(9.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Že některé nemocnice, jakmile se staly akciovými společnostmi, snižují si zisk tím, že stavějí bowling. Opravdu, to jsme si pomohli, to se zkvalitnila lékařská péče v takové akciové společnosti!

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí paní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová - ale vidím pana Miroslava Beneše, který chce vystoupit s faktickou poznámkou k předchozímu vystoupení, tudíž má přednost a paní ministryně vystoupí poté.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Protože v tomto sále je málo lidí, kteří vědí, o čem hovořil pan místopředseda Filip. Čili jedná se o příspěvkovou krajskou nemocnici České Budějovice, která ještě předtím, než byla transformována, se rozhodla v rámci areálu - a já s ním souhlasím, že to je nesprávné rozhodnutí - pro stavbu, jak oni říkají, rehabilitačního centra. Já jsem přesvědčen, že pravdu má pan místopředseda Filip, a věřte mi, že panu ředitelovi jsem to vytýkal.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní tedy vystoupí paní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová, potom pan poslanec Jiří Pospíšil a poté paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, souhlasím v podstatě s kolegou Janečkem, čím argumentuje, a proto chci upozornit na to, že vzhledem k tomu, že nebyl předložen zákon o neziskových organizacích -chystá se to, ale stále ještě v předloze není - proto se kolega Krákora a ostatní uchýlil k tomuto postupu. Je totiž nebezpečí z prodlení.

V Plzeňském kraji například jsou od loňského roku, respektive s platností od 1. ledna 2004, všechny bývalé okresní nemocnice v režimu obchodních společností. Už jenom ten samotný název, že v nemocnici je režim obchodní společnosti, je trošku podivný. A chtěla bych jenom upozornit na to, že všechny tyto nemocnice, všechna tato zařízení, pokud nejde vysloveně o soukromé zařízení, ale o smluvní, to znamená, že čerpá z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jsou vlastně sponzorovány všemi občany tohoto státu a je sponzorován zisk skupiny lidí. Toto je - samozřejmě zákon to nezakazuje - když se nad tím zamyslíme, minimálně nemorální záležitost.

Co se týká hospodaření těchto nemocnic, musela jsem se před několika dny hluboce zamyslit nad článkem, který uveřejnil hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann, kde uvádí, jak se tyto nemocnice uzdravují. Přitom tam uvádí položky, které jsou viditelně ovlivněny oddlužením státem. O tom se tam nezmiňuje ani slovem a uvádí tam položky, které ještě vůbec nebyly platné za dobu existence akciové společnosti. Neboli to všechno je před ní a absolutně to nevypovídá nic o tom, jak hospodaří akciové společnosti v našem kraji.

Nejhorší na tom je, že vlastně tyto společnosti, tyto nemocnice pod tímto režimem, jak už tu také kolegové upozorňovali, nemusí zachovávat rozsah oborů. Uchýlí se k lukrativním činnostem. A to vás upozorňuji, že je zhouba pro tvorbu sítě. Když se také zamyslíme nad tím, jaké kompetence mají kraje pro tvorbu sítě, oporu v zákonech nemají žádnou, neboli toto je skutečně v gesci státu a je potřeba, aby po nastolení koncepce, o které budeme diskutovat, se tyto takzvané noty všem krajům daly. Myslím, že po tom hejtmani a zdravotní radové volali, že nemají žádné pevné zadání.

Já bych jim ho chtěla předložit. Jen se omlouvám, abych tu zase neslyšela jiná slova, například něco o dirigismu. Ale když se chce pořádek, tak určitý dirigismus skutečně existovat musí. Proto mi dovolte, abych řekla, že jsem s tímto návrhem souhlasila a že - znovu upozorňuji - jde o nebezpečí z prodlení. Proto se Středočeský kraj obrátil proti této aktivitě, protože má zkušenost, že toto rychle nabíhá ve všech ostatních krajích, že tyto snahy existují.

Závěrem mi dovolte říci, že se osobně jako lékařka s dlouholetou praxí nemohu smířit s tím, že bude někdo ležet v obchodní společnosti, kde se vlastně bude obchodovat s jeho zdravím a jeho životem. A to se nedopouštím žádné impertinence, protože prostě v obchodní společnosti se na zisku pracuje, to je její úkol. A tedy jde o to, kam ten zisk přichází. Bohužel nejde do prostředků této nemocnice.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni. A nyní vystoupí pan poslanec Jiří Pospíšil, potom paní poslankyně Alena Páralová a poté pan poslanec Josef Řihák.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych tento problém opět vztáhl na věcnou úroveň. Chci se vyjádřit pouze k právní stránce daného problému.

Chci zde podpořit kolegy, kteří vznesli důvodnou pochybnost o tom, že návrh, který zde projednáváme, je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Já ve svém občanském povolání coby učitel správního práva dlouhou dobu sleduji judikaturu Ústavního soudu, která upravuje vztah samosprávy na jedné straně, jako jednoho subjektu, a státní správy jako druhého subjektu. A musím říci, že podle judikatury lze mít daný článek, daný paragraf velmi důvodně za rozporný s článkem osm ústavy, který říká, že se zaručuje samospráva územních samosprávních celků.

Co to v praxi znamená, zaručení územní samosprávy? Znamená to, že stát samozřejmě může zasahovat do podoby územní samosprávy, dává pomocí zákonů pravidla fungování samosprávy. Tyto zákonné zásahy však nesmí mít šikanózní charakter a vždycky musí mít racionální důvodnost, to znamená, mají přistupovat ve chvíli, kdy opravdu je zde jiný ústavní zájem, nebo když se působnost a pravomoc územní samosprávy vymezuje.

Dámy a pánové, mám za to, že pokud přikážeme krajům, jak mají vykonávat svoji působnost na úseku zdravotní péče, pokud jim jasně řekneme, že si nemohou zakládat obchodní společnosti a převádět do nich svůj obchodní majetek, který v tuto chvíli vlastní, pak mám za to, že porušíme právo na vlastnění, právo vlastnické, ale hlavně právo na územní samosprávu. Pak mám ovšem za to, dámy a pánové, jak řekl můj předřečník kolega Beneš, že jsme územní samosprávu vůbec nemuseli zřizovat, pokud chceme takto zákonem do ní zasahovat, a mohli jsme nechat nemocnice na státu, a pak si klidně prostřednictvím zákona beze všeho regulovat. My jsme ale přistoupili na samosprávu, samosprávný model, a ten mimo to, že jsme se zbavili zodpovědnosti za nemocnice, přináší i to, že musíme svobodné rozhodování krajů v této oblasti respektovat.

Takže, dámy a pánové, já velmi vítám návrh, aby tento problém, který navýsost je též problémem právním, dá se říci ústavněprávním, projednal též ústavněprávní výbor, a podpořím návrh, aby byl tento návrh přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. Já jsem vás, vládní koalici, chtěla upozornit na to, že vy zákonem o dani z přidané hodnoty jste podstatně zkomplikovali život příspěvkovým organizacím, které ho již předtím měly velmi komplikovaný právě proto, že příspěvkové organizace jsou jakýsi právní přívěsek, který je určitým konglomerátem, a v podstatě nejsou přesně definovány některé jejich kompetence, pravomoci atd.

Co jste vy, vládní koalice, učinili? Daní z přidané hodnoty jste omezili příjmy příspěvkovým organizacím, které si sami vydělají, na milion korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP