(13.30 hodin)

Poslankyně Jitka Vojtilová: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, žádám o předřazení druhého čtení tisku 684, bod programu číslo 37, což je zákon o zrušení civilní služby, ihned na začátek bloku zákonů v druhém čtení. Zároveň informuji Sněmovnu, že v pátek ráno 24. září navrhnu zařazení třetího čtení tohoto tisku jako nový bod schváleného pořadu schůze na konec bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy chcete jako první bod dnes projednávat bod 37. (Poslankyně mimo mikrofon: Ano, v bloku druhých čtení.) A důvod?

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Zdůvodnění řeknu hned. Protože tento zákon by měl nabýt účinnosti 1. prosince, je nutné, aby prošel jak v druhém čtení, tak ve třetím čtení na této schůzi Sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. A třetí čtení tedy by bylo v pátek.

Pan poslanec Jan Vidím je další.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych přednesl dva návrhy. Prvým návrhem navrhuji vyřadit body 30 až 32, tedy 30, 31 a 32, což jsou vládní a poslanecké návrhy vztahující se k vojenskému zpravodajství. Výbor pro obranu a bezpečnost jejich projednání přerušil a odročil až do konce letošního roku, takže v tomto okamžiku jsou Sněmovnou neprojednatelné. Čili vypuštění těchto tří bodů.

A dále předkládám návrh, který je podmíněn přijetím návrhu paní kolegyně Vojtilové. Tedy bude-li přijat její návrh na předřazení dnešního pořadového čísla 37 jako prvého bodu v rámci druhých čtení návrhů zákonů, pak navrhuji, aby ještě před tento bod byly zařazeny body 33 a 34, což jsou vládní návrhy branných zákonů, které mají bezprostřední vazbu na onen zákon o náhradní vojenské službě, a mají samozřejmě stejnou potíž, tzn. účinnost, která je u některých částí těchto návrhů zákonů navržena už k 1. 12. letošního roku. Čili bude-li přijat návrh paní kolegyně Vojtilové, pak prosím, aby se hlasovalo i o zařazení bodu 33 a 34 jako prvých dvou bodů druhých čtení návrhů zákonů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dneska tedy bychom tím začali? (Ano.)

Po panu poslanci Vidímovi je tady pan poslanec Walter Bartoš přihlášený jako další a pak poslanec Josef Hojdar. Nyní Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl zařazení bodu, který nese název "Stanovisko vlády ke zprávě OECD ke vzdělávání".

Dovolte, abych krátce zdůvodnil, proč tento bodu navrhuji. Jedná se o zprávu renomované mezinárodní instituce ke stavu českého školství. V této zprávě je naše školství srovnáváno s dalšími vzdělávacími systémy v mezinárodní konkurenci a podle mého názoru je to velmi vážné téma. Je třeba, aby Sněmovna k tomuto vážnému tématu znala stanovisko vlády. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Jako zprávu to zařadit mezi zprávy? (Ano.)

Dalším přihlášeným je pan poslanec Josef Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na základě rozhodnutí hospodářského výboru, který přerušil projednávání následných zákonů, které zmíním, vás žádám, aby tyto zákony byly vyřazeny z projednávání na této schůzi Sněmovny. Jedná se o bod číslo 15 stávajícího pořadu schůze, je to vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie a energie z obnovitelných zdrojů, sněmovní tisk 529, který je ve druhém čtení. A následně bod číslo 21 stávajícího pořadu schůze, což je návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, tisk číslo 559, je to druhé čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem chtěl navrhnout stejný návrh, jaký už navrhl předseda výboru pro obranu a bezpečnost pan kolega Vidím. Jenom se domnívám, že by bylo potřeba trošku změnit pořadí hlasování. Jedná se o body 33, 34 a 37, které souvisejí a tvoří svého druhu jeden celek. Navržené pořadí je hlasovat nejprve o zařazení na začátek dnešního jednání bodu 37, a potom teprve o bodech 33 a 34 jako předřazených tomuto bodu. Domnívám se, že hlasování by mělo proběhnout v pořadu bod 33, bod 34 a bod 37.

S panem kolegou Vidímem jsem to již prokonzultoval a on souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to byl jeden návrh, abychom dneska druhá čtení začali body 33, 34 a 37. Takhle ten návrh nakonec bude společný.

A nyní pan poslanec Jiří Václavek, pak tady mám dalšího Tomáše Duba.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem zpravodaj bodu 35, tisk 679, který se týkal odejmutí dalšího platu za druhé pololetí 2004. Aby tento zákon mohl být platně přijat, musí být publikován před 30. listopadem, proto navrhuji přeřazení druhého čtení tohoto tisku, tj. bod 35 jako čtvrtý bod ve druhém čtení. Zároveň vás chci informovat, že v pátek ráno požádám o zařazení třetího čtení tohoto tisku na program Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní jako čtvrtý bod ve druhém čtení, takhle navrhuje pan poslanec Václavek bod číslo 35.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Milé kolegyně, kolegové, shodou okolností ten samý návrh, jako chci navrhnout já, navrhl pan kolega Hojdar, tj. vypustit bod 21 "Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě". Já jen dodám trošku jiné zdůvodnění. Pokud jsem to správně zaznamenal, tento zákon můžeme projednávat pouze s ohledem na výsledky projednávání zákona o provozu na pozemních komunikacích, takže navrhuji ho zařadit až na příští schůzi. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale je to stejný návrh - vypustit bod 21, pouze další argumentace.

A nyní požádám pana poslance Antonína Macháčka a pak tady mám přihlášeného ještě Františka Beneše. Ale nyní poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zjednodušení a zkrácení naší schůze tohoto týdne.

Za prvé navrhuji vyřadit bod číslo 11, sněmovní tisk 644, registrační pokladny, vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor návrh zákona rozjednal, přerušil do doby, než bude dodán komplexní pozměňovací návrh. Navrhuji vypuštění tohoto bodu z této schůze, vyřazení.

Za druhé, bod 88 návrhu programu schůze, což je "Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za 1. pololetí 2004", která rovněž nebyla projednána v rozpočtovém výboru z hlediska termínů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím, oba dva body vyřadit. Děkuji, pane poslanče.

Prosím pana poslance Františka Beneše.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařadit na program naší schůze, a to mezi body 45 a 46, projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, sněmovní tisk 758. Krátké zdůvodnění: 8. září jsme obdrželi stanovisko vlády k tomuto tisku. Jsou splněny všechny náležitosti, a protože tento zákon počítá s odsunutím termínu, který končí k 31. 12. letošního roku, o dva roky, je velice aktuální, aby se Sněmovna k tomu vyslovila co nejdříve. Já vám děkuji za zařazení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zařazení nového bodu? (Ano.) Takže mezi body 45 a 46 chcete zařadit tento nový bod?

 

Poslanec František Beneš: Ano, chci tam zařadit tento bod, protože číslem tisku tam patří.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP