(19.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Proto myslím má logiku tyto dva procesy oddělit. Ale znovu opakuji. Není možné tyto výdaje skrýt. Tyto informace vždy budou veřejné, vždy k nim bude přístup a vždy o nich bude muset Ministerstvo financí v rámci své informace o stavu veřejných rozpočtů informovat, včetně informací pro Poslaneckou sněmovnu.

Pokud jde o činnost konsolidační agentury, musím říci, že konsolidační agentura přijala určitý program, který počítá s ukončením její činnosti v roce 2007, počítá s větší motivací k většímu výnosu v rámci prodejů v rámci České konsolidační agentury, a v řadě kauz se ukazuje, že individuální přístup konkurence může vést k tomu, že Česká konsolidační agentura snižuje nebo anuluje ztrátu spojenou s některými pohledávkami. Zejména se to týká obchodních případů, které byly převzaty od komerčních bank v rámci jejich restrukturalizace a privatizace, kde se podařilo konsolidační agentuře dosáhnout plného splacení těchto úvěrů tak, že když započítáme opravné položky, byly tyto operace i částečně ziskové pro konsolidační agenturu jako takovou a pomáhají snižovat celkovou ztrátu konsolidační agentury.

V každém případě platí, že pokud ztráta konsolidační agentury bude nižší, než předpokládá tento dluhopisový program, budou dluhopisy vydány v tomto objemu. Pokud by byla náhodou vyšší, než předpokládá tento dluhopisový program, pak bude muset další ministr financí, další vláda do Poslanecké sněmovny a bude muset požádat o schválení dluhopisového programu na dokrytí rozdílu v situaci, kdy bude Česká konsolidační agentura končit svoji činnost, to znamená v roce 2007. Nezbývá než si přát, aby v následujících dvou letech, to znamená letos a příští rok, nedocházelo pokud možno k dalším převodům nebonitních aktiv do konsolidační agentury ať už na základě rozhodnutí vlády, nebo dozorčí rady, nebo Sněmovny, aby se dále nezvyšoval objem ztrát České konsolidační agentury.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tolik vaše reakce na dotazy pana kolegy Braného.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 15, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí
/sněmovní tisk 639/ - druhé čtení

 

Prosím, aby tento návrh z pověření vlády uvedla ministryně zdravotnictví Milada Emmerová.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážený pane předsedající, vážení přítomní, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedla předkládaný návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí, jehož první čtení proběhlo 5. května 2004. K uvedenému návrhu zákona z přítomných 104 poslanců 98 hlasovalo pro návrh, proti nehlasoval nikdo, takže návrh byl přijat. Návrh byl rovněž dne 8. září 2004 projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Ráda bych opět zdůraznila jeho hlavní účel a principy. Účelem předkládaného návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí do právního řádu České republiky a dosažení plné slučitelnosti s právem Evropských společenství. Záměrem tohoto opatření je na základě jednotných standardů v celé Evropě zmapovat stávající hlukovou situaci a její rušivé dopady na obyvatelstvo a v celé Evropské unii ustanovit společná kritéria, priority a strategie k postupnému snižování hluku podle přijímaných akčních plánů. Navrhovaná právní úprava představuje z hlediska dlouhodobého strategického plánování novou oblast v problematice ochrany životního prostředí před hlukem, která zatím v této poloze v české legislativě není upravena. Jejím záměrem je definovat a poskytnout základ pro přípravu nápravných i preventivních opatření ke snižování hluku, a to zejména z dopravy.

Dovolte mi, abych zdůraznila, že předkládaný návrh nezasahuje do problematiky ochrany veřejného zdraví upravené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., a není s těmito právními předpisy v rozporu.

Rámec předkládaného návrhu zákona je strategický se zaměřením na dlouhodobé plánování. Vlastní realizaci zákona je možné rozdělit do dvou etap. V první i druhé etapě budou pořízeny strategické hlukové mapy a na ně navazující akční plány. První etapa má být hotova do 18. července 2008, druhá, navazující etapa má být dokončena do 18. července 2013. Uvedené etapy se liší velikostí či významností sledovaných hlukových zdrojů. Úkoly stanovené v akčních plánech na snižování stavu hlučnosti se však budou realizovat postupně a většinou v daleko delším časovém horizontu.

Z uvedeného vyplývají zcela nové a rozsáhlé úkoly a s tím související nároky na čerpání státního rozpočtu. Tyto požadavky zahrnují finanční nároky především na pořizování strategických hlukových map a akčních plánů, přičemž nejde jen o potřeby Ministerstva zdravotnictví, ale i ministerstev dopravy, životního prostředí, pro místní rozvoj a též jednotlivých krajů. Rozložení finančních nákladů odpovídá etapovitosti úkolů a je pouze kvalifikovaně odhadováno. Ještě nesnadněji se odhadují náklady na realizaci opatření vyplývajících z akčních plánů odpovědnými organizacemi.

Ministerstvo zdravotnictví usiluje o to, aby část prostředků byla hrazena například ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména operačního programu Infrastruktura. Na těchto úkolech se již přímo podílí Ministerstvo dopravy společně s Ministerstvem zdravotnictví v oblasti personální i v přípravě operačního programu Infrastruktura.

Během projednávání tohoto zákona vznikly některé technické problémy, které byly řešeny během jednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. S ohledem na postup projednávání však došlo k časovému posunu možné platnosti tohoto navrženého zákona.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost, za vaše pochopení. Věřím, že návrh zákona, který je transpozicí směrnice Evropské unie, podpoříte, za což děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní ministryně. Dřív než dám slovo zpravodaji, chtěl bych poprosit některého z přítomných dvou členů vlády, zda by nemohli zajistit přítomnost místopředsedy vlády, pokud premiér přítomen není. Nechci působit příliš umanutě, ale myslím si, že každý, kdo v této Sněmovně pobývá již nějaký čas, ví, že ono pravidlo, že přítomna jednání má být vláda, respektive premiér, případně jím pověřený místopředseda vlády, je pravidlo, které bylo vždy respektováno a i ze strany vlády akceptováno.

Nechám ještě zaznít vystoupení zpravodaje v této věci a potom rozhodnu, jak budeme postupovat dále. Slovo má zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan kolega Miloš Patera, který by nás měl informovat o jednání výboru, kterému jsme přikázali v prvním čtení k projednání tento návrh, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 639/1. Prosím.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážení kolegové, kolegyně, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, kterému byl zákon o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí přikázán, sněmovní tisk 639, se tímto zákonem zabýval na své 27. schůzi dne 8. září 2004. Pověřil mě, abych vám přednesl jeho usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem na vydání zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí, sněmovní tisk 639, a přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplnění.

Až potud je to všechno v pořádku. Bohužel musím říci, a je mojí povinností vás na to upozornit, že v rámci druhého čtení byl předložen na stůl pozměňovací návrh pana poslance kolegy Krákory, který naprosto zásadním způsobem zasahuje do jinak technického zákona, eurozákona, který měl zajistit našim občanům v budoucích letech zvýšenou kvalitu života právě tím, že bude snížen hluk, který jim ztěžuje život a životní prostředí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP