(10.30 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Kolegyně a kolegové, dalším bodem, který podle schváleného pořadu jednání budeme projednávat, je bod 17, kterým je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 576/ - druhé čtení

 

Na 33. schůzi jsme při třetím čtení souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto vládního návrhu. Prosím nyní, aby se slova ujal ministr dopravy pan Milan Šimonovský. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní předsedající, vážené dámy a vážení pánové, opakované druhé čtení již nebude jistě tak atraktivní pro ty, kteří sledovali druhé čtení pozorně, protože předpokládám, že již více pozměňovacích návrhů není možné ani vymyslet, protože ta široká škála záběru názorů na provoz na pozemních komunikacích byla skutečně velmi imponující, a ukazuje to, že toto téma je nesmírně živé - (Zvonec předsedající utišující hluk v sále.) - a že je to téma, které je skutečně potřeba vyřešit.

Minulý bod ukázal, že pokud nejsou nastavena pravidla, tak vždy to odvětví se řídí živelným způsobem a tento živelný způsob často neodpovídá přání většiny společnosti. Myslím si, že pravidla na silnicích jsou nastavena, ale jsou nastavena tak, že nejsou vymáhatelná, a že roste počet řidičů, kteří zneužívají toho, že zákon v těch ustanoveních, která pomáhají vymáhat zákon, není dobrý. Proto Ministerstvo dopravy přišlo s návrhem novely zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, aby byla možnost vymáhání zákona, aby byla jeho vymáhatelnost v praxi zlepšena.

V průběhu projednávání v hospodářském výboru byla velká diskuse o tom, že pokud otevíráme novelu zákona 361, neměli bychom zůstat pouze u vymáhatelnosti zákona, u zlepšení jeho vymáhatelnosti, ale že bychom se měli současně podívat na některá ustanovení, která již neodpovídají současné potřebě řízení provozu, neodpovídají evropským zkušenostem. Proto byla již v hospodářském výboru velká diskuse a bylo Ministerstvem dopravy odsouhlaseno mnoho pozměňovacích návrhů, které se dotýkají vlastních pravidel silničního provozu, a chtěl bych vás ubezpečit, že usnesení hospodářského výboru, tak jak bylo přijato, je skutečně dobrým řešením pro pravidla silničního provozu, i když souhlasím s mnoha řečníky, kteří upozorňovali na to, že žádná sebelepší pravidla silničního provozu nejsou s to sama o sobě zlepšit chování účastníků silničního provozu na vlastních komunikacích. Je vždy potřeba, aby tato pravidla také dozorový orgán, kterým je v České republice Policie ČR, také pravidelně na ně dohlížel a také je vymáhal.

Věřím, že i v této oblasti došlo k výraznému zlepšení, a mohu vám s radostí říci, že oproti loňskému roku ve srovnatelném období je v současné době zhruba 50 našich spoluobčanů naživu, a tudíž úmrtnost na silnicích na následky nehod je podstatně nižší. Je to i díky tomu, že se toto téma znovu diskutuje, že si řidiči uvědomují nebezpečnost svého jednání, pokud porušují zákon. Já věřím, že pokud se nám podaří novelu tak, jak je hospodářským výborem doporučena, schválit, myslím si, že to bude velký přínos pro bezpečnost nás všech na silnicích, a věřím tak jako v ostatních evropských zemích, že tato novela, byť nám připadá, že je velmi přísná, tak odpovídá evropským standardům a že také následky nehod na našich silnicích, které mají za následek úmrtí, se budou blížit standardům, které jsou v Evropě obvyklé. Zatím jsme v poslední třetině pomyslného žebříčku zbytečných úmrtí.

Já vám přeji do tohoto projednávání hodně sil a hodně rozvahy, protože si uvědomuji, že je mnoho zájmů, že jsme v diskusích určitě nezohlednili vše, co by bylo možné zavádět, ale zde jsem zastáncem konzervativního přístupu a věřím, že bychom měli nechat určité období, aby si na nový zákon řidiči zvykli, a věřím, že tato úprava bude dostatečná pro to, aby se zákon na silnice znovu vrátil.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloslav Kala. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já budu velmi stručný ve zpravodajské zprávě, protože jak již bylo řečeno, nacházíme se v opakovaném druhém čtení, proto odkazuji na usnesení hospodářského výboru, které bylo distribuováno jako tisk 576/1 a které doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 576 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu zpravodaji a nyní k předloženému návrhu zákona otevírám rozpravu - nejdříve její část obecnou. Jako první je přihlášen pan poslanec Miroslav Kapoun, poté pan poslanec Ladislav Urban. Prosím pane poslanče Kapoune, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl v obecné rozpravě využít toho, že vlastně všechno, jak se říká, špatné bývá někdy k něčemu dobré, a tím, že jsme umožnili těm neukázněným řidičům trošku déle být neukázněnými, protože jim to zpřísnění, jak se zdá, nehrozilo, jsme se pokusili napravit v podstatě dvě věci.

Jedna se týká přímo zákon a druhá nepřímo novelizuje zákon 13. A to je to, že bodový systém, pokud bude schválen, by se nevztahoval na cizí státní příslušníky, kteří buď v České republice žijí, projíždějí nebo mají tady přechodný pobyt. Bodový systém, který je navrhován, jako takový nebrání tomu, aby se vztahoval také na řidiče cizince, jelikož návrh se zmiňuje o řidiči motorového vozidla, aniž by zde byla uvedena například podmínka trvalého bydliště nebo státní příslušnosti. Přijetím pozměňovacího návrhu, který přednesu v podrobné rozpravě, se bude vztahovat nejen na držitele řidičských průkazů, ale také na držitele řidičského průkazu Evropského společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem a mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem.

V této souvislosti je vhodné řešit otázku pozbytí odborné způsobilosti a řidičského oprávnění, dosáhne-li řidič celkového počtu 12 bodů. Jelikož není možné uplatňovat stejný systém na řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný jiným státem, jako na naše, navrhuje se pro držitele řidičského průkazu Evropského společenství a řidičského průkazu vydaného cizím státem a mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem odlišný postup. Řidiči cizinci by pozbyli po dosažení celkového počtu 12 bodů nikoliv tedy řidičské oprávnění, ale udělil by se jim zákaz řízení motorového vozidla na území České republiky. Podobná úprava je obsažena i v německém právním předpisu. V případě, že by řidič cizinec dál řídil motorové vozidlo na území České republiky, podléhal by peněžní sankci stejně jako řidič, který není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. Registr v případě tohoto řidiče cizince bude vést ten obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu řidič cizinec právě spáchá ten přestupek. Těmito pozměňovacími návrhy se zrovnoprávní čeští řidiči a řidiči, kteří užívají naši silniční infrastrukturu, ale nejsou našimi občany.

Pokud se týká druhého návrhu, jedná se to, že zavedením určitých opatření v Rakouské republice, popř. očekáváním zavedení mýtného ve Spolkové republice Německo, již došlo a očekává se, že dojde k dalšímu zvýšení průjezdů kamionů přes naši republiku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP