(16.40 hodin)
(pokračuje M. Němcová)

Postupná likvidace drobného a středního podnikatelského stavu."

Pane předsedo, dámy a pánové, to jsou důvody, které mě přesvědčují, že nemáme vládu novou, ale staronovou, že nemáme nový program, ale staré sliby, že naše země se nepřibližuje prosperitě, ale vzdaluje se jí, že bezohledně ničíme budoucnost nastupující generace těžko dostupným vzděláním na vysokých školách a obrovskými daněmi, kterými se budou muset platit důchody. Politika této vlády vypudí mladé a schopné lidi z naší země. Střední a starší generace nemá jistotu, že bude zvládnuta důchodová reforma. Podnikatelé nemohou dlouhodobě plánovat svůj rozvoj a vytvářet nová pracovní místa. Beznaděj nezaměstnaných se prohloubí.

Proto ODS nemůže takové vládě dát svou důvěru. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Nyní vystoupí paní místopředsedkyně sněmovny Jitka Kupčová, připraví se pan poslanec Martin Říman.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych vystoupila s několika poznámkami k předloženému programovému prohlášení vlády, ale také k vystupujícím kolegům z opozičních stran.

Ve vystoupení paní kolegyně Němcové jsem se dozvěděla spoustu nových věcí, spoustu nových skutečností. Na rozdíl od ní jsem se však zúčastnila jednání všech stranických orgánů sociální demokracie a dovolím si tedy tvrdit, že její věta - a teď se omlouvám, že nebudu přesně citovat, nestihla jsem si zaznamenat, nicméně obsah je takový - "ten starý nekomunikativní byl odstraněn tím novým". Tuto větu považuji za naprostou nehoráznost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

Kolegyně a kolegové, nelze než konstatovat, že zázraky se nedějí. Nedějí se ani v občanském normálním životě, a nedějí se tedy ani v životě politickém. Předložené programové prohlášení vlády je bezesporu dobrým dokumentem. Je dokumentem, který obsahuje konkrétní závazky, závazky, které budou dobře kontrolovatelné jak námi, Poslaneckou sněmovnou, tak občany České republiky. Myslím si, že to je dokument, který je dobrým startem pro novou vládu. Přesto z jednotlivých vystoupení opozičních poslanců je zřejmé, že opozice nepřizná tomuto dokumentu nic pozitivního. Zázraky se prostě nedějí.

Nechci však nijak přeceňovat význam programového prohlášení. Je to jistě velmi významný dokument, ale daleko důležitější budou praktické konkrétní činy vlády, praktická realizace politiky této vlády.

Ve svém krátkém vystoupení se chci zaměřit pouze na jeden dílčí závazek z programového prohlášení. Závazek, který považuji za velmi významný, závazek, který velmi stojí za řeč, samozřejmě vedle jiných. Myslím si, že to je závazek velmi úctyhodný. Je to závazek v části právní stát, závazek k očistě právního řádu.

Není pochyb o tom, že náš právní řád se za poslední léta stal velmi složitým, velmi nepřehledným, velmi komplikovaným. Nestalo se tomu pouze za období dvou minulých vlád. Myslím si, že při pohledu na svázané Sbírky zákonů je zřejmé, že velké množství zákonů bylo přijímáno za celou dobu od roku 1989. V první polovině 90. let to bylo pochopitelně proto, že se zcela zásadně měnil náš právní řád. Ve druhé polovině 90. let do teď proto, že docházelo k harmonizaci našeho práva s právem Evropské unie, samozřejmě vedle jiných důvodů. Ale myslím si, že tyto dva hlavně důvody jsou na místě.

Nechci rozebírat podrobně důvody, proč tomu tak je, ale zmíním závazek z programového prohlášení vlády. Dovolím si ocitovat, není to dlouhé, proto prosím vydržte:

"Vláda vyhodnotí efektivnost právního řádu a připraví k diskusi projekt celkové revize právního řádu s cílem vytvořit základy pro jeho zjednodušení cestou kodifikace, odstranit překrývání právních norem, různé instituty pro úpravu týchž věcí a prosadit koncepční přístup při dalším utváření právního řádu. Vláda bude prosazovat také racionálnější způsob vzniku a přijímání práva Evropské unie na úrovni jejích orgánů, neboť je nanejvýš důležité zajistit účelnou provázanost vnitřního právního řádu s právem Evropské unie."

Připravit takový projekt je podle mého názoru úkol téměř nadlidský. Věřím však, že pokud se vláda takto konkrétně k takovému úkolu zavázala, myslí ho velmi vážně a také takový projekt připraví tak, aby vláda vzešlá z voleb v roce 2006 mohla v tomto projektu pokračovat. Půjde podle mého názoru o proces dlouhodobější, je to úkol na několik let. Zato je to však závazek, k jehož naplnění můžeme my všichni zákonodárci velmi aktivně přispět. A já věřím, že ačkoliv je zřejmé, že z řad opozice nebude programové prohlášení podpořeno, nebude vyslovena důvěra vládě, že při pomyslném hlasování o tomto závazku by zvedli ruku pro tento závazek i všichni kolegové z opozičních stran.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Jitce Kupčové. O slovo se znovu přihlásila místopředsedkyně sněmovny Miroslava Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, dovolte mi jenom krátkou faktickou poznámku, a to vysvětlení paní místopředsedkyni Kupčové, které si velmi vážím. Já jsem slova, která ona citovala, neuvedla jako citaci z nějakého jednání sociální demokracie. To byl prosím můj komentář. To jenom na vysvětlenou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Martin Říman a připraví se místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dříve než přednesu svůj příspěvek k programovému prohlášení této nové nebo staronové vlády, tak mi dovolte, abych reagoval na opovrženíhodný, nechutný výpad pana předsedy strany lidové Kalouska vůči Občanské demokratické straně, a nejen vůči ní.

Pro ty, kteří zde v tu chvíli nebyli, tak zopakuji, že pan předseda Kalousek obvinil Občanskou demokratickou stranu z toho, že když nechtěla se účastnit na jednáních o nové vládě, když upřednostňovala nové rozdání karet formou předčasných voleb a když nabízela debatu o změně nefunkčního volebního systému, tak podle pana předsedy Kalouska to všechno bylo jenom proto, že chtěla uzurpovat absolutním způsobem moc nad touto zemí, že chtěla, jak pan předseda řekl, bolševizovat zemi. To je vskutku bezprecedentní výrok, zejména od předsedy politické strany, která má s účastí na moci s bolševiky svoje dlouholeté zkušenosti. (Potlesk poslanců ODS.)

Občanská demokratická strana - ano, chtěla nově rozdat karty, chtěla nově umožnit občanům, aby to politické rozdání karet, které bylo v roce 2002 a které evidentně občanům nevyhovovalo, o čemž svědčí volební výsledky do Evropského parlamentu, aby mohli občané tyto politické karty rozdat znovu. To není nic nečestného, nic nedemokratického, nic nesprávného. ODS rovněž poctivě nabízela debatu o změně volebního systému, neboť každý vidí v této zemi, že stávající volební systém již několik dlouhých volebních období neumožňuje sestavit vládu, která by byla funkční a která by mohla reagovat na palčivé problémy této země, o kterých budu hovořit později.

Jestliže toto pan předseda Kalousek nazývá bolševickým myšlením, tak mimochodem, vážená Poslanecká sněmovno, obviňuje pan předseda Kalousek ze snahy bolševizovat Českou republiku i prezidenta této země, protože to byl prezident České republiky Václav Klaus, který možná nejhlasitěji v uplynulých týdnech otevřel snahu debatovat o změně volebního systému. Měl pan předseda Kalousek snad opravdu na mysli i toto? Já věřím, že ne a že se za své výroky případně omluví nám všem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP