu a budou nahrazeni jinými poslanci, prosím, aby i tato otázka byla zohledněna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Protože další přihlášky do rozpravy nejsou, rozpravu končím a budeme hlasovat o rezignacích tak, jak to uvedl pan poslanec Hojda. Pane poslanče, ještě jednou to sdělte sněmovně.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nejprve budeme hlasovat, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že poslanec Stanislav Křeček rezignoval na členství v dočasné komisi pro otázky Ústavy České republiky a poslanec Milan Cabrnoch na členství ve vyšetřovací komisi ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human. Prosím o hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 254. Kdo spolu s panem poslancem Hojdou chce také konstatovat, ať zvedne ruku, a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 183 poslanců pro 163, proti nikdo. Konstatace byla přijata.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní budeme hlasovat o jednotlivých kandidátech na uvolněná místa v příslušných orgánech Poslanecké sněmovny.

Za člena dočasné komise pro otázky Ústavy České republiky je navržen poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 255. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 184 poslanců 151 pro, proti 3. Pan poslanec Jičínský dostal 151 hlasů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP