(18.30 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human je navržen poslanec Miroslav Krajíček.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 256. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 184 hlasujících bylo pro 170, proti 1.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika je navržen poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 257. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 183 hlasujících bylo pro 155, proti 1.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila za člena dočasné komise pro otázky Ústavy České republiky pana poslance Zdeňka Jičínského, za člena vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human pana poslance Miroslava Krajíčka, za člena vyšetřovací komise pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika pana poslance Ivana Langra.

Nyní prosím o otevření dalšího volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším volebním bodem je

 

107.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Máte opět slovo, pane předsedo volební komise.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi od poslaneckého klubu ODS návrh na Miroslava Beneše. Jedná se o volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Návrh Poslanecké sněmovny bude předložen prezidentu republiky, který podle ústavy jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Složením slibu do rukou prezidenta republiky se pak prezident Nejvyššího kontrolního úřadu své funkce ujme na devět let.

Návrh byl postoupen poslaneckým klubům dne 15. června t. r.

Protože se jedná o opakovanou volbu, jen připomínám, že způsob hlasování zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje hlasování tajné. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Nyní bych vás, pane předsedající, prosil, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi a k návrhu volební komise na tajné hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, otevírám rozpravu. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím. Volba tedy bude tajná. Předpokládám, že přerušíme projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já bych prosil, pane předsedající, abychom o návrhu na tajné hlasování hlasovali. Sněmovna to musí odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tajným hlasováním. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 258. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 184 poslanců, pro bylo 149, proti 10. Volba bude tajná.

 

Přerušuji bod 107.

 

Přistoupíme k bodu

 

108.
Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Poslanec Pavel Hojda: Nejprve bych vás chtěl informovat, že dne 30. května letošního roku skončilo čtyřleté volební období pěti členům zástupců pojištěnců Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Byli to: Bohumír Bobák, Jarmila Boháčková, Milan Cabrnoch, Lucie Talmanová a Monika Turnovská. Kromě těchto pěti míst členů jsou ve správní radě stále neobsazena i místa dvou náhradníků zástupců pojištěnců. V současné době je ve správní radě obsazeno jen pět míst členů zástupců pojištěnců. Jedná se o Vladimíra Plačka, Jana Vraného, Karla Kosa, Lubomíra Mikše a Janu Dvořákovou a jedno místo náhradníka zástupců pojištěnců. Je to Svatomír Recman.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy:

1. na volbu za členy správní rady: Jarmila Boháčková, ČSSD; Michal Hašek, ČSSD; Miloš Patera, ODS; Svatomír Recman, KSČM; Antonín Seďa, ČSSD; Lucie Talmanová, ODS; Monika Turnovská, KDU-ČSL;

2. na volbu za náhradníky správní rady: Milan Cabrnoch, ODS; Stanislav Grospič, KSČM.

Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 15. června letošního roku.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu veřejnou hlasovacím zařízením, tak jak dosud vždy volba těchto funkcionářů v Poslanecké sněmovně probíhala. Volba je dvoukolová.

Zvoleným započne jejich čtyřleté volební období dnem volby.

Nyní bych vás prosil, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a k návrhu způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu a dávám slovo panu poslanci Iblovi.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, rád bych oznámil sdělení poslaneckého klubu, který po dohodě stahuje nominaci Michala Haška na člena Správní rady VZP.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Iblovi. Rozpaky, které svým prohlášením vyvolal, se netýkají faktu samotného, ale toho, zdali to jde, nebo nejde. (Poslanec Vidím se domlouvá s poslancem Hojdou mimo mikrofon.)

Myslím si, že smysl tohoto sdělení je křišťálově průzračný pro všechny, kteří to chtějí pochopit. (Smích v sále.)

Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo takový není, takže rozpravu končím. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já bych jen konstatoval - volební komise projednala a schválila všechny návrhy. Poslanecký klub ČSSD, který navrhoval pana Haška, stáhl nominaci. Domnívám se, že to tak lze udělat. Bylo deklarováno jak na začátku dnešní schůze, tak teď ve vlastní rozpravě - myslím, že není o tom ani třeba hlasovat, stačí konstatovat, že kandidatura pana poslance Haška se stahuje. Nyní bychom mohli pokračovat ve vlastní volbě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena Správní rady Ústřední pojišťovny VZP je navržena poslankyně Jarmila Boháčková. Prosím o hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 259. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 184 hlasujících bylo pro 173, proti nikdo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena Správní rady Ústřední pojišťovny VZP je navržen pan poslanec Miloš Patera.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP