(10.40 hodin)
(pokračuje Kapoun)

Chtěl bych říci, že vlastně tím, že vydáváme jednodenní známku, tak řidič dvanáctitunového kamionu, který užívá naší infrastruktury, zaplatí v podstatě 240 korun za průjezd naší republikou. Chtěl bych upozornit, že za prvé ho to nutí, aby rychle projel Českou republiku, to znamená určitým způsobem to ohrožuje bezpečnosti i jeho případný požadavek na jeho odpočinek. A za druhé, že tento poplatek je samozřejmě velmi malý. Chtěl bych upozornit, že to je poplatek, který nám určuje Evropská unie, čili nemůžeme si ho sami zvýšit, ale nemusíme ho vydávat.

Znamená to, že podstatou tohoto mého pozměňovacího návrhu, který je novelou zákona č. 13/1997 Sb., bude to, že zrušíme jednodenní poplatek a nahradíme ho třídenním. Chtěl bych upozornit na to, že jednodenní průjezd těchto vozidel je 450 tisíc těchto poukázek a cena by se zvýšila, i když je to v eurech a bude to přepočítáváno, přibližně z 240 Kč na 640 Kč, což by samozřejmě podstatně zvýšilo příjem Státního fondu dopravní infrastruktury, pokud je to podle zákona, a možnost zvýšení samozřejmě těchto peněz vložených do údržby silniční infrastruktury, kterou tyto kamiony prokazatelně poškozují.

Čili v podrobné rozpravě potom k těmto dvěma návrhům přednesu pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ladislav Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Urban: Paní předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že jde vlastně o opakované druhé čtení, budu hovořit velice krátce.

Myslím, že kdyby na našich silnicích byl dodržován současný zákon č. 361/2000 Sb. a kdybychom se chovali ohleduplně, že by vůbec nebyla potřeba tak rozsáhlá novela, s jakou se setkáváme. K tomu by samozřejmě byla nutná i dostatečná kontrola na našich komunikacích. Avšak myslím si, že současná novela je velmi tvrdá vůči účastníkům silničního provozu, a to zvláště po navržených pozměňovacích návrzích, které zpřísňují některé paragrafy, pokud jde o silniční provoz. Proto si myslím, že je nutné v některých případech tyto návrhy poněkud změkčit. Dal jsem pozměňovací návrhy již v minulém čtení a v podrobné rozpravě se k nim přihlásím. Chci se tady zmínit jenom o dvou příkladech, kde toto změkčení považuji za nutné.

Za prvé je to rychlost jízdy v obcích, mimo obce a na dálnicích, kde jsem přesvědčen, že pro změkčení a zlidštění této novely by prospělo, aby rychlost, která převyšuje o 10 km/h předepsanou rychlost, byla postihována pouze pokutou a aby navržený bodový systém postihoval až účastníky provozu, kteří se proviní více než tímto překročením povolené rychlosti. To je jeden příklad.

A druhý příklad je kruhový objezd, kam se dostala taková zvláštní formulace do pozměňovacích návrhů. A tam budu navrhovat, aby byl kruhový objezd povinně označen značkou "kruhový objezd" a "dej přednost v jízdě", aby nemohlo docházet k rozdílnosti výkladu.

K zákonu by se dalo hovořit velice dlouho, ale jak říkám, je opakované druhé čtení a myslím, že to stačí pro uvedení mých pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec David Šeich. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Chtěl bych na tomto návrhu zhodnotit dva obecnější trendy současného vládnutí.

Myslím, že jedním tímto trendem je do značné míry velmi osobní reklamní kampaň jednotlivých ministrů a významných exponentů této vlády. Kolega ministr vnitra Gross, dnes premiér, podle mě velmi demonstrativně svými akcemi v rámci série Kryštof dělal svou vlastní osobní kampaň, která do značné míry perzekvovala, měla pouze demonstrační účinek, a perzekvovala především slušné řidiče, nikoliv ty, kdo každodenně se dopouštějí různého porušování silničních pravidel. Myslím si, že toto je trend, který pokračuje. Do značné míry si troufám tvrdit, že tento návrh nesleduje pouze bezpečnost na českých silnicích, ale sleduje do značné míry osobní kampaň pana ministra dopravy, který se profiluje tímto návrhem jako někdo, kdo zabrání úmrtím nevinných lidí na českých silnicích. Myslím si, že daleko účinnější by bylo snažit se o získání více prostředků na dobrý stav českých komunikací. Myslím, že řidiči by byli raději, kdyby české silnice vypadaly lépe, a tak se staly bezpečnějšími, než když je budeme perzekvovat, budou další označenou skupinou, na kterou budou pořádány hony na čarodějnice, budou po podnikatelích další skupinou, která bude označena jako nežádoucí a bude systematicky bodovým systémem likvidována.

Já se rozhodně nezastávám někoho, kdo porušuje platná pravidla. Říkám, že akce tohoto demonstračního typu, které mají sledovat osobní kampaň jednotlivých minstrů této vlády, perzekvují určité skupiny cílenými akcemi, které nemají reálný smysl. Myslím, že akce typu Kryštof, které jistě budou provázet zavedení takovéhoto předpisu, budou následovat. A jsou to akce, které sledují běžné řidiče, obtěžují je neustálým zastavováním, kontrolováním věcí. Myslím, že systematická práce je daleko přínosnější. A pokud by existovala reálná systematická práce policie, myslím, že přínos by byl daleko účinnější než jeden den se objevit na všech českých silnicích, systematicky terorizovat řidiče a poté se z nich zase vytratit.

Domnívám se, že druhý obecnější trend tohoto vládnutí je možné vysledovat v označení určitých skupin jako nežádoucích a jim se potom tato vláda velmi systematicky věnuje. Myslím, že už jsme si zvykli, že jako velmi nežádoucí společenskou skupinou jsou podnikatelé pro tuto vládu. Přestože vládní prohlášení je plné hezkých slov o tom, jak se zlepší podnikatelské prostředí, plné hezkých slov o tom, jak se podpoří malé a střední podnikání, tak si myslím, že reálné kroky podnikatelé cítí, vidí to na registračních pokladnách, vidí to na zvyšování daní, DPH, zvyšování nejrůznějších administrativních povinností, které pro podnikatele každý den přibývají s touto vládou. Myslím, že stav podnikatelů byl označen jako první nežádoucí stav, který je touto vládou systematicky likvidován. A postupně s fungováním kolegy Grosse ještě jako ministra vnitra se objevuje další trend a to je skupina řidičů, která je velmi systematicky obtěžována. A myslím, že se zavedením součinnosti s ministrem dopravy bodového systému bude tato perzekuce mít ještě další reálný nástroj a prostě budou pořádány hony na čarodějnice v tom, že v této chvíli jsou jako další nežádoucí skupinou označeni řidiči.

Tento trend čeští řidiči vidí a udělají si o tom svůj obrázek. A teď se nezastávám těch, kteří porušují pravidla, a existují pravidla dnes platná, která dostatečně umožňují, pokud budou dodržována, pokud policie nebude zkorumpována, bude reálně každodenně své povinnosti plnit a bude je vymáhat a správní úřady budou také vymáhat plnění placení pokut, tak si myslím, že jsme schopni bezpečností silnic spolu s investicemi do bezpečného silničního provozu a kvalitní komunikací udělat daleko více než těmito demonstrativními počiny, jako je bodový systém, akce, které budou obtěžovat české řidiče.

Zákon, tak jak byl předložen vládou, měl také řadu svých legislativně technických chyb. Myslím, že kvalitě zákona odpovídá počet pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že počet pozměňovacích návrhů blížících se dvěma stům vypovídá a něco říká o kvalitě předloženého předpisu.

Myslím si, že návrh, který je předložen vládou, měl dokonce několik závažných z mého pohledu ústavních pochybení na hranici ústavnosti, jako např. § 10 odst. 3, kdy řidič byl povinen oznámit, kdo v době nějakého incidentu seděl za volantem, čili musel se dobrovolně udat, což zjevně odporuje nejen přestupkovému zákonu č. 200/1990 Sb., ale odporuje také zcela jasně Listině základních práv a svobod, kdy každý má právo odepřít výpověď ve chvíli, kdy to poškozuje jej či osobu jemu blízkou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP