(17.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Odlišnost je malá v tomto textu proti tomu, co je v textu ústavněprávního výboru.

Druhý návrh - týkající se Ústavního soudu. Změna článku 87:

1. V článku 87 odst. 1 písm. a) a b) se za slova "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

2. V článku 87 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "Jestliže Ústavní soud svým nálezem zruší účinnost právního předpisu podle odstavce 1 písm. a) nebo b), je orgán, který tento právní předpis vydal, povinen jej do devíti měsíců od vyhlášení nálezu Ústavního soudu uvést do souladu s ústavním zákonem, nebo se zákonem, nebo s mezinárodní smlouvou podle článku 10. Neučiní-li tak, pozbývá takový právní předpis nebo jednotlivá ustanovení platnosti po devíti měsících od vyhlášení."

3. K článku 87 se připojuje nový odstavec 3, který zní: "Návrh na zahájení řízení podle článku 87 odstavec 1 písm. a) a b) lze podat jen do tří let ode dne, kdy byl dotčený právní předpis vyhlášen."

4. K článku 87 se připojuje nový odstavec 4, který zní: "Rozhodování o pozastavení výkonu a o zrušení obecně závazných vyhlášek a nařízení územních samosprávných celků a jejich orgánů upravuje zvláštní zákon."

5. V článku 87 se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 5, v jehož písmenu a) se za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

6. V článku 89 odstavec 2 zní: "Orgán, který vydal právní předpis, jehož účinnost byla zrušena podle článku 87 odst. 2, je vázán právním názorem vysloveným v nálezu Ústavního soudu. Výroky ostatních vykonatelných rozhodnutí jsou závazné pro všechny orgány a pro osoby, jichž se týkají."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Sněmovny Vojtěchu Filipovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Vlasta Parkanová. Je poslední z přihlášených do podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěla podat pozměňovací návrh, který je fakticky rozšířením pozměňovacího návrhu, který zde přednesl pan poslanec Jičínský. Navrhuji, aby v bodě 3 článku 62 v písm. j) se vypustila slova "a odvolává" a dále aby taktéž v bodě 3 článku 62 v písmenu k) se vypustila slova "a odvolává".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Parkanové. Vzhledem k tomu, že nikdo v podrobné rozpravě vystoupit nechce, podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Burešovi i panu zpravodaji Koudelkovi.

 

Nyní se budeme věnovat, dámy a pánové, dalšímu bodu, kterým je

 

8.
Vládní návrh zákona o zajištění právní pomoci
v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
/sněmovní tisk 690/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, a to při projednávání v jeho druhém čtení.

Účelem předloženého návrhu zákona je zajistit plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku jako členský stát Evropské unie ze směrnice Rady o zpřístupnění spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech.

Současná právní úprava poskytování právní pomoci je obsažena v řadě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a se kterými tato navrhovaná právní úprava není v rozporu, stejně jako s právem společenství. Bezplatná právní pomoc je zaručena podle článku 20 a následujících Haagské úmluvy o civilním řízení, a to za podmínek, které jsou stejné pro cizince tak jako pro občany státu, kde se o bezplatnou právní pomoc žádá. Právní pomoc je dále upravena i Haagskou úmluvou o mezinárodním přístupu k soudům a Evropskou úmluvou o předávání žádostí o právní pomoci.

Justiční spolupráce členských států Evropské unie probíhá v současnosti na podkladě článku 61 písm. c) a článku 65 Smlouvy o založení společenství. Vzhledem k zařazení této oblasti Amsterodamskou smlouvou do prvního pilíře Evropské unie je možné právní akty, jimiž je upravována spolupráce členských států unie, přijímat v podobě nařízení a směrnic. Právní rámec v této oblasti tvoří nařízení Rady o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v civilních a obchodních věcech, které je doplněno nařízením Rady o spolupráci mezi soudy členských států v oblasti provádění důkazů v civilních a obchodních věcech a nařízením Rady o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

Navrhovaná právní úprava sleduje zejména posílení právní pomoci osobám, které nemají vlastní prostředky k tomu, aby se účinně a aktivně účastnily soudního řízení ve státě, kde nemají trvalý pobyt ani bydliště, a tedy často ani znalosti právních řádů a formalit soudního řízení dotyčného státu, a jejich postavení v soudním řízení by mohlo kolidovat se zásadou rovnosti. Právní pomoc se poskytuje jen těm osobám, které splňují kritéria stanovená v návrhu zákona. Tato kritéria musí být splněna kumulativně, přičemž jedním z těchto kritérií je i majetková situace žadatele, která by ospravedlňovala tuto osobu, aby byla osvobozena od placení soudních poplatků zcela nebo zčásti.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že odůvodnění tohoto návrhu zákona patrně přednesl můj předchůdce již v prvním čtení, já nebudu zabíhat do přílišných podrobností, pouze bych informoval, že s pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru, souhlasím a ústavněprávnímu výboru děkuji za projednání. Domnívám se, že není překážka, abychom pokračovali v projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi.

Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 690/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, pokud jste nahlédli do tohoto usnesení ústavněprávního výboru, víte, že ústavněprávní výbor doporučil, aby Poslanecká sněmovna schválila tento návrh zákona s jedinou změnou, a to je datum vyhlášení účinnosti tohoto zákona, to je ke dni vyhlášení. To je jediná změna, kterou doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stanislavu Křečkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Ani zde není žádná přihláška, takže končím podrobnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že ani pan ministr, ani pan zpravodaj nehodlají vystoupit, končím také druhé čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme se nyní věnovat dalšímu návrhu, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona o evropské společnosti a o zapojení zaměstnanců
evropské společnosti (zákon o evropské společnosti)
/sněmovní tisk 691/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec. Prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, před námi je vládní návrh zákona o evropské společnosti a o zapojení zaměstnanců evropské společnosti a poté následující bod, kterým se navrhuje změnit některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP