(Jednání pokračovalo v 9.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže dámy a pánové, budeme pokračovat v dopoledním pořadu schůze. Přestávka určená na poradu klubu Občanské demokratické strany skončila. Přihlaste se kartami, omluvenky jsem před chvilkou přeříkal.

Konstatuji, že nejprve projednáme pevně zařazené body, kterými jsou body číslo 111, 118, 119 a 120, a poté zbývající body 33. schůze.

 

Bod číslo

 

111.
Informace vlády o pronájmu nadzvukových letounů Gripen

 

Úvodní slovo přednese vládou pověřený ministr obrany pan Miroslav Kostelka.

Paní poslankyně Orgoníková má náhradní kartu číslo 10.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Ministerstvo obrany vedlo od prosince 2003 do května 2004 v součinnosti s Ministerstvem financí, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu podrobná obchodní jednání o nabídce Švédského království na pronájem komplexního systému 14 nadzvukových letounů a souvisejících služeb. Tato jednání byla zahájena na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2003 v návaznosti na usnesení vlády ze dne 20. října 2003. Jednání dále pokračovala na základě usnesení vlády ze dne 10. března 2004.

Cílem vyjednávacího procesu bylo nalezení shody v základních otázkách nabídky Švédského království a požadavků České republiky -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, promiňte. Já bych rád poprosil těch několik kolegů, kteří jsou přítomni v sále, aby hlasitými projevy nepřerušovali váš projev.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: - a požadavků České republiky na formu a obsah připravovaného smluvního vztahu, nalezení shody ve formě právní regulace pronájmu letounů, souvisejících služeb a programu průmyslové spolupráce mezi oběma zeměmi.

V souladu s nabídkou a s výsledky vyjednávacího procesu je smluvní vztah mezi Českou republikou a Švédským královstvím ve věci pořízení komplexního systému nadzvukových letounů a souvisejících služeb řešen třemi základními dokumenty. Tím prvním je memorandum o porozumění, druhým je smlouva o pronájmu letounů JAS Gripen, systému podpory a poskytnutí souvisejících služeb s přílohami, a třetím je smlouva o programu průmyslové spolupráce.

K memorandu o porozumění. Cílem memoranda je vymezit základní podmínky budoucí spolupráce tak, aby bylo ozbrojeným silám České republiky umožněno efektivní zavedení, používání a údržba letounů Gripen. Za tímto účelem ve svém obsahu rámcově upravuje obecné zásady a principy vzájemné spolupráce. Velmi důležitou části memoranda je vymezení použití letounů. V navrhovaném a dohodnutém znění memoranda je stanoveno, že Česká republika může použít letouny pro obranu území České republiky ve válce i v době míru, plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a pro další operace, které jsou v souladu s Chartou OSN, účast na vojenských cvičeních v České republice nebo v zahraničí na základě smluv uzavřených v rámci NATO, programu PfP nebo jiných dvoustranných či vícestranných smluv a dále účast na výstavách a leteckých přehlídkách. V textu memoranda je rovněž zakotven závazek vlády Švédského království vyvinout maximální úsilí k zajištění plnění offsetových povinností ze strany příslušného švédského komuničního (?) subjektu.

K smlouvě o dodávce letounů a souvisejících služeb. Švédská strana před zahájením jednání předpokládala, že smluvní stranou na české straně bude přímo stát, kterému také předložila svoji nabídku, což se nakonec stalo. Obě strany až do konce března 2004 připravovaly smlouvu de facto ve dvou variantách, nakonec byla uzavřena smlouva vláda - vláda. Švédská strana předpokládala uzavření specifické, tzv. inominátní smlouvy, nikoli však smlouvy nájemní. Návrhem švédské strany bylo podřídit celý smluvní vztah režimu obchodního zákoníku s cílem minimalizovat aplikaci kogentních ustanovení, která by nedovolovala odlišné ujednání smluvních stran v určitých otázkách.

Vzhledem k povaze hlavního závazku hodnotila česká strana nabídku Švédska jako nájem letadel se všemi důsledky z toho vyplývajícími. I kdyby smlouva byla vzhledem k vedlejším švédským závazkům hodnocena jako smlouva smíšená, vzhledem k typovému charakteru hlavního závazku nelze vyloučit aplikaci kogentních ustanovení občanského zákoníku. Švédská strana nakonec přehodnotila svou pozici a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy.

Předmětem kontraktu je pronájem komplexního systému JAS-39 Gripen skládajícího se z dodávky jednotlivých položek a poskytnutí příslušných služeb umožňujících české straně využít 21 tisíc letových hodin. Tato konstrukce je důležitá zejména ve vazbě k potenciálním ztrátám letounů v průběhu plnění kontraktu z důvodu letecké havárie. Pro českou stranu je významné, že může využít nabízené letové hodiny bez ohledu na skutečný počet letounů, přičemž se švédská strana zavazuje poskytnout tento počet letových hodin i v případě ztráty letounů.

Uvedený systém se bude skládat zejména z pronájmu následujících položek: dvanáct nových jednomístných letounů, dva nové dvoumístné letouny, víceúčelový letový simulátor, systém plánování misí, vybavení pilotů, kompletní technické pozemní zabezpečení letounů a výcvik létajícího pozemního personálu.

Po celou dobu pronájmu bude švédská strana dodávat veškeré náhradní díly a další položky logistiky tak, aby byl po dobu deseti let zajištěn bezproblémový provoz letounů. Základní údržba, to znamená O-Level a First-Level Maintenance, bude prováděna v České republice českým pozemním personálem. Vyšší údržba bude prováděna ve Švédsku. Švédská strana se rovněž zavázala na vlastní náklady likvidovat zničené nebo vyměněné součástky či náhradní díly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP