(17.40 hodin)

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, já bych vás chtěl poprosit o krátkou chvilku pozornosti, protože se domnívám, že bychom mohli narušit obsah celého zákona.

Když se hlasovalo pozměňovacím návrhu kolegy Antoláka pod body C1 a C4, doporučovali jsme, aby byly hlasovány společně, protože ten bod C4 předpokládal schválení bodu C1 a navazoval na něj, jedná se o výjimky z pedagogické způsobilosti nebo ze způsobilosti pro výkon funkce ředitele školy, a tam bylo obsaženo jenom písmeno B, zatímco v původním návrhu, protože návrh pana Antoláka nebyl přijat, jsou písmena A, B, C a D; takže pokud mohu doporučit procedurální návrh - abychom revokovali toto usnesení a hlasovali znovu o pozměňovacím návrhu C4, který v této souvislosti si dovolím navrhnout, aby nebyl přijat, a to proto, aby potom zůstal ten původní návrh zákona tak, jak byl předložen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Bičík hlasoval pro tento bod C4, čili má právo navrhnout revokaci usnesení.

 

O této revokaci rozhodneme v hlasování pořadové číslo 450, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí návrhu na revokaci. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 450 z přítomných 181 pro 164, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme revokovat usnesení k bodu C4. Prosím ale, aby do zápisu pan zpravodaj nezapomněl, až se bude kontrolovat zápis z jednání dnešního dne, aby tam bylo sděleno i číslo hlasování, které bylo revokováno. Já ho nemám poznamenáno a omlouvám se.

Budeme tedy rozhodovat znovu o C4 v hlasování pořadové číslo 451, které zahájím, a ptám se na stanoviska.

 

Poslanec Walter Bartoš: V tom případě negativní stanovisko. (Ministryně: negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dvakrát negativní stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 451 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 451 z přítomných 181 pro 5, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Já mám pocit, že jsme se už vyrovnali v tom případě se všemi pozměňovacími návrhy. Měli bychom nyní hlasovat o případných legislativně technických. To byla legislativně technická pana poslance Antoláka. Ta ale nebyla vlastně přijata, neboť jsme nepřijali (příslušný pozměňovací návrh), takže budeme hlasovat v podstatě o jedné legislativně technické připomínce a to bylo to, co jsem přednesl já.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pan poslanec Vlastislav Antolák souhlasí, že pak je nehlasovatelná, když nebyl přijat ten pozměňovací návrh? (Ano, souhlasí.) A je tedy před námi jediná legislativně technická připomínka pana poslance Waltera Bartoše.

 

O té rozhodneme v hlasování pořadové číslo 452, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí této legislativně technické úpravy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 452 z přítomných 181 pro 168, proti 2. Legislativně technická připomínka byla přijata.

 

Poslanec Walter Bartoš: Mám pocit, že teď už jsme absolvovali úplně všechno, takže bychom mohli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vidím, že nikdo nemá připomínku, všechny pozměňovací návrhy byly vyčerpány. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 560, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 453 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 453 z přítomných 181 pro 125, proti 52. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni školství Petře Buzkové, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 98.

O slovo se přihlásila paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Petra Buzková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych poděkovala všem poslankyním a poslancům, kteří odvedli velký kus práce nad těmito třemi návrhy zákonů, a to včetně těch poslankyň a poslanců, kteří z důvodu nedohody na některých pozměňovacích návrzích nemohli nakonec pro tento návrh hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Petře Buzkové a budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Nenechám vás vydechnout, protože to je bod číslo 104. Bodem 104 našeho programu je

 

104.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 576/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr dopravy Milan Šimonovský a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloslav Kala. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 576/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, ve které samozřejmě mohou kromě rozpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu padnout i návrhy, které by se týkaly způsobu projednání, protože je pozměňovacích návrhů opravdu velké množství - a tady se ptám zejména zpravodaje Kaly, jestli je připraven do 19. hodiny celý tisk projednat.

Pane poslanče, pane zpravodaji, vyjádřete se k tomuto zásadnímu problému, protože objem pozměňovacích návrhů je tentokrát opravdu obrovský. Pane zpravodaji, máte slovo přednostně, pak už otevřu běžnou rozpravu. (Váhání zpravodaje a rozdílné reakce ze sálu.)

 

Poslanec Miloslav Kala: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Domnívám se, že bychom měli zahájit projednávání tohoto tisku, nicméně hlasování se domnívám, že se dnes nepodaří dokončit. Takže navrhuji, abychom před hlasováním přerušili projednávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, takže já otevřu jenom rozpravu ve třetím čtení. Do té mám přihlášku pana kolegy Melčáka, potom kolegy Janečka a kolegy Býčka. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Melčák má slovo. Prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vyslovil námitku proti skutečnosti, že pozměňovací návrhy, které jsem podal ke sněmovnímu tisku 576, nebyly zařazeny do sněmovního tisku 576/2. Dovolte mi, abych uvedl některé skutečnosti.

Pozměňovací návrhy k tomuto tisku jsem ve čtvrtek 17. 6. předal do organizačního odboru se svým podpisem a požádal jsem, aby byly rozmnoženy a předány na lavice. Vycházel jsem z běžné praxe, která se ve sněmovně uplatňuje. Dále jsem požádal pana poslance Kavana o jejich uvedení ve druhém čtení a pan poslanec Kavan znovu tyto pozměňovací návrhy se svým podpisem v zastoupení nechal rozmnožit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP