(15.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Podle návrhu nového branného zákona již nebude existovat vojenská základní a náhradní služba a vojenská cvičení budou vykonávána jen na základě dobrovolnosti.

Výkon vojenské základní služby se navrhuje ukončit dnem 22. prosince 2004. Vzhledem ke zrušení a změně obsahu dosavadních druhů vojenské služby, s jejichž existencí je spojena civilní služba, se navrhuje výkon civilní služby ukončit rovněž dnem 22. prosince 2004. Nevykonanou civilní službu nebo její část se navrhuje prominout a instituci civilní služby se navrhuje zrušit. Současně se navrhuje zrušit působnost Ministerstva práce a sociálních věcí ve věcech civilní služby, neboť civilní služba v současné podobě se již nebude moci uplatnit.

Pokud se jedná o počet osob, kterých se budou navrhovaná opatření v oblasti civilní služby týkat, důvodová zpráva k návrhu zákona vychází z údajů, které byly známy k datu 31. března 2004. K tomuto dni vykonávalo civilní službu celkem 8 634 osob a zbývalo povolat k výkonu civilní služby celkem 31 306 osob. Počet osob vykonávajících civilní službu v průběhu roku 2004 klesá z důvodu ukončení výkonu civilní služby v zákonem stanovené délce. Ke dni 30. června 2004 vykonávalo civilní službu 7 065 osob. Počet osob, které čekají na povolání k výkonu civilní služby k datu 22. prosince 2004, se již výrazněji nezmění.

Souhlasím s návrhem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na doplnění návrhu zákona o změnu trestního zákona.

Ještě bych upozornil na to, že bych v podrobné rozpravě požádal také o zkrácení termínu projednání ve třetím čtení, obdobně jako je tomu u zrušení základní vojenské služby.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane ministře. Zpravodajkou výboru, kterému jsme přikázali návrh k projednání, to je výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, je paní poslankyně Jitka Vojtilová. Požádal bych ji, aby nás informovala o výsledku jednání výboru k tomuto tisku.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na své 27. schůzi přijal usnesení č. 167 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 684, a to s tímto doplněním:

§ 11 - Změna trestního zákona.

1. V části druhé v nadpisu hlavy XI se slova "a proti civilní službě" ruší.

2. V části druhé v hlavě XI se oddíl druhý včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní části VIII a IX se označují jako části IX a X, a § 11 a 12 se označují jako § 12 a 13.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni Vojtilové.

Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné písemné přihlášky do této rozpravy, proto se ptám, kdo se do ní hlásí z místa. Protože se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan ministr Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, uplatnil bych návrh na zkrácení 72hodinové lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Tento návrh je předkládán v rámci § 95 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 359/2004 Sb., tak aby ten režim byl stejný jako u zákona o zrušení základní vojenské služby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Zdeňku Škromachovi. Další přihlášky nejsou, takže podrobnou rozpravu končím.

Zdá se, že bude třeba dát teď hlasovat o návrhu pana ministra Škromacha. Pokusím se vás tedy sezvat, odhlásím vás, poprosím vás o novou registraci.

 

Dámy a pánové, dám nyní hlasovat o návrhu navrhovatele, pana místopředsedy vlády Zdeňka Škromacha, na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování pořadové číslo 31, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 144 hlasujících bylo pro 98, jeden proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení této vládní předlohy.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

5.
Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004
představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům
/sněmovní tisk 679/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy a pánové, důvod pro předložení tohoto návrhu zákona jsem dostatečně objasnil v prvním čtení. Připomenu pouze, že přijetím navrhovaného zákona má být reagováno na skutečnost, že úsporná opatření v prostředcích vynakládaných na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy neumožnila jim v prvním pololetí roku 2004 poskytnout další plat ani v poloviční výši součtu pravidelných měsíčně poskytovaných složek platu, jak bylo v minulosti obvyklé, ale pouze ve výši 10 %. Z důvodu rozdílné délky legislativního procesu mezi přijetím nařízení vlády a zákona nemohlo být u představitelů státní moci, některých státních orgánů, soudců a státních zástupců reagováno bezprostředně, a další plat za první pololetí tohoto roku jim byl v souladu se zákonem č. 427/2003 Sb. poskytnut v poloviční výši. Proto vláda navrhuje, aby těmto osobám byl nárok na další plat ve druhém pololetí roku 2004 odňat.

Oproti ostatním vládním návrhům zákonů předkládaným vládou k realizaci reformy veřejných financí nejde při tomto návrhu ani tak o celkovou sumu úspory prostředků ze státního rozpočtu. Smyslem projednávaného návrhu je především vyjádření jisté solidarity se zaměstnanci placenými z veřejných zdrojů a morální imperativ začít s úsporami u sebe.

Věřím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, že vládní návrh zákona bude přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání v rozpočtovém výboru a usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 679/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Václavek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP