(9.20 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Kolegyně a kolegové, nyní se budeme věnovat dalším návrhům zákonů ve druhém čtení podle schváleného pořadu. Jednání tedy zahájíme včera přerušeným bodem 15, kterým je vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí, sněmovní tisk 639, druhé čtení.

Pan poslanec Petr Pleva se hlásí - s faktickou? S procedurálním návrhem?

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, pokud jsem dobře poslouchal předsedu volební komise, navrhoval zařadit volbu prezidenta NKÚ a člena delegace do Rady Evropy, a vy jste nechala hlasovat o zařazení člena NKÚ, o kterém jsme hlasovali už včera. Tak nevím, jestli jsem špatně slyšel, nebo jestli jste nechala špatně hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji za upozornění a pan předseda upřesní svůj návrh.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já jsem nehovořil o prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, ale o členu Nejvyššího kontrolního úřadu, a hlasovali jsme o tom, že budou společné tajné volby člena Nejvyššího kontrolního úřadu a předsedy delegace do Parlamentního shromáždění Evropy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Petr Pleva má pravdu, že při tom, když jsem dávala návrh na hlasování, tak jsem nezmínila předsedu delegace.

 

Poslanec Pavel Hojda: Můj návrh zněl tak, jak jsem řekl. Já jsem bohužel, když jste nechala hlasovat, mí kolegové mě tam trošičku vyrušovali, tak jsem neposlouchal. Ale pravda je, že včera jsme odsouhlasili tajnou volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu a dnes mělo proběhnout hlasování o tajné volbě předsedy delegace do Parlamentního shromáždění Evropy s tím, že se budou konat společně. Takto mělo být hlasování, ale bohužel nevím, jak to hlasování přesně proběhlo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Domnívám se, že nic nebrání tomu, abych nechala znovu hlasovat teď o tom návrhu, protože je to v podstatě doplňující návrh k tomu návrhu, o kterém jsem nechala hlasovat předtím.

Děkuji ještě jednou panu poslanci Plevovi za upozornění a zahájím tedy teď hlasování o návrhu tak, jak ho přednesl předseda volební komise.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 170 poslanců pro návrh hlasovalo 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy se budeme věnovat projednávání bodu

 

15.
Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí
/sněmovní tisk 639/ - druhé čtení

 

Mám zde přihlášky do rozpravy. Domnívám se, že nebyla otevřena včera rozprava. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášky pana poslance Jaroslava Krákory a pana poslance Alfréda Michalíka. Prosím tedy pana poslance Krákoru.

Jsou to přihlášky do podrobné rozpravy. Ptám se tedy, zda se někdo hlásí do rozpravy obecné. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a nyní tedy prosím pana poslance Jaroslava Krákoru, aby vystoupil se svým návrhem.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, můj pozměňovací návrh byl včera rozdán na lavice, ale jsou tam dvě technické chyby. Ty technické chyby spočívají - jsou totožné - v tom, že tam chybí dvě slova "na konec textu". Jedno slovo je tedy "na konec" a druhé "textu". A chybí to jak v prvním odstavci, tak ve druhém. Musí se to vždycky vložit na konec věty, takže správně zní text takto: "Do § 17, číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vložit větu na konec textu:". Takže tam jsou ta dvě slova "na konec textu".

A ve druhém bodě též chybí tato dvě slova. "Doplnit do § 14 větu na konec textu."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Alfréd Michalík.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, s ohledem na současné skluzy v postupu projednávání tohoto materiálu došlo k takovému posunu, že nebude možné splnit termíny, které jsou v tomto materiálu uvedeny, a tím také k posunu v možné realizaci původně navržených termínů. Jedná se o technický problém, který jsem po projednání s předkladatelem i s legislativou našeho parlamentu promítl do svého pozměňovacího návrhu, který je velmi jednoduchý:

V § 12 slova "Ministerstvo upraví do 31. srpna 2004 ve zřizovacích listinách" nahradit slovy: "Ministerstvo upraví do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona ve zřizovacích listinách".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Vidím pana zpravodaje pana poslance Pateru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní ministryně, vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jak jsem již včera v obecné rozpravě uvedl, pozměňovací návrh kolegy Krákory natolik zásadním způsobem ovlivňuje jinak naprosto nekonfliktní technický eurozákon o snižování hluku, že se domnívám, že je naprosto nezbytné, aby se tento zákon vrátil zpět na projednávání do výboru. Proto navrhuji, aby se zmíněný zákon vrátil k projednání do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a zároveň bych byl potěšen, kdyby se tímto zákonem mohl zabývat i ústavněprávní výbor, poněvadž se domnívám, že návrh zákona je za hranicí ústavnosti a zasahuje velice hrubým způsobem do suverenity krajů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Vidím paní poslankyni Dundáčkovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, ono to tedy vypadá z dnešní rozpravy, jako kdyby šlo o nějakou malichernou záležitost, která se opravdu snad týká snižování hluku. Ale kdo z vás má k dispozici včera rozdaný pozměňovací návrh pana poslance Krákory a měl možnost si ho přečíst, tak dobře ví, že jde o naprosto fatální zásah do probíhajícího děje, do pravomoci krajů a samozřejmě také do toho, zda chceme, nebo nechceme tímto způsobem postupovat.

Myslím, že pokud bychom se nerozhodli vrátit to zpět k projednání do výboru, máme alespoň na plénu o tom vést zásadní diskusi. Já teď jakoby věřím, že existuje tichý souhlas na tom, že tuto věc k projednání do výboru vrátíme. Pokud by tomu tak nebylo a pokud by snad stanovisko a podaný návrh pana poslance Krákory byl vládní, zejména sociální demokracií podporován, pak bych velmi prosila paní ministryni Emmerovou, aby nám na něj řekla svůj názor.

Já ten návrh přečtu. Do zákona o snižování hluku vkládáme větu - samozřejmě upravujeme tím jiný zákon, a to zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: "Příspěvkovou organizaci, jejímž předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče, nelze přeměnit na obchodní společnost."

Já prosím chápu, nebo přijde mi zcela legitimní, že paní ministryně podepsala výzvu, která koluje po středních Čechách a která se týká právě toho, aby nedocházelo k privatizaci některých nemocnic. Zřejmě tím prezentovala svůj osobní názor - já mám názor jiný. Postup sociální demokracie mi navíc připadá neprůhledný a nejasný. V této věci odkazuji například na interpelaci paní kolegyně Talmanové, která poukazovala na to, že v některých jiných krajích naopak sociální demokracie postupuje v souladu s ODS a podporuje privatizaci těch nemocnic, které jsou neudržitelné a které zvyšují zbytečně náklady krajů a jsou zkrátka neudržitelné z hlediska celospolečenského.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP